Slechte groei gazon ligt niet aan aanleg door ondernemer, maar aan groeiomstandigheden

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (On)deugdelijke uitvoering overeenkomst    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 3368/7064

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument heeft in de herfst een nieuw gazon door de ondernemer laten aanleggen. Na de winter zaten er kale plekken in het gazon. De consument heeft dit vaker bij de ondernemer aangegeven. Door de ondernemer werd telkens aangegeven dat hij zou komen kijken, maar dit is helaas niet gebeurd. De consument wil een vol en gesloten gazon en niet allemaal kale plekken. De commissie gaat mee in het rapport van de deskundige. Het gazon heeft weinig zonlicht en te veel schaduw waardoor het gras slecht groeit. De aanleg van het gazon is goed uitgevoerd, maar er is een gebrek aan goede groeiomstandigheden. Er kan dus niet worden gezegd dat de ondernemer de overeenkomst niet deugdelijk is nagekomen. Het gazon heeft intensief onderhoud nodig en dit is niet aan de ondernemer te verwijten.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan ondernemer.

Het geschil betreft een gazon.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Vorig jaar oktober nieuw gazon laten aanleggen.

Na de winter zat dit vol met kale plekken en dus in maart gereclameerd. Er is toen geverticuteerd en kalk gestrooid en enige dagen later graszaad gestrooid wat echter op geen enkele plaats is opgekomen.
Hierover meerdere malen contact gehad maar verder dan: ik kom wel kijken, kwam hij niet.
Ook een mail met de eis binnen 2 weken met een oplossing te komen voor de kale plekken heeft, behalve de reactie: ik kom wel kijken, niets opgeleverd.

Hoewel deze firma aangeeft lid te zijn van de [branchevereniging] heb ik geen certificaat ontvangen.

Ik wil graag een volle en gesloten grasmat en niet allemaal kale plekken.

Standpunt van ondernemer
De ondernemer heeft zijn standpunt niet aan de commissie kenbaar gemaakt.

Rapport van de deskundige
De deskundige heeft het volgende gerapporteerd.

Het gazon, aangelegd in het najaar van 2018 met graszoden, heeft een mooie groene kleur. Er zijn langs de coniferenhaag grotere open plekken en verder in het gazon zijn kleine open plekken waar geen grasgroei is. De slechte grasgroei wordt veroorzaakt doordat het gazon achter de coniferenhaag ligt, en weinig zonlicht heeft. Daarnaast heeft het gazon grotendeels, tot midden zomer dit jaar, veel last gehad van schaduw, veroorzaakt door de straatbomen. In het gazon zijn voldoende grassoorten aanwezig die zodenvormend zijn. Alleen door gebrek aan goede groei-omstandigheden blijft het uitstoelen van deze grassoorten achterwege. De aanleg is goed uitgevoerd. Er zijn geen aanvullende werkzaamheden te verrichten. Het onderhoud wordt door de consument uitgevoerd.

Optimaal onderhoud: minimaal een keer per week maaien, regelmatig kunstmest blijven strooien, walsen en onkruidbestrijding zal de grasgroei verbeteren. Desondanks zullen, gelet op de hoeveelheid schaduw die op het gras valt, de zoden nooit helemaal dichtgroeien. Er zijn geen herstelkosten. De straatbomen ter hoogte van de onderhavige tuin zijn inmiddels verwijderd door de gemeente.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken onderschrijft de commissie in grote lijnen het rapport van de deskundige. Naar het oordeel van de commissie kan niet worden gezegd dat de ondernemer de tussen partijen gesloten overeenkomst niet deugdelijk is nagekomen. Gelet op de plaatselijke omstandigheden vergt het gazon intensief onderhoud. Het is niet aan de ondernemer te verwijten dat het gazon kale plekken vertoont.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, bestaande uit de heer mr. D.J. Buijs, voorzitter, de heer R. Ruijs, mevrouw mr. W. van den Berg, leden, op 18 december 2019.