Schade aan scherm fotocamera ontstaan door druk van buitenaf.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Garantie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE05-0055

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 2 april 2004 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst.   De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een digitale fotocamera tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 419,80. De levering vond plaats op 2 april 2004. De consument heeft de klacht op 24 december 2004 voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Toen ik op 23 december 2004 weer een foto wilde maken en ik de camera tevoorschijn haalde, bleek al na 9 maanden het LCD-schermpje stuk. Ten onrechte is de garantie geweigerd wegens misbruik van de camera en worden reparatiekosten verlangd ten bedrage van € 244,31.   De consument verlangt kosteloze reparatie onder garantie.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op de camera zit 1 jaar (fabrieks)garantie voor technische defecten. De consument heeft de camera 8 maanden zonder melding van onregelmatigheden gebruikt. Tijdens onderzoek zijn zichtbare schades geconstateerd, te wijten aan onzorgvuldig gebruik door de consument.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Ik heb de camera voor een nader onderzoek meegenomen. De camera ziet er zeer gebruikt uit, de consument heeft ook zelf aangegeven dat de camera dagelijks in gebruik is. Ik heb de camera onderzocht naar mogelijke oorzaken voor het defect raken van het LCD-display. Ik heb geen interne oorzaken kunnen vinden die het LCD-display hebben doen scheuren. Ook van "het spontaan" scheuren van de LCD-display is geen sprake. Ik kan dan ook niet anders concluderen dat het LCD-display door druk van buitenaf defect is geraakt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Voor zover de ondernemer zich beroept op (zijn relatie met) de fabrikant gaat de commissie daaraan voorbij. Voor dit geschil is uitsluitend relevant de rechtsverhouding tussen de ondernemer en de consument en in die verhouding kunnen onder meer tekortkomingen aan de ondernemer worden toegerekend indien zij te wijten zijn aan zijn schuld, of krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen. Waar de ondernemer bij de uitvoering van zijn verbintenis gebruik mocht maken van de (hulp van de) fabrikant, is de ondernemer tegenover de consument voor gedragingen van de fabrikant op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk.   Niet in geschil is dat het onderhavige defect tijdens de garantieperiode is opgetreden zodat de reparatie onder garantie dient te worden uitgevoerd, tenzij aannemelijk is dat het defect aan de consument is te wijten of toe te rekenen. Bewijs(risico) daarvan rust op de ondernemer. Uit het deskundigenrapport volgt dat het LCD-display door druk van buitenaf defect is geraakt maar de deskundige heeft niet gerapporteerd of en in hoeverre sprake is geweest van buitengewone of onacceptabele druk van buitenaf, meer in het algemeen: of en in hoeverre sprake is geweest van onzorgvuldig gebruik. Aannemelijk is echter dat daarvan sprake is geweest. Volgens de eerder al aan de consument kenbaar gemaakte bevindingen van de fabrikant heeft de kap van de camera beklemd gezeten en was deze geforceerd, terwijl bovendien het apparaat al rondom onder de krassen zat en ook het serienummer al totaal was weggesleten. Volgens de deskundige ziet de camera er zeer gebruikt uit. Met name deze omstandigheden in onderlinge samenhang beschouwd maken aannemelijk dat sprake is geweest van onzorgvuldig gebruik, hetgeen aan de consument is te wijten of toe te rekenen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, op 11 oktober 2005.