Schade na plaatsing slimme meter; wanprestatie door ondernemer; consument heeft ondernemer niet in gebreke gesteld maar zelf installateur ingeschakeld; kosten komen voor eigen rekening.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Schade    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 110305

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft schade na de plaatsing van een slimme meter.

De consument heeft op 7 december 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 18 november 2016 rond 16.00 uur heeft de ondernemer bij de consument een slimme meter geplaatst. Rond 20.00 uur constateerde de consument dat hij geen warm water had. De ketel gaf aan dat er een storing was. De consument heeft daarop een monteur (naam installatiebedrijf] laten komen. Deze monteur stelde vast dat de monteur van de ondernemer na het plaatsen van de slimme meter vergeten was de gaskraan weer open te draaien, waardoor de ketel in storing ging.
De factuur van [naam installatiebedrijf] bedroeg € 125,–.

De consument verlangt dat de ondernemer de nota van [naam installatiebedrijf] betaald, plus het aan de commissie betaalde klachtengeld ad € 52,–. Als de consument tevens recht heeft op vergoeding van bestede tijd, verlangt hij uit dien hoofde € 75,–.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft niet voldaan aan zijn schadebeperkingsplicht. De ondernemer heeft voor storingen een speciaal nummer ingericht en is daarmee 24 uur per dag bereikbaar. De consument had kunnen en moeten weten dat hij bij storing dit nummer moest bellen.

Als de storingsdienst was ingeschakeld, hadden de door de consument gemaakte kosten kunnen worden voorkomen en was de ondernemer in de gelegenheid geweest om de schade te verhelpen.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd. In de omstandigheid dat de storing zich voordeed op de dag dat de ondernemer werkzaamheden had uitgevoerd had de consument eens te meer aanleiding moeten zien eerst de ondernemer te bellen en niet direkt een externe installateur in te schakelen. Het betreffende telefoonnummer van de ondernemer is voor de consument eenvoudig te vinden. De eerste vraag die de ondernemer altijd stelt is, of de gaskraan wel open staat. De schade had aldus op eenvoudige wijze kunnen worden voorkomen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Tussen de consument en de ondernemer bestaat een overeenkomst voor aansluiting en transport van gas. In die overeenkomst heeft de ondernemer wanprestatie gepleegd door de kraan niet weer open te zetten. Er kan echter eerst een verplichting tot schadevergoeding ontstaan, indien de ondernemer in verzuim was. Daarvoor is in de regel een ingebrekestelling vereist. De consument heeft de
ondernemer niet in gebreke gesteld, maar direkt een derde partij, [naam installatiebedrijf], ingeschakeld.

De consument heeft er mogelijk niet bij stilgestaan dat de storing was veroorzaakt door het handelen van ondernemer. Dat zou kunnen verklaren waarom hij een installateur bij hem in de buurt heeft
ingeschakeld.

De commissie meent echter dat vanwege de omstandigheid dat de ondernemer een paar uur eerder werkzaamheden aan de installatie had verricht, de consument had kunnen en moeten begrijpen dat de storing  door de ondernemer was veroorzaakt. Het lag daarom op de weg van de consument om de ondernemer te bellen.

Het stond de consument uiteraard vrij de door hem ingeschakelde installateur te benaderen, maar de daaraan verbonden kosten zijn dan niet aan te merken als schade die de ondernemer zou moeten vergoeden.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie op 29 mei 2017.