Schade door wijziging accommodatie in dit geval voor rekening van reisorganisator. Reisorganisator heeft schade vergoed.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI03-1374

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 2 april 2003 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een verblijf in een vakantiewoning voor vijf personen te Pieve di Monti di Villa in Italië, op basis van logies, voor de periode van 3 t/m 10 mei 2003, voor de som van € 415,–   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   De klacht betreft met name het niet beschikbaar zijn van Casa Liana, de vakantiewoning die wij vanwege een eerder verblijf kenden en waarvan ik bij boeking had aangegeven alleen die te willen en niet andere woningen, mocht Casa Liana gereserveerd zijn. Casa Liana bleek volgens mededeling van de reisorganisator, gedaan op 2 mei 2003 terwijl wij al in Oostenrijk verbleven, niet beschikbaar vanwege problemen met de toegangsweg. De volgende dag werd er medegedeeld dat de verwarming defect was, een situatie waarvoor de reisorganisator verantwoordelijk is. De vervangende woning Casa Metatino was niet bepaald een passend, in de zin van minstens gelijkwaardig, alternatief. Slechts het halve oppervlak, een slaapbank en geen verdere informatie over ligging en dergelijke. Voorts zou de aankomst inmiddels niet eerder dan 4 mei kunnen plaatsvinden. Er is mijns inziens geen passende oplossing geboden voor een probleem dat uiteindelijk niet te maken bleek te hebben met onbereikbaarheid van de woning. Voorts zou je denken dat een woning voor het seizoen zodanig gecontroleerd moet zijn dat niet de laatste week voor de aankomst van gasten een probleem zoals met de verwarming kan optreden. Het aanbod van de reisorganisator op mijn verzoek om vergoeding is wel erg mager. Aanvankelijk € 10,– voor telefoonkosten en later nog een overnachting. Geen vergoeding voor derving van vakantiegenot en een afwijzing van de reiskosten, die wel gemaakt moesten worden vanwege de reisafstand en de beperkte vakantieduur.   Klager stelt niet tevreden te zijn met het door de reisorganisator gedane aanbod d.d. 20 mei en 2 juli 2003, maar verzoekt de commissie naast de restitutie van de volledige reissom een vergoeding ten bedrage van totaal € 844,– toe te kennen voor: Benzinekosten Oostenrijk v.v. € 238,–, twee overnachtingen € 128,–, telefoonkosten € 10,–, derving van vakantiegenot ter hoogte van de reissom € 468,–.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Klager attendeert in elke correspondentie op het feit dat hij bij boeking heeft aangegeven dat hij alleen Casa Liana wenste te reserveren en geen alternatief. Het is voor ons niet mogelijk om alle informatie die bij boeking wordt doorgegeven te noteren. Toen wij op de hoogte werden gebracht van de problemen met Casa Liana hadden wij deze informatie niet tot onze beschikking. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de problemen van Casa Liana. Wel waren wij verantwoordelijk voor het zoeken naar een alternatief. Wij zijn van mening dat wij hiervoor onze uiterste best hebben gedaan. Klager heeft zelf de beslissing genomen om niet op ons alternatief in te gaan. Op 2 mei hebben wij klager aangeraden om zich de volgende dag bij onze Italiaanse agent in Lucca te melden, en is er, op uitdrukkelijk verzoek van klager, één alternatief doorgegeven. Dit betrof Casa Metatino omdat deze vakantiewoning overeenkomsten heeft met Casa Liana. Ons inziens had het geen zin om meer alternatieven door te geven omdat dit telefonisch eigenlijk een onmogelijke zaak is. Wij zijn ervan overtuigd dat onze Italiaanse agent ter plaatse er zeker in geslaagd was klager een passende oplossing te bieden. Wij zijn van mening dat de door klager opgevoerde benzinekosten Oostenrijk v.v. niet gezien kunnen worden als extra kosten voortvloeiend uit het feit dat er niet naar Casa Liana kon worden afgereisd. Klager was op dat moment al in Oostenrijk voor een vakantie aanwezig. Omdat wij pas laat contact hebben kunnen leggen met klager hebben wij één hotelovernachting vergoed. Wat ons wel bevreemdt is het feit dat de hotelrekening op 7 mei is uitgeschreven. Het gaat hier dus om de hotelovernachting van maandag 5 mei en dinsdag 6 mei. Deze data sluiten niet aan op de vakantie van 3 tot en met 10 mei welke geen doorgang hebben gehad. Ons inziens hebben wij klager een passend aanbod gedaan.   De reisorganisator heeft d.d. 20 mei 2003 een vergoeding aangeboden van € 478,23, voor de volledige bruto reissom, inclusief alle kosten en verzekeringen, verhoogd met € 10,– telefoonkosten. Daarnaast heeft de reisorganisator op 2 juli 2003 aangeboden één hotelovernachting te vergoeden ten bedrage van € 64,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Artikel 11 van de ANVR Reisvoorwaarden bepaalt dat de reisorganisator het recht heeft de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Het gaat dan om een situatie dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reisorganisator. De reisorganisator moet de reiziger een alternatief aanbod voorleggen, dat minstens gelijkwaardig moet zijn. De reiziger heeft het recht het alternatieve aanbod af te wijzen. In dat geval heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De reiziger heeft vervolgens recht op teruggave van de reissom en vergoeding van eventueel geleden schade.   De commissie stelt vast dat de reisorganisator het feit dat de vakantiewoning onbereikbaar was, gecombineerd met een defect aan de verwarming van de woning, terecht heeft beoordeeld als een gewichtige omstandigheid die noopte tot aanpassing van de overeengekomen dienstverlening. Gelet op de combinatie van factoren ligt de reden voor de wijziging naar het oordeel van de commissie meer in de risicosfeer van de reisorganisator dan die van klager. De reisorganisator heeft klager, die reeds op een vakantieadres verbleef, vervolgens benaderd met een alternatief aanbod. De commissie acht dit aanbod, inhoudende een verwijzing naar de locale agent van de reisorganisator waar een andere vakantiewoning kon worden uitgezocht, een aanvaardbaar alternatief. Klager heeft evenwel dit aanbod afgewezen en de reisorganisator heeft vervolgens de reisovereenkomst opgezegd onder terugbetaling van de reissom, alle overige aan de boeking gerelateerde kosten en de telefoonkosten. Tevens heeft de reisorganisator een hotelovernachting voor zijn rekening genomen in verband met het feit dat klager pas laat werd bereikt.   Gezien het voorgaande is de commissie van oordeel dat de reisorganisator, geheel conform de voorwaarden, in voldoende mate aan zijn verplichtingen tot terugbetaling van de reissom en vergoeding van de door klager geleden schade heeft voldaan. Nu klager niet heeft voldaan aan de algemene plicht de schade zoveel als mogelijk te beperken ziet de commissie geen reden tot een hogere vergoeding. Klager had naar het oordeel van de commissie de schade kunnen beperken door zich te wenden tot de agent teneinde een andere vakantiewoning uit te zoeken.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 21 oktober 2003