Sprake van vaste plaats, nu niet blijkt dat consument akkoord is gegaan met omzetting naar seizoenplaats.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Huurovereenkomst m.b.t. vaste standplaatsen    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC05-0064

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft verwijdering van de stacaravan van de consument van het terrein van de ondernemer.
 
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument gaat akkoord met de taxatie van de schade aan zijn caravan. Hij heeft echter nog de volgende klachten. De commissie heeft in een eerder uitgebracht bindend advies de overeenkomst tussen consument en ondernemer ontbonden. Dit vernam de consument toen het bindend advies hem op 26 januari 2006 werd toegezonden. De consument is direct daarna naar zijn standplaats gegaan om zijn eigendommen weg te halen. Toen bleek hem dat de ondernemer het schuurtje dat zich op zijn standplaats bevond had verplaatst en als geitenhok in gebruik had genomen.
De consument wenst de waarde van dit schuurtje vergoed te krijgen. Het schuurtje werd een paar jaar eerder voor € 1.000,– aangeschaft via de ondernemer. Ook wenst de consument de teruggave van zijn sierbestrating. De aanschaf van de stenen kostte hem conform de overgelegde factuur € 700,–. Voor het leggen van het terras betaalde hij € 770,– aan arbeidsloon en € 55,– aan zand.
 
Standpunt van de ondernemer

De ondernemer heeft geen standpunt bekend gemaakt.

Beoordeling van het geschil

De ondernemer dient aan de consument een bedrag van € 1.733,90 inclusief BTW te betalen ter vergoeding van de schade aan de caravan van de consument conform het taxatierapport.
De consument is in zijn klacht over de verwijdering van zijn schuurtje van de standplaats en de ingebruikneming van zijn schuurtje door de ondernemer niet-ontvankelijk, omdat niet is gebleken dat de consument deze klacht die ontstond nadat de commissie de overeenkomst tussen partijen had ontbonden, (tijdig) schriftelijk aan de ondernemer bekend heeft gemaakt. De commissie kan deze klacht daarom niet in behandeling nemen.
De consument heeft wel reeds bij de eerste indiening van zijn klacht geklaagd over het feit dat de ondernemer zijn stenen terras heeft afgebroken. De commissie kan deze klacht dus wel in behandeling nemen. De commissie bepaalt dat de ondernemer de sierbestrating binnen 14 dagen na de verzenddatum van dit advies aan de consument ter beschikking dient te stellen door de stenen op een stapel klaar te leggen. Indien de ondernemer niet hieraan voldoet, dient hij de consument ter compensatie een vergoeding te betalen van € 350,–. De legkosten van de sierbestrating komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing

De ondernemer dient binnen 14 dagen na de verzenddatum van dit bindend advies de sierbestrating van de consument aan hem ter beschikking te stellen door de stenen op een stapel klaar te leggen. Indien de ondernemer niet hieraan voldoet, dient hij de consument ter compensatie een bedrag van € 350,– te betalen. De consument dient de stenen nadat ze zijn klaargelegd binnen 14 dagen op te halen.
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.733,90 plus een bedrag van € 350,–, indien de ondernemer niet binnen 14 dagen de sierbestrating aan de consument ter beschikking heeft gesteld. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 26 april 2006.