Scheuren in gietvloer zijn opvallend gebrek

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Afbouw    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 170511/178614

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument klaagt over scheren in de aangebrachte vloer. De consument geeft aan dat de ondernemer hem nooit heeft gewezen op het risico van scheuren in de gietvloer. De ondernemer voert aan dat de consument wel gewezen is op het risico van scheurvorming. De ondernemer geeft aan dat de vloer er prima bij lag bij de oplevering. De deskundige vindt de omvang van de gebreken opvallend. Herstel is wel mogelijk. De commissie stelt vast dat de ondernemer de gebreken niet op de juiste wijze hersteld heeft. De commissie acht de klacht gegrond en geeft de consument de keuze tussen herstel en terugbetaling van 70% van de volledige prijs.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 26 oktober 2021 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en aanbrengen van een gietvloer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 11.050,–.

De levering vond plaats in of omstreeks januari 2022

Het geschil betreft de vraag of de vloer is aangebracht op een wijze, die voldoet aan de eisen van goed en deugdelijk werk.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft omstreeks medio januari 2022 het aanbrengen van de vloer afgerond en de vloer opgeleverd in de afgesproken kleur.
Kort daarop heeft de consument aangegeven dat er een gerepareerde scheur te zien is. Afgesproken is dat de consument het stookseizoen zou afwachten.
Later werden steeds meer scheuren uit de cementdekvloer zichtbaar, inclusief de dwarssnedes op de scheuren, die zijn aangebracht door de ondernemer. Op sommige plaatsen zijn zelfs alleen deze dwarssnedes zichtbaar.

De ondernemer heeft de tekening van de scheuren bekeken, waarbij hij verbaasd was. Na een beoordeling samen met de leverancier van de vloer heeft de ondernemer aangegeven dat alle werkzaamheden en materiaal correct is uitgevoerd en opgeleverd.

De consument heeft na de oplevering het afgesproken bedrag van € 10.000,– betaald.

Uiteindelijk heeft de ondernemer aangeboden om hetzij de vloer te laten herstellen door een derde, voor rekening van de consument, hetzij de vloer opnieuw te gieten voor rekening van de consument, hetzij het oordeel van de commissie te vragen.

Samenvattend is het geschil dat de consument niet de vloer heeft die overeengekomen is.

Volgens de ondernemer waren scheuren in de cementdekvloer te verwachten en vormde dit geen enkel probleem. De consument is nooit gewezen op het risico dat de bestaande scheuren in de cementdekvloer zichtbaar zouden kunnen worden in de gietvloer. Als dit wel bekend was, dan had de consument niet voor een gietvloer gekozen.

Uiteindelijk is de gietvloer niet conform afspraak en verwachting.

Een deel van de overeengekomen werkzaamheden zijn vooralsnog niet uitgevoerd, en ook niet gefactureerd.

De consument verlangt herstel van de vloer met een garantie dat de problemen opgelost zijn, en als dat niet mogelijk is terugbetaling van 70% van hetgeen betaald is.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft vooraf duidelijk laten weten dat scheurvorming niet volledig uit te sluiten is. In de mail van 2 november 2021 heeft de consument verklaard akkoord te gaan met de offerte, waarin ook naar de algemene voorwaarden is verwezen.

Er zaten veel scheuren in de cementdekvloer toen de ondernemer de werkzaamheden startte. Toen is in overleg met de consument besloten om de grootste scheuren te behandelen met krammen. De ondernemer verwachtte dat de vloer genoeg was uitgeleefd (rek en krimp) om op deze manier een goede vloer te kunnen plaatsen.

Volgens de ondernemer zijn de scheuren ontstaan door beweging in de ondervloer, waarbij verzakking/daling van de grondwaterstand de oorzaak kan zijn. Een expert zal dit moeten uitwijzen. De ondernemer heeft niet eerder meegemaakt dat zowel de scheuren alsook de zaagsneden (met krammen) terug te zien zijn in de gietvloer. Het probleem heeft volgens de ondernemer niets te maken met de manier waarop de gietvloer gelegd is, maar met de ondervloer en misschien nog wel de grond onder de woning. Bij de oplevering en de dagen erna lag de vloer er prima bij.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Deze dekvloer is voorzien van vloerverwarming en daarom onderhevig aan thermische uitzetting en verkorting. Bij normaal gebruik van de vloerverwarming zal dat effect beperkt zijn, maar niettemin aanwezig. Als in zo’n dekvloer scheuren zitten, zullen deze een dynamisch karakter hebben. De zeer fijne (krimp)scheurtjes bewegen nauwelijks, maar bredere scheuren kunnen merkbare werking hebben.

In dit geval is er voor gekozen de scheuren relatief ondiep te herstellen. Er is ongeveer 10mm ingezaagd, terwijl de dekvloer circa 80mm dik werd geacht te zijn.
Het inlijmen van krammen levert puntverbindingen op (waarbij de toepassing van dubbele krammen onnodig is, een enkele kram zou evenveel werk moeten kunnen verrichten). De toepassing van stelmiddel maakt echter wel dat de lijmverbinding van de krammen enigszins elastisch blijft, meer dan bij het niet toepassen van stelmiddel.
De lengte van de scheur werd nauwelijks en alleen aan de top gevuld. Als dan de vloer wordt opgewarmd zal ter plaatse van de krammen nauwelijks kracht worden afgedragen en evenmin onder de ondiepe vulling van de rest van de scheur. Door opwarmen van de dekvloer zal de aan het oppervlak aanwezige vulling enigszins opgedrukt worden doordat de wanden van de dekvloer elkaar willen naderen.

