Skateboard in huidige constructie niet geschikt voor normaal gebruik; aankoopprijs retour

  • Home >>
  • Webshop >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Webshop    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 113201

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het functioneren van het door de consument voor een bedrag van € 279,– op 12 juni 2017 bij de ondernemer aangeschaft eenwieler skateboard van het merk [naam merk].

De consument heeft op 25 juni 2017 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.

De consument heeft een bedrag van 279,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Het board was bedoeld om te worden gebruikt door hemzelf en zijn dertienjarige zoon. Die laatste heeft al vijf jaar ervaring met skateboarden. Ten aanzien van het board heeft hij overigens geen waarschuwing gezien dat dit niet voor kinderen geschikt zou zijn, of dat het alleen voor gevorderden bedoeld was.

Indien de gebruiksaanwijzing wordt gevolgd, zoals de consument dat heeft gedaan, leidt dit direct tot beschadigingen aan de aansluiting, het lampje en de pads van het skateboard. Dit komt omdat deze essentiële onderdelen op de verkeerde plaatsen zitten. Verder reed de onewheel niet meer horizontaal maar ‘achteruit’ zonder dat helder was hoe dit verholpen kon worden.

Na drie keer gebruiken is het een versleten apparaat. De consument acht het derhalve niet deugdelijk. De ondernemer wil het echter vanwege de beschadigingen niet terugnemen. Maar die beschadigingen zijn nu net ontstaan door het gebruik volgens de aanwijzingen.

De consument wil dat de koop wordt ontbonden.

Ter zitting heeft de consument toegelicht dat het voor hem geen punt is dat het skateboard maar één rijrichting kent. Het gaat hem erom dat het ding niet geschikt is voor het gebruik. Als je hem in gebruik neemt, komt het nou eenmaal voor dat de achterkant even de grond raakt. Als het board daar niet tegen kan heb je er weinig aan.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Toen de consument telefonisch meldde dat er na gebruik van het skateboard schade aan was geconstateerd heeft de ondernemer hem gezegd dat hij het ter reparatie moest terugsturen. Bij binnenkomst bleek het apparaat echter zodanig beschadigd te zijn dat het niet onder de garantie viel en dus niet voor kosteloze reparatie in aanmerking kwam. Desondanks heeft de ondernemer uit kwaliteits- en klantvriendelijkheidsoverwegingen besloten het skateboard kosteloos te repareren en weer volledig te voorzien van nieuwe rubbers.

De consument was niet tevreden met de reparatie en beweerde dat het apparaat niet naar behoren werkte. Op het filmpje dat de consument heeft gemaakt is echter te zien dat het skateboard door hem verkeerd wordt gebruikt. Er wordt namelijk mee gereden op een niet-vlakke ondergrond en dat verklaart de slijtage aan de zijrubbers en de bekrassingen. Verder heeft het skateboard een rijrichting zoals aangegeven op de wielkast en bij achteruit rijden reset de motor zichzelf en dient het apparaat opnieuw gekalibreerd te worden en voorzien van instructies.

Ter zitting heeft de ondernemer toegevoegd dat het board eigenlijk niet geschikt is voor kinderen. Maar zelfs als kinderen het board gebruiken hoeft het niet zo beschadigd te raken als het board van de consument. Er is gewoon verkeerd gebruik van gemaakt.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Alle beschermingspads, die als functie hebben het voertuig te beschermen wanneer er contact met de grond/weg is, zijn van het skateboard afgebroken. De deskundige is van mening dat de bevestiging van de pads van inferieure kwaliteit is nu deze uit slechts drie schroefjes bestaat.

Tijdens het rijden verliest het voertuig de gekalibreerde waarde, waardoor het voertuig tijdens een rit meerdere malen gekalibreerd dient te worden. De deskundige is van mening dat dit probleem afkomstig is van de batterij van het voertuig. Hij bemerkt een niet constant rijgedrag, dat naar zijn oordeel te wijten is aan een onjuiste spanningsvoorziening. Dit veroorzaakt ook dat het skateboard zijn gekalibreerde waarde verliest. Overigens staat de kalibratieprocedure niet vermeld in het instructieboekje.

De deskundige deelt de mening van de leverancier, dat het voertuig niet achteruit mag rijden, niet. Indien dit niet geoorloofd zou zijn, zou de bediening om achteruit te rijden door de fabrikant zijn geblokkeerd. De deskundige meent dat het voertuig in beide richtingen verplaatsbaar moet zijn.

De ledstrip aan de zijkant van het voertuig is opgezwollen. Delen van de verlichting zijn uitgevallen.
Wanneer het voertuig op zijn rechterzijkant ligt, valt het voertuig precies op de laadconnector. Deze is niet beschermd.

De geconstateerde gebreken zijn wel te herstellen, maar herstel is duurder dan het skateboard zelf. Het skateboard is dus technisch “total loss”. 

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Een consument mag bij aankoop van een artikel verwachten dat dit voor normaal gebruik geschikt is. Een skateboard is bedoeld om mee te skaten, hetgeen tevens impliceert het erop stappen en het in beweging krijgen. De consument geeft aan dat juist deze handelingen de schade hebben veroorzaakt. De ondernemer concludeert hieruit dat het board dus niet op de juiste wijze moet zijn gebruikt.

De deskundige beschrijft dat de constructie van het board dusdanig is dat het snel beschadigd raakt. Bij het naar het oordeel van de deskundige normale gebruik van het board kunnen beschadigingen optreden. De beschadigingen die hij heeft waargenomen passen ook bij normaal gebruik in relatie tot de door hem gesignaleerde kwetsbare constructiepunten.

De commissie neemt de bevindingen van de deskundige over en maakt ze tot de hare. De consument mag verwachten dat het board, ten aanzien waarvan in de aanbieding van de ondernemer geen voorbehouden werden gemaakt voor wat betreft de beoogde gebruiker (jong/volwassen, beginnende/gevorderde) geschikt was voor het gebruik zoals zijn zoon die het er na ingebruikneming van heeft gemaakt. Het stappen op een board, het vinden van de balans en hierbij mogelijk naar achter hellen is zozeer inherent aan het skaten dat de ondernemer niet met succes kan volhouden dat het board in de huidige constructie geschikt is voor normaal gebruik. Indien dit immers beschadigingen oplevert zoals die zich hebben voorgedaan voldoet het niet aan de normale verwachting die een gebruiker mag hebben dat het board voor wat betreft dit normale gebruik tegen een stootje moet kunnen.

De ondernemer heeft een product geleverd dat niet voldoet aan de verwachtingen die de consument hier redelijkerwijs van mocht hebben. Herstelwerkzaamheden hebben hierin geen veranderingen gebracht. De consument kan dus met vrucht een beroep doen op zijn recht tot ontbinding van de koopovereenkomst. Dit impliceert dat de consument de gehele aankoopprijs terug dient te krijgen. Alle bijkomende kosten die zijn voortgevloeid uit de overeenkomst komen voor rekening van de ondernemer.

De klacht is gegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden. De ondernemer is gehouden tot terugbetaling aan de consument, binnen vier weken na de datum van verzending van deze beslissing, van een bedrag van € 279,–. Dit bedrag zal uit het depot worden voldaan.

Het depotbedrag van € 279,– wordt aan de consument uitgekeerd.

Nu de ondernemer in het ongelijk is gesteld dient deze aan de consument € 27,50 uit hoofde van klachtengeld te vergoeden.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie  behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Webshop op 26 januari 2018.