Schadevergoeding voor uitblijven nummerportering, niet voor zakelijke schade

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Telefoonnummer    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEL09-0122

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een mobiele telefoondienst.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat zijn abonnement zou worden omgezet naar een sim-only abonnement. Dat is niet gebeurd waardoor de consument te veel betaalt. Bovendien brengt de ondernemer voor elk gesprek onder de minuut één minuut gesprekskosten in rekening.   De consument verlangt alsnog omzetting van zijn abonnement en terugbetaling van de te veel betaalde kosten. Tevens verlangt de consument vergoeding van de door hem geleden schade.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft aangevoerd dat de beloofde omzetting naar een goedkoper [sim only abonnement] inderdaad niet correct is uitgevoerd. De consument is hierover per brief van 20 januari 2009 geïnformeerd. De ondernemer heeft de te veel berekende kosten volledig gecompenseerd. De facturering met betrekking tot de belminuten is correct en conform de geldende tarieven. De weigering van nummerportering kwam door onvolledige informatie die de consument aan zijn nieuwe provider heeft verstrekt. Inmiddels is het nummer per 4 mei 2009 geporteerd. Vanaf eind 2008 heeft de consument geen betalingen meer gedaan aan de ondernemer omdat er niet gereageerd werd op zijn klachten. Conform de algemene voorwaarden was de consument hiertoe niet gerechtigd.   De ondernemer stelt al te hebben ingestemd met kosteloze uitportering (dus zonder afkoopsom) en de te veel berekende abonnementskosten volledig te hebben verrekend. De ondernemer verklaart zich tevens bereid om vanaf het moment van blokkade van het mobiele nummer op 15 december 2008 de abonnementskosten ad € 242,47 aan de consument terug te betalen. Op grond van de algemene voorwaarden is de ondernemer niet aansprakelijk voor eventuele verdere schade van de consument.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie wijst de vergoeding van te veel berekende gesprekskosten af. Partijen hebben in onderling overleg afgesproken dat het oude abonnement van de consument zou worden omgezet naar een ander abonnement. De ondernemer heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de tarieven voor dit nieuwe abonnement onder andere inhouden dat voor ieder gesprek altijd tenminste één minuut gesprekskosten in rekening wordt gebracht. Door in te stemmen met de omzetting van het abonnement heeft de consument ook de bij het nieuwe abonnement horende tarieven aanvaard.   De ondernemer heeft de klacht van de consument met betrekking tot het omzetten naar het [sim only abonnement] erkend.   De klacht van de consument is derhalve gedeeltelijk gegrond. Het geschil tussen partijen beperkt zich tot de door de consument verlangde schadevergoeding.   De consument heeft reeds in zijn brief aan de commissie van 8 februari 2009 aanspraak gemaakt op vergoeding van zijn schade. In vergelijking met het klachtenformulier heeft de consument zijn vordering vermeerderd door ook vergoeding van zijn zakelijke schade te verlangen. De klacht blijft echter betrekking hebben op hetzelfde feitencomplex. De consument heeft zijn vordering dermate tijdig vermeerderd dat de ondernemer voldoende gelegenheid heeft gehad hierop te reageren. De ondernemer is door de handelswijze van de consument ook niet in zijn verdediging benadeeld. Het verweer van de ondernemer dat de vermeerdering van de vordering van de consument buiten beschouwing dient te worden gelaten, wordt dan ook verworpen.   De commissie acht het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan, nadat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, in grote lijnen redelijk, met dien verstande dat de commissie van oordeel is dat de consument in redelijkheid aanspraak kan maken op vergoeding van een deel van de door hem gevorderde schadevergoeding.   De commissie is uitsluitend bevoegd geschillen tussen een consument en een ondernemer te behandelen, voor zover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de ondernemer te leveren of geleverde diensten (artikel 3 id 1 van het Reglement van de commissie). Een consument is de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Hieruit volgt dat een vordering tot vergoeding van zakelijke schade niet kan worden toegewezen. De door de consument gevorderde schadevergoeding van € 300,– per werkdag wegens winstderving kan derhalve niet worden toegewezen."   De consument heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij door de handelwijze van de ondernemer telefoon- en correspondentiekosten ad € 600,– heeft moeten maken. De commissie acht wel aannemelijk dat de consument dergelijke kosten heeft moeten maken en begroot deze in redelijkheid en billijkheid op € 200,– voor de gehele periode.   De consument stelt terecht dat hij wegens het uitblijven van de nummerportering enige tijd geen gebruik heeft kunnen maken van het door hem afgesloten abonnement bij een andere provider. Dit betreft een periode van vijf maanden (globaal januari tot en met mei 2009). Het is redelijk dat de ondernemer de kosten van het abonnement bij de andere provider voor zijn rekening neemt. De consument heeft de exacte kosten van dit abonnement niet aannemelijk gemaakt. Uitgaande van gebruikelijke abonnementskosten voor een abonnement zonder telefoontoestel ad € 30,– per maand, begroot de commissie deze kosten op € 150,–.   De vordering tot het alsnog uitbetalen van de korting van de eerste drie maanden abonnementskosten van [het sim only abonnement] is niet door de ondernemer weersproken en ligt derhalve voor toewijzing gereed. Dit betreft een bedrag van € 56,85.   De ondernemer dient derhalve een bedrag ad € 406,85 aan de consument te vergoeden, alsmede het klachtengeld ad € 50,–.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 406,85. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 19 juni 2009.