Slotfactuur pas verschuldigd na deugdelijke oplevering.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Prijs    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 72813

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 17 mei 2012 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden conform offerte van 27 april 2012 tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.720,60. De oplevering van de werkzaamheden heeft volgens de ondernemer plaatsgevonden op 26 september 2012. De consument heeft al tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de klacht voorgelegd aan de ondernemer. De consument heeft een bedrag van € 1.860,30 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft het aangenomen werk niet deugdelijk uitgevoerd. Meer in het bijzonder heeft de consument de navolgende klachten: 1. het schilderwerk is niet strak uitgevoerd, in het bijzonder niet op het boeideel van de goot; 2. het werk vertoont op enkele plaatsen druipers; 3. er is slecht geplamuurd; 4. op een aantal plaatsen is de afwerking zo dun dat de consument twijfelt of de voorwerk- en aflaklaag wel zijn aangebracht; 5. door schuurwerk bij de buren is stof in de afwerklaag terecht gekomen; 6. de aangebrachte verf op de schuifpui laat los.   De ondernemer heeft voorgesteld om 10% op de aanneemsom in te houden totdat alle klachten zouden zijn verholpen, maar de consument is bang dat hij voor dat bedrag de gebreken niet kan laten herstellen, wanneer het herstel niet of niet goed zou worden uitgevoerd.   Naar aanleiding van het rapport van de deskundige merkt de consument – zakelijk weergegeven – nog op dat hij op een aantal punten zijn gelijk bevestigd ziet door de deskundige. Op een aantal punten verschilt hij met de deskundige van mening, maar legt hij zich bij diens oordeel neer.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik wil u graag wijzen op de foto’s die ik u hierbij toon. U ziet daarop dat het werk inmiddels nog meer gebreken vertoont. Ik wil nog wijzen op de kieren die zijn ontstaan bij de boeidelen en tussen de schrootjes onder de goten. De buurman heeft hetzelfde huis ook laten schilderen. Daar zijn de naden netjes dichtgezet met rekbare kit.   De ondernemer heeft twee keer een medewerker gestuurd om het werk te komen bekijken. Voor herstel was de eerste keer geen gelegenheid en de tweede keer was het onwerkbaar weer. Toen heb ik voorgesteld om het maar over de winter heen te tillen, tot aan het voorjaar. Dat was geen probleem.   Ik heb er geen bezwaar tegen wanneer de ondernemer het werk afmaakt. Als het maar goed gebeurt.   De deskundige heeft alleen de onderkant van de dakkapellen bekeken. Toen hij het werk kwam opnemen, was het heel slecht weer. Het sneeuwde. Hij heeft de bovenkant van de dakkapellen niet gezien. Op het houtwerk zat eerst een transparante laklaag. De schilder heeft die helemaal verwijderd, met uitzondering van de schrootjes onder de goot. Daar schijnt de oude verflaag nu door.   De consument verlangt opschorting van 50% van de aanneemsom totdat de ondernemer aan zijn verplichtingen zal hebben voldaan en herstel van de gebreken tot tevredenheid van de consument.   Standpunt van de ondernemer   Van de ondernemer werd geen schriftelijke reactie op de klacht ontvangen. Evenmin heeft de ondernemer ter zitting verweer gevoerd.   Voor zover valt te ontlenen aan de door de consument overgelegde correspondentie is de ondernemer van mening dat het werk overeenkomstig de offerte is uitgevoerd.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Algemeen De sponningen van alle draairamen zijn technisch goed overgeschilderd. Opmerking: een sponning van een draai- en/of klepraam behoort gewoonweg simpel netjes dekkend geschilderd te zijn. Echt hoge technische en esthetische eisen zijn niet aan de orde. Het aanbrengen van dikke verflagen veroorzaakt eerder klemmende ramen.   Dakkapel achtergevel Raamkozijn tussenstijl: ter plaatse van de houtverbinding tussen stijl en onderdorpel is scheurvorming vanuit de ondergrond onvoldoende gerepareerd. In de afwerklaag van de onderdorpel van het kozijn zijn enkele kleine oneffenheden onvoldoende gerepareerd. In de afwerklaag van een onderdorpel van een raam bevindt zich een lang uitgestrekte zakker.   Schuifpui Achtergevel De aluminium schuifpui is overgeschilderd met een dekkend verfsysteem. Bovenlangs de bovenstijl is op enkele plaats siliconenbesmetting waarneembaar. De afwerklaag is op een lichte wijze gaan schiften. Deze siliconen besmetting is het gevolg van montage werkzaamheden bij plaatsing van de pui, in het verleden. Hier kan de schilder niets aan doen. Het verfsysteem onthecht rechtsonder van de onderdorpel. Waarschijnlijk is deze hoek vooraf onvoldoende gereinigd of onvoldoende voorzien van een hechtprimer.   Daklijst. (voor- en achtergevel) Geen opmerkingen. Correct geschilderd.   Dakkapel voorgevel Geen opmerkingen.   Voordeurkozijn, inclusief draairaam Geen opmerkingen. Correct geschilderd.   Herstel is technisch mogelijk, en wel als volgt.   Dakkapel achtergevel Kozijn: tussenstijl en onderdorpel bijwerken en overschilderen. Raam: zakker bijwerken en onderdorpel overlakken.   