Schade bestaat uit blaasvorming en dat is inherent aan het product.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bruidsmode en Maatwerk    Categorie: Materiaalschade en aspectverlies    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEX07-0016

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een d.d. 8 april 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een denimtas met leeraccenten (hierna te noemen: het artikel) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 568,–.   De consument heeft op 15 september 2007 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op de voorkant van de tas zit een groot borduur. Rondom dit borduur ontstonden al spoedig blazen in de stof. Later zijn deze blazen ook op andere plekken ontstaan.   De consument verlangt een andere tas dan wel ontbinding van de overeenkomst.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer is in de eerste plaats van oordeel, dat de consument niet ontvankelijk moet worden verklaard in haar klacht, nu zij deze zowel te laat bij de ondernemer alsook bij de commissie aanhangig heeft gemaakt. In het geval, dat de commissie de consument in haar klacht wel ontvankelijk verklaart dan wil de ondernemer wijzen op het feit, dat de tas is gemaakt van “washed denim”, welk materiaal de eigenschap heeft, dat het er gewassen uitziet. Dat wil zeggen, dat er lichtere plekken en donkere plekken zijn, zoals bij een spijkerbroek. De geconstateerde blazen zijn ook aanwezig in nieuwe tassen.   Het is derhalve een eigenschap en geen gebrek van het product.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie stelt vast dat de klacht inderdaad niet binnen de geldende termijn(en) is ingediend, maar is van oordeel dat deze op grond van de door de consument aangevoerde argumenten en gelet op de afwezigheid van sporen van gebruik van het artikel na het indienen van de klacht onder toepassing van artikel 6 lid 2 van haar reglement verder in behandeling kan worden genomen.   Met betrekking tot de inhoud van de klacht heeft de commissie nog het volgende overwogen: Onderzoek van de commissie heeft uitgewezen, dat hetgeen, waaraan de consument zich stoort niet is terug te voeren op een gebrek in het materiaal, een productiefout of anderszins een tekortkoming, welke door toedoen van de ondernemer is ontstaan. Het betreft hier immers een verschijnsel, welke inherent is aan het product. De commissie kan dan ook het door de ondernemer in deze ingenomen standpunt onderschrijven. In dit verband merkt de commissie nog op, dat zij op zichzelf begrip kan opbrengen voor het feit, dat de consument teleurgesteld is in haar aankoop, maar voegt daaraan toe, dat dit te enen male onvoldoende is voor toewijzing van de klacht.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Het artikel wordt ongefrankeerd aan de consument teruggestuurd.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Textiel en Schoenen, bestaande uit op 26 september 2007.