Schikkingsvoorstel ter zitting; klachtengeld verschuldigd

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Kosten / Depot    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE09-0597 (25189)

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de door de ondernemer gehanteerde beginstanden voor de levering van gas en elektriciteit per 5 november 2008.

De consument heeft de klacht op 12 december 2008 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Bij mijn switch voor de levering van gas en elektriciteit per 5 november 2008 van mijn oude energieleverancier naar de ondernemer is uitgegaan van te hoge beginstanden die ondanks mijn verzoeken niet worden aangepast. Per 5 november 2008 is door de ondernemer uitgegaan van een gasstand van 18.214 m3 en voor elektriciteit van 37.864 kWh, terwijl die standen door mijzelf op 28 november 2008 zijn vastgesteld op 17.888 m3 voor gas en van 37.341 kWh voor elektriciteit.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Ik heb de eindnota bij mijn vorige energieleverancier (van € 430,10) nog niet betaald. Bij de switch is destijds gewerkt met geschatte standen in plaats van de concrete harde en juiste standen. De consument ontvangt een uitkering zodat elke cent er voor haar één is. Een aanpassing van de beginstanden is eens te meer gerechtvaardigd omdat de ondernemer lagere energietarieven hanteert dan de vorige energieleverancier van de consument. Op basis van de gehanteerde beginstanden door de ondernemer is daar een bedrag mee gemoeid van € 50,– voor elektriciteit en van € 0,80 voor gas.

De consument verlangt dat de beginstanden worden aangepast naar de door haar zelf gemeten en geconstateerde standen van 28 november 2008, dat die standen worden doorgegeven aan haar vorige leverancier zodat zij alsdan een correcte eindafrekening zal ontvangen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Nadat de consument na haar switch de door haar genoteerde standen (per 28 november 2008) aan de ondernemer heeft doorgegeven, heeft de ondernemer een verzoek ingediend bij de netbeheerders voor gas en elektriciteit om een correctie. Evenwel hebben beide netbeheerders aangegeven niet over te gaan tot een correctie van de meterstanden (en zulks op basis van de tussen de marktpartijen toepasselijke B’con Issues en de door de marktpartijen gehanteerde marges). Omdat de consument het verschil inmiddels zal hebben ingelopen is de ondernemer bereid een eindnota voor haar op te maken zodat de meterstand vanuit een reële stand verder zal lopen.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Bij de switch heeft de ondernemer verzuimd om binnen tien dagen de werkelijke standen bij de consument op te vragen.

Beoordeling van het geschil

Ter zitting hebben partijen een schikking getroffen. Zij hebben de commissie verzocht de inhoud daarvan in het bindend advies op te nemen. De schikking houdt in dat de consument haar meterstanden per 9 juni 2009 doorgeeft aan de ondernemer (hetgeen ter zitting is gebeurd) waarna de ondernemer een (tussentijdse) jaarafrekening aan de consument zal doen toekomen met de (eind)meterstanden per 9 juni 2009, alsmede aan de consument een bedrag van € 55,– zal betalen, hetgeen verrekend kan worden met de uit te brengen jaarafrekening met de meterstanden per 9 juni 2009. Aldus komt de commissie aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil niet toe. Wel is het zo dat de ondernemer aan de consument ook het klachtengeld is verschuldigd omdat het schikkingsvoorstel eerst ter zitting aan de consument kenbaar is gemaakt en de consument eerst ter zitting met dat voorstel heeft ingestemd.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer stelt een jaarafrekening op met de door de consument opgegeven meterstanden per 9 juni 2009 waarbij de ondernemer tevens een bedrag van € 55,– aan de consument zal betalen, hetgeen de ondernemer kan verrekenen met de uit te brengen jaarafrekening met de meterstanden per 9 juni 2009.

De ondernemer dient overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 10 juni 2009.