Schadevergoeding op basis van dagwaarde

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Verhuizen    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VER08-0035

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een verhuisovereenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht een verhuizing uit te voeren. De verhuizing is uitgevoerd op 26 september 2007 naar een opslag en op 4 juli 2008 van de opslag naar een nieuw adres. Op het nieuwe adres heeft de consument schade geconstateerd aan diverse kasten en een zonnebank.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De schade aan de kasten is opgelost. Het gaat nu alleen nog over de zonnebank. Die is ongeveer tien jaar geleden om medische redenen (psoriasis) aangeschaft met behulp van de ziektekostenverzekering onder bijbetaling van een bedrag van 2.500 guldens. Voor het bedrag van de door de ondernemer aangeboden vergoeding kan geen nieuwe zonnebank worden aangeschaft.   De consument verzoekt om schadeloosstelling.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De schade aan de kasten is naar tevredenheid opgelost.   De ondernemer is niet bereid om de gevraagde vervangingswaarde van de zonnebank te vergoeden en verwijst onder meer naar de Algemene voorwaarden. Aan de consument is door de ondernemer een bedrag van € 750,– uitbetaald als schadevergoeding.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Partijen zijn een verhuizing, een opslag en een op volgende verhuizing van inboedelgoederen overeengekomen onder toepassing van de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen (AVVV 2006). De ondernemer erkent aansprakelijkheid voor de schade. Door de verzekeraar is het totaal van de schade gewaardeerd op een bedrag van € 4.195,–, waarvan € 750,– schade aan de zonnebank.   De klacht van de consument beperkt zich tot de schadeafwikkeling betreffende de zonnebank.   De vraag die thans voorligt betreft de op grond van de overeenkomst in redelijkheid te vergoeden schade. Daarbij heeft te gelden dat de AVVV 2006 bepaalt dat de inboedel is verzekerd op basis van nieuwwaarde, maar ook dat ten aanzien van de schadeomvang geldt dat de schadevaststelling plaatsvindt op basis van dagwaarde bij voorwerpen, waarvan de dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde. Gezien de ouderdom van de zonnebank, ongeveer tussen de 10 en 12 jaren, en het gebruikelijke afschrijvingspercentage van 10% per jaar is het onaannemelijk dat de dagwaarde meer bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde. Dat betekent dat hier de dagwaarde heeft te gelden als de basis voor de schadevaststelling. De commissie is van oordeel dat het bedrag van € 750,–, dat door de ondernemer op basis van het rapport van [de verzekeringsmaatschappij] aan de consument is aangeboden, een redelijke schadevergoeding is.   De consument heeft onvoldoende omstandigheden gesteld die tot een ander oordeel nopen.   Dat betekent dat de klacht ongegrond moet worden verklaard.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Verhuizen op 19 juni 2009.