Schadevergoeding wegens ernstig ongerief door wijze van facturering

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEL09-0895

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op een mobiele telefoonaansluiting.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Sinds ik mijn abonnement heb, betaal ik alles dubbel. In maart 2009 heb ik dit schriftelijk duidelijk gemaakt aan de ondernemer. Men zei dat dit zo hoorde, maar al mijn gesprekken en sms’jes staan er dubbel op.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het geschil dat de consument aanhangig heeft gemaakt gaat over de vermelding van gesprekskosten op de factuur met betrekking tot haar mobiele telefoonaansluiting. Volgens de consument worden de op de specificatie vermelde gesprekskosten dubbel in rekening gebracht. De consument verlangt terugbetaling van ongeveer € 1.100,–.   De specificatie van de factuur waar dit op vermeld wordt valt op [de rekening on-line] te raadplegen. De dubbele weergave op die specificatie is een gevolg van de inportering van het door de consument te behouden nummer.   Op de specificatie op rekening on-line zijn zowel de meest gebelde tijdelijke – als de te behouden nummers zichtbaar. Daarentegen wordt er op de factuur slechts één nummer in rekening gebracht.   In de bijlagen treft u als voorbeeld factuur 7 van februari 2009 aan. De daarbij behorende specificatie wordt niet standaard gevoegd bij de factuur maar is op te vragen via onze Klantenservice. Op deze specificatie is te zien dat de gebelde nummers éénmaal in rekening zijn gebracht en komen de gesprekskosten overeen met het bedrag op de factuur. Ter vergelijking is een specificatie over de periode februari 2009 bijgevoegd waarop de dubbele vermelding staat.   Op 4 februari 2009 is de consument door ons gebeld en is het voorgaande aan haar toegelicht. Voor de volledigheid zijn haar de specificaties van de facturen 4, 5, 6 en 7 toegestuurd.    Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie van oordeel dat de ondernemer op zichzelf wel gelijk heeft, wanneer hij aan de hand van de overgelegde facturen aantoont dat geen bedragen dubbel in rekening worden gebracht. Anderzijds is de commissie echter van oordeel dat de wijze waarop de ondernemer de facturering laat plaatsvinden nergens op slaat en dat de consument daardoor volstrekt op het verkeerde been is gezet en ernstig ongerief heeft ondervonden. Onder de gegeven omstandigheden komt aan de consument een vergoeding toe, welke de commissie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal vaststellen op het hierna te noemen bedrag. De commissie raadt de ondernemer aan een technische ingreep toe te passen waardoor misverstanden als in dit geval niet meer aan de orde kunnen komen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 250,– . Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 1 februari 2010.