Schade aan scherm laptop ontstaan door druk van buitenaf niet bewezen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Garantie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE05-0032

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 31 mei 2003 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst.   De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een notebook tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 899,–. De levering vond plaats op of omstreeks 31 mei 2003.   De consument heeft een bedrag van € 149,– inzake onderzoekskosten niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft de klacht op 29 november 2004 voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het scherm vertoont een witte streep en is daardoor onbruikbaar. Afgesproken is dat zou worden bezien of er onder garantie kon worden gerepareerd en dat er anders een offerte zou komen. Ik wil de geoffreerde reparatiekosten van € 649,– niet betalen, maar krijg mijn notebook ook niet terug alvorens € 149,– aan onderzoekskosten te betalen. Dat was echter niet afgesproken.   De consument verlangt kostenloze reparatie onder garantie.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Er zit een scheurtje in het scherm, hetgeen als gebruikersschade niet onder de garantie valt. Om het ongerepareerd terug te krijgen dient de consument onderzoekskosten te betalen.   De ondernemer heeft op 2 februari 2005 aangeboden uit coulance dat zowel de fabrikant als de ondernemer ieder ongeveer 1/3 dan wel dat de ondernemer 2/3 van de door de consument te betalen onderzoekskosten aan de consument terugbetaalt.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Ik heb de laptop PC op het hoofdkantoor van de ondernemer onderzocht. Het LCD-scherm van de PC is in de rechter onderhoek gescheurd. Ik heb het LCD-scherm onderzocht op mogelijke oorzaken van defect raken, maar heb geen interne oorzaken kunnen vaststellen die het LCD-scherm hebben doen scheuren. Het “spontaan” scheuren van het LCD-scherm is uitgesloten. Ik kan niet anders concluderen dat het LCD-scherm door druk van buitenaf defect is geraakt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie oordeelt het onjuist dat de deskundige voorafgaand aan zijn onderzoek aan de consument heeft meegedeeld dat de aanwezigheid van de consument bij het deskundigenonderzoek niet zinvol zou zijn omdat de deskundige alleen rapporteert over de technische aspecten van de klacht. Voor zover de consument zich daardoor gegriefd voelt omdat zij zichzelf door haar afwezigheid bij het deskundigenonderzoek de mogelijkheid heeft ontnomen om zich een eigen oordeel over de deskundige en het deskundigenonderzoek te vormen, zijn die enkele omstandigheden in dit geval echter onvoldoende om te oordelen dat het deskundigenonderzoek niet op een zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden of dat sprake is van concrete aanknopingspunten voor twijfel aan de deskundigheid van de deskundige of aan de juistheid of volledigheid van het deskundigenrapport. Bovendien heeft de consument zich over het deskundigenrapport kunnen uitlaten en is de waardering van het deskundigenrapport aan de commissie. De consument heeft in de stukken voorts gesteld door haar afwezigheid bij het deskundigenonderzoek niet te kunnen uitsluiten dat er mogelijk sprake is geweest van indirecte beïnvloeding van de deskundige door de wel daarbij aanwezige ondernemer, maar ter zitting is desgevraagd ter toelichting hierop zijdens de consument aangegeven dat zij slechts heeft bedoeld te betogen dat zij het deskundigenrapport onvolledig acht. Gelet op een en ander ziet de commissie in dit geval geen grond voor het oordeel dat het deskundigenrapport en de daarin neergelegde bevindingen van de deskundige reeds vanwege de voornoemde onterecht door de deskundige aan de consument gedane mededeling inzake haar aan- of afwezigheid bij het deskundigenonderzoek, niet aan dit bindend advies ten grondslag zou mogen worden gelegd.   Niet in geschil is dat het onderhavige defect tijdens de (bijgekochte en verlengde) garantieperiode is opgetreden zodat de reparatie onder garantie dient te worden uitgevoerd, tenzij aannemelijk is dat het defect aan de consument is te wijten of toe te rekenen. Bewijs(risico) daarvan rust op de ondernemer. Uit het deskundigenrapport volgt dat het LCD-scherm door druk van buitenaf defect is geraakt maar de deskundige heeft niet gerapporteerd of en in hoeverre sprake is geweest van buitengewone of onacceptabele druk van buitenaf, meer in het algemeen: of en in hoeverre sprake is geweest van onzorgvuldig gebruik. Dat sprake is geweest van aan de consument te wijten of toe te rekenen onzorgvuldig gebruik is niet aannemelijk geworden. De ondernemer heeft zich beroepen op de door de consument aangegeven omstandigheid dat zij met haar vinger op het scherm heeft gedrukt om iets aan te wijzen, maar die enkele omstandigheid is volstrekt onvoldoende om te oordelen dat daarvan sprake is geweest. Uit die enkele omstandigheid volgt meer in het bijzonder nog niet dat daarbij sprake zou zijn geweest van buitengewone of onacceptabele druk van buitenaf.   Op grond van het voorgaande zal de commissie bepalen dat de reparatie onder garantie en zonder kosten voor de consument wordt uitgevoerd.   Gelet op de in het deskundigenrapport aangegeven herstelkosten staat het de ondernemer uiteraard vrij het apparaat zonder kosten voor de consument te vervangen door een nieuwe en is de consument alsdan gehouden dat te accepteren, maar een gehoudenheid tot een dergelijke vervanging bestaat voor de ondernemer als zodanig niet.   In het licht van het vorenoverwogene maakt de ondernemer ten onrechte aanspraak op de verschuldigdheid van onderzoekskosten ten bedrage van het in depot gestelde bedrag. Zelfs nog daargelaten dat niet, althans volstrekt onvoldoende, aannemelijk is geworden dat de verschuldigdheid van die kosten bij gebreke van een mogelijke reparatieopdracht vooraf werd overeengekomen, leidt dit tot de hierna te melden depotbeslissing.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie bepaalt dat de reparatie onder garantie en zonder kosten voor de consument wordt uitgevoerd.   Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van 8 weken na de verzenddatum van dit bindend advies.   Wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien betaalt de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie aan de consument een bedrag van € 70,– terzake klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 70,–.   Bepaalt dat het in depot staande bedrag aan de consument wordt gerestitueerd.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 11 oktober 2005.