Sprake van vergissing bij goedkope speelgoed; oneigenlijke dwaling

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Prijs    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 31663/35939

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument heeft bij de ondernemer Lego besteld voor de prijs van € 32,64. De ondernemer heeft de overeenkomst onderbroken omdat sprake was van een fout bij het aanbod. De consument is het hier niet mee eens en stelt dat hij al vertrouwen had in de overeenkomst, omdat hij als gemiddeld geïnformeerd consument voor de aankoop van de Lego van € 32,64 het onderzoek heeft verricht dat verwacht mag worden. Volgens de ondernemer is de adviesprijs van de door de consument bestelde Lego € 229,99. Er is dus sprake van een vergissing. De consument had kunnen weten dat het aanbod niet klopte. Van een onderzoeksplicht is niets gebleken, er is namelijk geen contact gezocht met de ondernemer over de prijs. Daarnaast is het prijsverschil met soortgelijke artikelen erg groot. De commissie oordeelt dat het aanbod niet in overeenstemming is met de wil van de ondernemer. Via internet had de consument makkelijk kunnen achterhalen dat bij andere aanbieders het geen gangbare prijs is voor een gelijksoortig product en hij had hier ook navraag over moeten doen bij de ondernemer. De commissie verklaart de klacht ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de bestelling van een Lego Technic RC X-Treme Off-roader tegen een prijs van € 32,64 en de vraag of de ondernemer gebonden is aan dit aanbod.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft een Lego Technic RC X-Treme Off-roader besteld voor de prijs van € 32,64.

De ondernemer heeft de overeenkomst onderbroken omdat sprake zou zijn van een kennelijke fout bij het aanbod. In een aangetekende brief heeft de consument een beroep gedaan op het gevestigde vertrouwen in de overeenkomst omdat hij als gemiddeld geïnformeerd consument voor de aankoop van een stuk speelgoed van € 32,64 het onderzoek heeft verricht dat verwacht kan worden.

Het is niet te verwachten of vereist dat naast voornoemd onderzoek, de consument ook andere aanbieders had moeten bekijken of zich heeft vergewist van de prijswaarde van een extra functionaliteit van dit product ten opzichte van andere Lego Technic producten.

Kortom, er is terecht sprake van gevestigd vertrouwen op basis van het gevoerde onderzoek en de ondernemer heeft daarmee onze rechtsgeldige overeenkomst ten onrechte verbroken.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De eigenlijke adviesprijs van het door de consument bestelde product is € 229,99. Er is hier dus sprake van een zeer groot prijsverschil. Deze prijs is door een fout in een prijslijst van LEGO producten – welke ‘s nachts automatisch wordt geüpload naar het platform – verkeerd geprijsd. Dit betekent dat het gehele aanbod van LEGO producten op dat moment verkeerd geprijsd stond. Op het moment dat wij de fout hadden ontdekt, vanwege een buitensporige hoeveelheid orders van deze producten, hebben we de fout gecorrigeerd. We hebben vervolgens iedereen op de hoogte gesteld en betalingen per ommegaande teruggeboekt.

Als het prijsverschil tussen de gangbare prijs van soortgelijke artikelen groot is dan kan er sprake zijn van een kennelijke vergissing. De consument had kunnen of moeten weten dat het aanbod niet klopte. De consument heeft de plicht om verder te onderzoeken of de prijs wel overeenkomt met de wil van de verkoper.

Van een dergelijke onderzoeksplicht is niets gebleken, er is per telefoon of per e-mail geen navraag gedaan zodat er van onze kant ook geen bevestiging is gekomen van de te lage prijs. De consument geeft aan dat hij meerdere LEGO producten heeft bekeken op de site welke vergelijkbaar geprijsd waren. Echter, ons gehele aanbod van LEGO producten was onderhevig aan deze verkeerd ingeladen prijslijst.

Een simpele google zoekactie naar de naam van het product had al onherroepelijk uitgewezen dat hier een foute prijs werd weergegeven. Daarnaast kan het natuurlijk prima zijn dat er andere LEGO producten zijn die lager geprijsd zijn. Echter de voorbeelden die de consument aanhaalt zijn niet vergelijkbaar. Dit zijn veel kleinere en minder uitgebreide modellen. En het is dan dus ook niet zo vreemd dat deze een lagere adviesprijs hebben.