Schuifpui Onthechte ondergrond bijwerken en onderdorpel overschilderen.   De herstelkosten zijn nihil. Om toch een bedrag te noemen begroot ik de kosten op 1 uur à € 45,– en materiaal € 10,–. Is samen € 58,30 inclusief 6% BTW.   Tot slot merkt de deskundige nog het navolgende op. In de oude situatie was het houtwerk van de desbetreffende onderdelen met een transparant verfsysteem behandeld. Oneffenheden in de ondergrond of vernislaag zijn dan niet zo direct waarneembaar. Anders wordt het als men deze onderdelen overschildert met een dekkend verfsysteem.   Allereerst worden de aanwezige vernislagen verwijderd en vanuit een kale ondergrond wordt er een nieuw verfsysteem aangebracht. De deskundige kan zich voorstellen dat in eerste instantie de aanblik van een volledig dekkend laksysteem dan minder “vol” over kan komen. Bij een volgende schilderbeurt (over ongeveer 5 à 6 jaar) is de laagopbouw van het oude en nieuwe groter, dan toont de laklaag voller. Bij buitenschilderwerk wordt ook in principe niet geplamuurd. Men spreekt altijd van spaarzaam plamuren. Alleen waar nodig om kleine oneffenheden weg te plamuren. Volledig vlakvol plamuren is uit den boze. Dit verzwakt het complete verfsysteem. Gezien de dekking van het aangebrachte verfsysteem en de glansgraad en de gehele uitstraling van het schilderwerk mag er gesteld worden dat het buitenschilderwerk is behandeld zoals is geoffreerd. Naar het oordeel van de deskundige is het houtwerk technisch en esthetisch vakkundig behandeld, met uitzondering van de gemaakte opmerkingen onder punt 3 van de inspectie.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Hetgeen door de consument in het klachtformulier en ter zitting, onderbouwd met foto’s, is aangevoerd, is door de ondernemer op geen enkele wijze weersproken. Daaruit volgt afdoende dat het werk nog een aantal punten kent die afgewerkt moeten worden. Dat volgt ook uit het rapport van de deskundige.   Voorts is de commissie niet gebleken dat een deugdelijke oplevering van het werk heeft plaatsgevonden. Het moge zo zijn dat de ondernemer een slotfactuur heeft gezonden, maar niet gebleken is dat de consument het werk zonder enig voorbehoud of zonder klachten heeft aanvaard. Integendeel: onweersproken is dat de consument van meet af aan zijn beklag heeft gedaan over het resultaat van de werkzaamheden. De slotfactuur is, blijkens de offerte, pas verschuldigd na oplevering van de werkzaamheden. Dat wil dus zeggen dat de consument het werk zonder enig voorbehoud moet hebben aanvaard. In dit geval is, zoals hiervoor al is opgemerkt, niet gebleken dat een deugdelijke oplevering heeft plaatsgevonden en dus is het bedrag dat in depot is gestort nog niet opeisbaar.   De commissie is van oordeel dat na herstelwerk alsnog een deugdelijke oplevering van het werk dient plaats te vinden, nadat de ondernemer, naast de in het rapport door de deskundige genoemde punten, met name ook aandacht zal hebben geschonken aan de onderzijde van de dakgoten aan de voorzijde van de woning (waar kennelijk de bestaande verflaag niet van is verwijderd, zodat deze nu door de laklaag heen “schemert” en waarbij de naden tussen het hout niet afdoende zijn gedicht) en aan boeidelen en de hoeken van de boeidelen van de dakkapellen.   De commissie oordeelt dan ook als volgt.   Beslissing   De ondernemer voert de volgende werkzaamheden uit:   – scheurvorming vanuit de ondergrond bij de dakkapel aan de achterzijde repareren en aflakken; – oneffenheden in de onderdorpel van de dakkapel aan de achterzijde herstellen en afwerken; – zakker verwijderen uit de afwerklaag van een onderdorpel van een raam in de dakkapel aan de achterzijde en afwerken; – hoeken van de boeiboorden op de dakkapel aan de achterzijde controleren op blazen en, zo nodig, herstellen en afwerken; – onderdorpel van de schuifpui reinigen, voorbehandelen en opnieuw afwerken; – de naden tussen de houtdelen aan de onderzijde van de goot deugdelijk dicht zetten en deze onderzijde dekkend afwerken; – boeiboorden van de dakkapel aan de voorzijde controleren op oneffenheden/blazen en de hoeken dicht zetten en afwerken; – een deugdelijke oplevering van het werk (controle van het verfwerk in bijzijn van de consument op deugdelijkheid van de uitvoering).   De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van twee maanden na de verzenddatum van dit bindend advies.   Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.   Indien een en ander door handelen of nalaten van (één der) partijen niet binnen de gestelde termijn is geschied, kunnen zij zich weer tot de commissie wenden zonder opnieuw klachtengeld te betalen.   Zodra de commissie bericht heeft ontvangen van beide partijen dat een en ander overeenkomstig de beslissing is geschied, zal het depotbedrag als volgt worden verrekend. Het bedrag van € 1.860,30 zal dan worden uitbetaald aan de ondernemer.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 101,68 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 685,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf, op 19 maart 2013.