Ofschoon thermische werking en kans op scheuren immer aanwezig zijn bij een dekvloer met vloerverwarming zou herstel van een daarvoor in aanmerking komende scheur zo veel mogelijk over de hele hoogte en lengte van de scheur moeten plaatsvinden met een zo min mogelijk elastisch materiaal. Vulling met epoxy injectiehars op basis van de ‘gietgeul-methode’ (verzadigen na aanzagen en schoonzuigen scheurlijn) was een meer zekere wijze van scheurherstel geweest, ook al kan zelfs dan het opnieuw zichtbaar worden van een scheur niet geheel uitgesloten worden. Herstel op die wijze is echter vrij arbeidsintensief en daarmee ook relatief kostbaar. Normaal is dat aan te merken als verrekenbaar meerwerk.

Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige is de omvang van de problemen opvallend. Er is geen sprake van een technisch defect, het gaat om een esthetisch goed herkenbare onvolkomenheid.

Volgens de deskundige is herstel technisch mogelijk, alsvolgt:
• Alsnog openen van de opnieuw zichtbaar geworden scheurlijnen en krammen.
• Krammen verwijderen.
• Toepassen gietgeulmethode: schuin aanzagen scheurlijn op circa 15mm diepte onder een hoek van circa 45°.
• Vervolgens scheurlijn schoonzuigen en maximaal vullen door met tussenpozen van circa 30min (potlife) de gemaakte geul te vullen met epoxy injectiehars.
• Vervolgens oppervlaktereparatie uitvoeren (overmaat afschuren) en vloer overlagen met een dunne gietvloer als bestaand in kleur.
• Afmaken met transparante topcoating.
Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit de rapportage van de door de commissie ingeschakelde deskundige heeft de ondernemer de in de cementdekvloer geconstateerde scheuren niet op de juiste wijze hersteld. Daardoor zijn uiteindelijk de gebreken aan de gietvloer ontstaan.

De ondernemer had bij forse scheuren, zoals die zijn aangetroffen, mogen besluiten om het werk niet uit te voeren voordat de consument deze scheuren door bijvoorbeeld een aannemer had laten herstellen. De ondernemer heeft, kennelijk om de consument ter wille te zijn, besloten om het herstel zelf te doen. Daarmee wordt de ondernemer echter verantwoordelijk voor het resultaat van de herstelwerkzaamheden.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Van de ondernemer kan verlangd worden dat hij de scheuren nogmaals herstelt, maar dan op de uitgebreide, door de deskundige aangegeven manier. De ondernemer had het herstellen van de scheuren op deze manier als dat eerder was uitgevoerd aan de consument in rekening mogen brengen.
Daarom mag de ondernemer ook als het herstel alsnog gebeurt de daaraan verbonden kosten in rekening brengen.

Vervolgens dient de ondernemer echter kosteloos een nieuwe gietvloer aan te brengen, zoals overeengekomen. De commissie zal vanwege de impact van het werk een ruime termijn bepalen, waarbinnen partijen een tijdstip kunnen afspreken om het werk te laten uitvoeren.

De deskundige heeft gerapporteerd dat zelfs als de scheuren uitvoerig hersteld zijn het opnieuw zichtbaar worden van een scheur niet geheel uitgesloten kan worden. Daarmee is het verlangen van een garantie van de ondernemer niet redelijk.

De commissie acht voorstelbaar dat de consument in de wetenschap dat geen garantie gegeven kan worden niet meer kiest voor opnieuw een gietvloer. De consument vraagt voor dat geval een vergoeding ter hoogte van 70% van hetgeen betaald is.

De commissie zal de consument in de gelegenheid stellen om te kiezen tussen het na uitvoerig herstelwerk van de scheuren opnieuw aanbrengen van de vloer, of een vergoeding ter hoogte van 70% van hetgeen betaald is. Uit hetgeen partijen hebben gesteld is de volledige prijs € 11.050,–, en is werk ten bedrage van € 1.050,– niet uitgevoerd en niet gefactureerd. 70% van hetgeen is betaald, is dan € 7.000,–.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De consument heeft de keuze tussen

a. het opnieuw plaatsen van de vloer zoals overeengekomen, nadat eerst de scheuren op de door de deskundige aangegeven wijze zijn hersteld. De aan herstel van de scheuren verbonden werkzaamheden kunnen aan de consument in rekening worden gebracht.

b. een vergoeding van € 7.000,–, waarbij de ondernemer geen werkzaamheden meer verricht.

De consument bepaalt zijn keuze binnen veertien dagen na de verzenddatum van dit bindend advies.

Als de ondernemer op grond van de keuze van de consument werkzaamheden dient uit te voeren, dient de ondernemer dat te doen op een tussen partijen af te spreken tijdstip binnen drie maanden nadat de consument de keuze kenbaar heeft gemaakt.

Als de consument kiest voor een financiële compensatie zal de ondernemer het door de commissie bepaalde bedrag betalen binnen één maand nadat de consument de keuze kenbaar heeft gemaakt.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Afbouw, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, mr. B.C. Westenbroek en mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij, leden, op 24 november 2022.