Schade door het niet opvolgen van het door de monteur gegeven advies.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: THU03-0106

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit in november 2003 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer verplichtte zich daarbij tot het repareren van een in oktober 2002 voor € 699,– gekochte wasmachine. De reparatie vond plaats op 10 november 2003.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Nadat een monteur op 10 november 2003 een reparatie aan de machine had uitgevoerd, ontstond op 12 november 2003 brand in de machine. De ondernemer wil echter geen verantwoordelijkheid nemen voor de daardoor ontstane schade.   De consument verlangt een volledige vergoeding voor ten bedrage van € 2.250,– gemaakte kosten.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De door intensief gebruik veroorzaakte storing werd gerepareerd door een geautoriseerde servicedienst middels vervanging van de koolborstels. Ondanks het door de monteur toen gegeven advies om voorlopig niet meer dan twee wassen per dag verspreid over de dag te draaien, is dat advies volgens de monteur door de consument niet opgevolgd. Er is geen brandschade geweest, maar door overbelasting is het gaan stinken. Volgens de monteur had de motor met de module thans kunnen worden vervangen, zodat aanschaf van een nieuwe wasmachine thans niet nodig was geweest. Ook de andere kosten zijn door de zelfstandige aanschaf van nieuwe kleding en het zelfstandig inhuren van een schoonmaakbedrijf op initiatief van de consument gemaakt. De ondernemer acht zich niet aansprakelijk.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Doordat een nieuwe koolborstel is gesmolten is de motor van de machine definitief defect geraakt. Dat smelten van de koolborstel was niet het gevolg van onjuiste montage, maar is veroorzaakt door een te hoge overgangsweerstand/slecht contact en de daarmee samengaande oververhitting.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument heeft gemotiveerd de door de deskundige geadviseerde herstelwerkzaamheden weersproken, maar bespreking daarvan kan in het midden blijven. Allereerst dient immers te worden vastgesteld of de ondernemer tegenover de consument aansprakelijk en schadeplichtig is. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat de ondernemer bij de uitvoering van de reparatie-overeenkomst gebruik heeft gemaakt van een servicedienst, hetgeen maakt dat de ondernemer tegenover de consument (ook) aansprakelijk is voor tekortkomingen of gedragingen van die servicedienst. Namens de ondernemer is dat laatste ter zitting overigens ook erkend.   Het deskundigenrapport biedt geen steun voor de door de consument gestelde brand. Uit het deskundigenrapport blijkt wel dat een nieuwe koolborstel is gesmolten, maar niet dat dit op enigerlei wijze aan de (servicedienst of de) ondernemer kan worden toegerekend. Het deskundigenrapport biedt veeleer steun voor de door de ondernemer ingenomen stellingname dat de oververhitting te wijten is aan het niet opvolgen van het door de monteur gegeven advies om de wasmachine na reparatie enkele dagen slechts een beperkt aantal keren per dag te gebruiken om de nieuwe koolborstels eerst te laten afslijten alvorens de machine weer intensief te gaan gebruiken.   Wat van de vorenbedoelde stellingname van de ondernemer en de andersluidende stellingnames van de consument ook zij: in het licht van de stukken kan niet worden geoordeeld dat de wasmachine ten tijde van de koop niet heeft beantwoord aan de overeenkomst of dat de ondernemer op grond van de reparatie-overeenkomst tegenover de consument aansprakelijk is voor enigerlei tekortkoming of onrechtmatige gedraging. Nu de ondernemer tegenover de consument niet aansprakelijk is, is er geen grondslag voor vergoeding van enige schade door de ondernemer.   Op grond van het voorgaande wordt de klacht ongegrond geoordeeld en als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 14 september 2004.