Het prijsverschil met soortgelijke artikelen, waarvan de gangbare prijs vele malen hoger is, is erg groot, een duidelijke vergissing dus. We hebben dit artikel ook niet vermeld als een super aanbieding. Het betreft dus gewoon een kennelijke vergissing.

Er is dan ook geen koopovereenkomst tot stand gekomen. De consument heeft het aanbod niet zonder meer mogen opvatten als aanbod die in overeenstemming is met de wil van de ondernemer. Om gerechtvaardigd vertrouwen in een dergelijk aanbod te kunnen hebben, had hij zich dus hierover ten minste vooraf duidelijkheid moeten verschaffen maar er blijkt uit niets dat hij dit heeft gedaan. Daarbij wordt verwezen naar de OTTO uitspraak van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch waarbij de rechter ook vond dat het prijsverschil met soortgelijke producten, waarvan de gangbare prijs vele malen hoger is, wel erg groot is en er dus sprake is van een duidelijke vergissing.
Juridisch gezien is er dus geen koopovereenkomst tot stand gekomen, aldus de rechter.

Tevens verwijst de ondernemer naar ook nog naar het van toepassing zijnde artikel 4 lid 2 van de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie waarin ondermeer staat aangegeven: kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd en ingebracht is in deze voldoende aannemelijk geworden dat hier sprake is van een vergissing (oneigenlijke dwaling). Immers, als onvoldoende weersproken stelt de commissie vast dat door een fout in het computersysteem het Lego product van de ondernemer tegen prijs van € 32,64 is aangeboden terwijl de gangbare prijs € 229,99 bedraagt. Van een (super) aanbieding in deze is niet gebleken.

Het aanbod was naar het oordeel van de commissie dan ook niet in overeenstemming met de wil van de ondernemer.

Op grond van artikel 3:33 BW is er dan ook geen sprake van een geldige rechtshandeling, in casu is er dus geen geldig aanbod.

Echter, ondanks het ontbreken van een met de verklaring overeenstemmende wil, is de ondernemer toch aan deze verklaring – die op grond van artikel 3:37 lid 4 BW aan haar wordt toegerekend – gebonden ingeval van gerechtvaardigd vertrouwen aan de kant van de consument (artikel 3:35 BW).

Daarbij moet de vraag worden beantwoord of de consument op het moment dat hij dit aanbod heeft aanvaard – dus op het moment dat hij via internet de bestelling deed – onder de gegeven omstandigheden er redelijkerwijze vanuit mocht gaan dat dit aanbod juist was. Luidt het antwoord bevestigend, dan is er op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen een overeenkomst tot stand gekomen (artikel 3:35 BW).

Daarbij gaat de commissie uit van een gemiddelde consument, dat wil zeggen een gemiddeld geïnformeerde consument. Van een consument, die van plan is genoemd product te kopen, mag namelijk verwacht worden dat deze zich tevoren globaal heeft georiënteerd op de prijs daarvan.

Zo het de consument al niet meteen duidelijk had behoren te zijn dat hier een vergissing in het spel is, dan is het verschil in prijs zo aanzienlijk dat er in ieder geval reden is voor twijfel. Ingeval van twijfel omtrent de juistheid van de prijs dient de consument dienaangaande nader onderzoek te verrichten (artikel 3:11 BW).

Via internet had de consument betrekkelijk eenvoudig kunnen achterhalen bij andere aanbieders dat het hier geen gangbare prijs betreft voor een dergelijk product en dan ook navraag hierover had moeten doen bij de ondernemer. Hiervan is niet gebleken in welk geval de consument toch geacht wordt op de hoogte te zijn van de gegevens die een nader onderzoek zou hebben opgeleverd.

Op grond van het bovenstaande is de conclusie van de commissie dat de aanvaarding van het aanbod bij gebreke van een met de verklaring overeenstemmende wil en bij gebreke van gerechtvaardigd vertrouwen aan de kant van de consumenten niet leidt tot gebondenheid in deze van de ondernemer.

Op grond van het voorgaande is de commissie dan van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Hetgeen partijen voorts nog hebben aangevoerd behoeft geen bespreking nu dit niet tot een ander oordeel kan leiden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Verklaart de klacht ongegrond en wijst het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer W.H.X. Amian, mevrouw drs. W. Nienhuis, leden, op 15 september 2020.