Schade aan scherm fotocamera ontstaan door druk van buitenaf.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE08-0071

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 15 april 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van [een digitale camera] tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 269,–. De levering heeft plaatsgevonden op 15 april 2008.   De consument heeft een bedrag van € 209,44 bij de commissie in depot gestort.   De consument heeft op 6 mei 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Toen ik begin mei 2008 op vakantie was en bezig was om foto’s te maken hoorde ik ineens een gerakel en ging de lens niet meer naar binnen. Vervolgens heb ik de camera weggelegd en direct na onze vakantie begin mei 2008 bij de ondernemer ingeleverd. Van het reparatiecentrum van de leverancier is vervolgens vernomen dat een reparatie (vervanging van de lens) niet onder de garantie zou vallen omdat werd gesteld dat de camera was gevallen en/of een schok heeft gehad. Dat betwist ik. De camera is niet gevallen of gestoten en valt dus wel degelijk onder de garantie zodat de reparatie kosteloos dient plaats te vinden.   Ter zitting is namens de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik vind de kwestie vervelend voor de ondernemer; die heeft mij altijd goed geholpen. Direct na aankoop heb ik de bij de camera behorende handleiding goed doorgelezen. In de winkel is de eerste foto met de camera genomen. In mijn vakantie begin mei 2008 is de camera voor de tweede keer door mij gebruikt. Toen hoorde ik plotseling een raar geluid en bleek de lens scheef in de behuizing te zitten. Met de camera was voor de rest niets gebeurd. Ik heb hem zeker niet laten vallen. Omdat ik er met de ondernemer en het servicecentrum van de leverancier niet uitkwam, heeft op enig moment mijn echtgenoot op eigen houtje de lens uit boosheid in de camera teruggeduwd. Ik heb aan de camera geen schade geconstateerd en een deuk(je) in de camera heb ik niet gezien. De camera heb ik nog in mijn bezit en die ligt gewoon te liggen. Ik heb destijds wel een andere camera bij de ondernemer gekocht voor € 100,– en die camera doet het prima. Ik ben geen oplichtster en ik verlang dan ook dat de camera onder de garantie kosteloos zal worden gerepareerd.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft de camera bij ons gekocht op 15 april 2008. Kort daarna is de consument op vakantie gegaan en bij gebruik van de camera bleek vervolgens dat de lens scheef in de behuizing zat. Vervolgens is de consument bij ons langsgekomen en hebben wij in overleg met de consument de camera toegestuurd naar het reparatiecentrum van de leverancier. Die kwam vervolgens terug met een prijsopgave (€ 209,–) en een prognose van het defect (gevallen of schok gehad). Het reparatiecentrum van de leverancier was niet op andere gedachten te brengen. Vervolgens heb ik de consument naar de rechtswinkel toegestuurd om na te gaan of er wat aan te doen was. De consument was niet boos op ons, maar op het servicecentrum van de leverancier. In overleg met de consument is haar door ons nog een nieuwe camera geleverd voor een speciale prijs van € 100,–. Pas na vier maanden hield zij ons plotsklaps verantwoordelijk voor het defect aan de camera. Ook heeft de consument naderhand nog medegedeeld dat haar echtgenoot de lens van de defecte camera naar binnen heeft gedrukt. Dan houdt het wat ons betreft helemaal op. Als je zelf gaat proberen om een camera te maken houdt alles op; hierdoor vervalt ook altijd de garantie zodat een kosteloze reparatie uitgesloten is.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Ik heb de camera nauwkeurig onderzocht. De oorspronkelijke klacht: maakt ratelend geluid en de zoomlens gaat niet meer naar binnen, is door mij niet waargenomen. De foto in het dossier geeft aan dat het objectief scheef in de behuizing zat. Nadat de consument de camera, wegens het niet akkoord gaan van de prijsopgave, retour heeft laten komen, heeft de consument het objectief in zijn normale positie terug weten te drukken. De lens zoomt nu, zij het schoksgewijs, uit en in de camera, maar dit gaat gepaard met een “rauw” geluid. Dit komt omdat het zoomloopwerk schade heeft opgelopen.   Het is uitgesloten dat de zoomlens scheef uit de camera komt. De schade is door invloed van buitenaf ontstaan. Door druk, uitgeoefend op de uitgeschoven zoomlens, is deze scheef komen te staan. Ook het deukje onderin het zoomobjectiefcompartiment wijst hierop. Dit deukje is niet opvallend, maar bij een bepaalde lichtinval duidelijk waarneembaar. Ook heeft de camera lichte schade, aan de voorzijde is de linkerhoek beschadigd, vanaf één centimeter tot twee centimeter vanuit de onderzijde. Ook de rechter onderhoek heeft (lichte) schade.   Naar het oordeel van de deskundige is de omvang van het geconstateerde gebrek opvallend te noemen. De deskundige komt tot het oordeel dat technisch herstel mogelijk is door het vervangen van het zoomobjectief. De herstelkosten worden door de deskundige geraamd op circa € 210,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   In het licht van de in deze zaak geschetste omstandigheden onderschrijft de commissie de inhoud van het uitgebrachte deskundigenrapport. Daaruit volgt dat de oorzaak van het defect te wijten is aan invloed van buitenaf; door druk, uitgeoefend op de uitgeschoven zoomlens, is deze scheef komen te staan. Het oordeel van de deskundige vindt overigens ook bevestiging in de bevindingen van de technische dienst van de leverancier. Ook de commissie acht het uitgesloten dat het zoomobjectief scheef uit de camera zou komen; dat is ook door de deskundige geconstateerd. Dat betekent derhalve dat het zoomobjectief in uitgezonden toestand scheef moet zijn komen te staan. De aan de camera geconstateerde schade – die op de overgelegde foto ook waarneembaar is – lijkt ook te duiden in de richting van een invloed van buitenaf waardoor de lens scheef is komen te staan.   Gelet op deze bevindingen komt de consument geen beroep toe op het bewijsvermoeden bij consumentenkoop dat wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord indien de afwijking zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart omdat – zoals in deze zaak – de aard van de afwijking zich daartegen verzet. In deze zaak kan worden vastgesteld dat de aard van de afwijking ziet op van buiten komend onheil (invloed van buitenaf) zodat het wettelijk vermoeden in deze zaak niet opgaat. Aldus is de ondernemer niet gehouden om de digitale camera onder de garantie te repareren, dan wel te vervangen dan wel tot restitutie van het aankoopbedrag over te gaan. Dit betekent dat de klacht van de consument faalt en dat de commissie van oordeel is dat de klacht ongegrond is.   De consument heeft de reparatiekosten bij de commissie in depot gestort. Omdat het aan de consument zelf is om de beslissen of hij tot reparatie over wilt gaan, zal dat bedrag worden teruggestort.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Het depotbedrag ad € 209,44 zal aan de consument worden overgemaakt.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 7 juli 2009.