Schadevergoeding in plaats van herstel

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: KLU00-0009

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 5 maart 1999 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en installeren van een c.v.-installatie, het aanleggen van een badkamer en het uitvoeren van werkzaamheden in de woonkamer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 33.615,40. De levering en de overeengekomen werkzaamheden zijn geschied op of omstreeks mei 1999.   De consument heeft een bedrag van ƒ 4.215,40 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak.   Het toilet staat niet in het midden van een schuine wand en staat te dicht bij het bad. Hierdoor kom ik met mijn knieën tegen het bad of moet ik scheef gaan zitten. Gaten die gemaakt zijn bij de aanleg van de c.v.-installatie, heb ik zelf moeten dichtmaken. Er is geen datum van oplevering geweest.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak.   De reactie van de consument komt wel erg laat, omdat drie maanden geleden het toilet in de douche is geplaatst.   De ondernemer stelt voor de consument een creditnota van ƒ 514,40 te geven.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Het toilet is niet in het midden van de schuine wand geplaatst, de betegeling klopt visueel niet en er zijn grote gaten gemaakt ten behoeve van de c.v.-leidingen. Het stopcontact is verkeerd gemonteerd. De kosten om de gebreken op te heffen bedragen in totaal ƒ 1.885,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De deskundige heeft vastgesteld dat er nogal wat mankeerde aan de uitvoering van het werk door de ondernemer. De commissie volgt het oordeel van de deskundige nu deze duidelijk heeft vastgesteld dat de ondernemer het toilet in het midden had kunnen plaatsen. Gezien de weigering van de consument de ondernemer nog werkzaamheden te laten verrichten kan van een verstoorde relatie tussen partijen worden gesproken. De commissie weegt het recht van degene die de prestatie moet verrichten, om in de gelegenheid te worden gesteld alsnog de bedongen prestatie te kunnen leveren af tegen het gegeven dat de consument geen vertrouwen meer heeft in de kunde van de ondernemer. Deze afweging leidt tot het toekennen van een schadevergoeding ten laste van de ondernemer die gelijk is aan het door de deskundige berekende bedrag om de gebreken te herstellen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is en dat als volgt dient te worden beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van ƒ 1.885,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag.   Het depotbedrag wordt als volgt verrekend: ten laste van de ondernemer komen: de schadevergoeding van ƒ 1.885,– + het klachtengeld van de consument van ƒ 100,–, zodat van het gedeponeerde bedrag ƒ 2.230,40 aan de ondernemer toekomt.   Aan de consument wordt overgemaakt een bedrag van ƒ 1.985,–. Aan de ondernemer wordt overgemaakt een bedrag van ƒ 2.230,40.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Klussenbedrijven op 19 december 2000.