Sporadische klachten konden niet worden vastgesteld

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Non conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 134227/161226

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht een gebruikte auto uit een hogere prijsklasse bij de ondernemer. Na een paar maanden constateert de consument meerdere problemen met de auto, waarna een aantal herstelpogingen zijn gedaan. De resterende klachten komen onregelmatig voor. De ondernemer heeft geen verweerschrift ingediend, maar uit de correspondentie tussen de consument en de ondernemer blijkt dat de ondernemer van mening is dat er geen sprake is van een non-conformiteit. De ondernemer is bereid om de auto tegen een reële inruilprijs terug te nemen. De commissie kan tot geen andere beslissing komen dan dat de consument zijn klachten niet, althans niet in voldoende mate, heeft bewezen en aannemelijk heeft kunnen maken, zodat de klacht van de consument ongegrond is.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Voertuigen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.

De commissie heeft een onderzoek laten doen door de heer [DESKUNDIGE], die daarvan schriftelijk verslag heeft uitgebracht.

De behandeling van het geschil ter (zoom-)zitting heeft op 30 mei 2022 te Utrecht plaatsgevonden.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

De consument heeft ter zitting zijn standpunt nader toegelicht. De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt ter zitting nader toe te lichten.

De consument werd ter zitting bijgestaan door mevrouw mr. [VERTEGENWOORDIGER].

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 27 november 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte [MERK] van het type [MODEL], tegen de door de consument te betalen prijs van € 78.500,–.

De consument heeft de klacht op 11 februari 2019 voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Na de aankoop van de auto op 27 november 2018 ervaart de consument vanaf 10 februari 2019 verschillende problemen met de auto. De ondernemer heeft de problemen tijdig bij de ondernemer gemeld en deze heeft meermaals herstelpogingen gedaan. Een aantal problemen is opgelost; de meeste problemen blijven echter terugkomen en er komen steeds nieuwe klachten bij. Bij de aankoop is de consument ervan uitgegaan dat hij van een auto in deze hoge prijsklasse dergelijke problemen niet hoefde te verwachten.

De oorzaak van de klachten is nog niet vastgesteld, maar staan aan een normaal gebruik van de auto in de weg.

De consument is al twee jaar met de ondernemer in gesprek om tot een oplossing te komen. Hoewel de consument van mening is dat sprake is van non-conformiteit was hij bereid om een bedrag bij te leggen voor een nieuwe auto. De voorstellen van de ondernemer zijn echter onredelijk. De consument rijdt al meer dan twee jaar in de auto, die inmiddels in waarde is gedaald. Die waardedaling is grotendeels aan de ondernemer toe te rekenen. Het verbaasde de consument dat de ondernemer in overleg met de importeur pas na 1,5 jaar het voorstel deed om een datalogger in de auto te plaatsen.

Zowel tijdens het door [ONDERZOEKER] uitgevoerde onderzoek als het in opdracht van de commissie ingestelde onderzoek is alleen komen vast te staan dat het handsfree openen van de achterklep meerdere malen niet lukte. De overige klachten zijn niet vastgesteld of konden niet worden vastgesteld omdat het koud was en het onderzoek overdag plaatsvond. Daarnaast blijkt uit het onderzoek met de datalogger dat de stoelverwarming telkens aan- en uitging. Ook heeft de consument op 12 november 2021 nog gemeld dat de temperatuurinstelling van de achterste stoelen telkens verandert en dat de ventilator telkens in werking treedt. Daarmee heeft de ondernemer niets gedaan. Ook is op 27 december 2021 gemeld dat de auto niet afgesloten op een parkeerplaats stond.

De klachten van de consument komen onregelmatig voor. Voor de consument staat vast dat er iets mis is met de auto. Hij gaat niet voor zijn plezier telkens naar de ondernemer.

De consument verlangt dat de koopovereenkomst wordt ontbonden, zonder dat aan hem een gebruiksvergoeding wordt opgelegd.

Ter zitting heeft de consument verder nog in hoofdzaak het volgende aangevoerd.

De datalogger kan alleen door de fabrikant worden uitgelezen. De stelverwarming gaat soms spontaan aan, zowel aan de bestuurderszijde als aan de passagierszijde. Achterin zitten draaiknoppen voor de ventilatie. Na de instelling op een bepaalde temperatuur zakt deze steeds. De bekerhouders met flessen erin leiden tot problemen. Zij raken de bedieningsknoppen. In feite zijn het allemaal elektronische problemen. De deuren gaan soms spontaan open en dicht.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer voert geen verweer. Wel blijkt uit de tussen hem en de consument gevoerde correspondentie van het volgende.

Van non-conformiteit is geen sprake. De door de consument genoemde klachten zijn door de ondernemer niet geconstateerd. De ondernemer heeft voorgesteld dat [ONDERZOEKER] op zijn kosten een onderzoek instelt naar de klachten van de consument. Dat onderzoek heeft plaatsgevonden.

De importeur heeft een datalogger ingebouwd en daarna uitgelezen. Uit de data analyse is gebleken dat het schakelblok op het bedieningspaneel van de stoelverwarming wordt geactiveerd en daarna, na een minuut, met enkele drukken wordt gedeactiveerd. Hieruit blijkt dat het spontaan aan- en uitspringen van de stoelverwarming kan worden uitgesloten. Navraag bij de importeur leerde dat tijdens de montage van de datalogger de surroundview tijdelijk was uitgeschakeld. Dat ligt aan de speciale stekker die wordt gebruikt om de datalogger te monteren. Na het verwijderen van de datalogger is de stekker van de surroundview weer aangesloten. De auto is voorzien van alle mogelijke opties die de berijder informeren. Dit gebeurt doordat de auto zelf signalen waarneemt, maar ook wellicht onbedoeld door bediening van de bestuurder of passagier. Hierdoor is het mogelijk dat bepaalde, (onbedoelde), handelingen of instellingen als storingen worden ervaren, maar die gevolgtrekking is niet juist. De opties functioneren zoals ze zijn bedoeld en zijn een producteigenschap.

De storingen zoals aangegeven door de consument zijn noch in de werkplaats vastgesteld noch uit de geplaatste datalogger af te leiden. De ondernemer is wel bereid om de auto tegen een reële inruilprijs terug te nemen.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport het volgende vastgesteld.

Vaktechnisch oordeel over de klachten:
Deskundige heeft, na kennis te hebben genomen van de beschikbare stukken, partijen uitgenodigd voor het uitvoeren van het onderzoek.
Onderzoek:

Bevindingen
Deskundige heeft bij het onderzoek het volgende vastgesteld:
De afgelezen tellerstand is 65.916 kilometer.
De aankoopfactuur d.d. 27-11-2018 vermeldt een tellerstand van 16.000 kilometer.
Daarom is vanaf de aankoop met de auto 49.916 kilometer gereden. De sleutel alsmede het storingsgeheugen werden uitgelezen.

Sleutelgegevens
Schrijfdatum 29-03-2022 13:03 uur
Inleesdatum 29-03-2022 13:14 uur
Kilometerstand 65.915

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In het onderhavige geschil klaagt de consument over talloze – elektronische – problemen met zijn auto uit een hogere prijsklasse.

Uit de stukken blijkt dat de ondernemer zorgvuldig met de klachten van de consument is omgegaan en deze serieus heeft genomen. Uit zowel het door [ONDERZOEKER] als in opdracht van de commissie uitgevoerde onderzoek is niet gebleken van de klachten van de consument, die zoals hij ook aangeeft, zich niet steeds, maar slechts onder bepaalde omstandigheden, en sporadisch, voordoen. Slechts is duidelijk geworden dat de opening van de achterklep met een voetbeweging niet steeds goed functioneert. Dit lijkt eenvoudig te kunnen worden hersteld. Ook is niet uitgesloten dat dit te wijten is aan de voetbeweging zelf en vervuiling van de sensors.

Van gebreken die een – juridische – grondslag opleveren om tot ontbinding van de koopovereenkomst te kunnen komen is dan ook geen sprake.

De commissie betreurt het dat de ondernemer niet ter zitting is verschenen, niet zozeer om zijn standpunt nader toe te lichten, maar ook en met name om zijn voorstel tot inruil van de auto met de commissie en de consument nader te bespreken om zo mogelijk tot een oplossing van het geschil te kunnen komen. Aldus is een mogelijkheid om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen verloren gegaan.

Gelet op het bovenstaande kan de commissie echter tot geen andere beslissing komen dan dat de consument zijn klachten niet althans niet in voldoende mate heeft bewezen en aannemelijk heeft kunnen maken, zodat de klacht van de consument ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie wijst het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen, bestaande uit de heer mr. F.C. Schirmeister, voorzitter, mr. P.P. van der Neut en A. Belt, leden, op 30 mei 2022.