Stelpost voor houtrot; herstel houtrot valt niet onder werkzaamheden aanneemsom.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Kosten    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: SCH09-0004

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 15 september 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen schilderwerkzaamheden conform offerte d.d. 15 september 2008 tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.900,– inclusief BTW, waarbij een stelpost voor houtrotreparatie en een stelpost voor het aanbrengen van geventileerde neuslatten is opgenomen. Een deeloplevering vond plaats op of omstreeks 12 december 2008. De consument heeft op 12 december 2008 (en op 29 december 2008 schriftelijk) de klacht voorgelegd aan de ondernemer. De consument heeft een bedrag van € 2.500,– (volgens offerte) niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft het opgedragen werk niet deugdelijk uitgevoerd. Meer in het bijzonder is het navolgende niet goed gegaan: – verf laat los van de kitranden bij de ramen; – de verf dekt niet en vertoont lopers, zelfs na twee maal schilderen; – bij het schuren/voorbereiden is schade ontstaan (krassen op de ramen), die de consument begroot op € 3.580,–; – de ondernemer lost de klachten niet op en wil het buitenwerk afmaken, terwijl de klachten nog niet zijn opgelost; – voor meerwerk mag de ondernemer niet meer berekenen dan 10% van de aanneemsom, dus maximaal € 390,–.   Voor wat betreft de schade aan ramen heeft de consument in zijn klacht aan de ondernemer d.d. 24 december 2008 aangevoerd dat het houtwerk van de schuifpui is gereinigd met een verdunde oplossing van tuinmeubelreiniger. Ook het houtwerk van de ramen van de erker zijn hiermee gereinigd. Dit reinigingsmiddel was dermate agressief dat de ramen zijn ingevreten.   Na betaling van een eerste termijn van € 1.500,– als overeengekomen, is een tweede termijnnota ontvangen waarop een bedrag van € 1.323,70 in rekening is gebracht voor het herstellen van 3.500 kubieke centimeter houtrot, waarvan 2.135 kubieke centimeter is berekend. In strijd met de toepasselijke voorwaarden (artikel 7) heeft de ondernemer niet aangegeven dat de post meerwerk meer dan 10% van de aanneemsom zou gaan bedragen. Daarom kan hij niet meer verlangen dan € 390,–. Bij de voorinspectie heeft de ondernemer zelf nog aangegeven dat er geen houtrot aanwezig was.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De technische reden voor de klacht over de loslatende verf op de kit wordt mij nu pas duidelijk. Desondanks kies ik er voor om het schilderwerk aldus gedaan te krijgen. De kitranden waren inderdaad zwart en voordien niet geschilderd.   De begroting van de kosten voor het vervangen van het glaswerk heb ik begroot aan de hand van de kosten die ik heb gehad om eind 2007 het glaswerk te vervangen.   Het buitenschilderwerk is niet afgemaakt. Ik heb geen vertrouwen meer in deze ondernemer en geef de voorkeur aan een ontbinding van de overeenkomst en schadevergoeding. De kosten voor het binnenwerk waren in de offerte opgenomen voor € 1.000,–.   De consument verlangt vergoeding van herstelkosten, creditering van het meerwerk tot een bedrag van € 390,–, creditering van het openstaande bedrag voor het binnenschilderwerk tot nihil en ontbinding van de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   In een brief aan de consument d.d. 30 maart 2009 geeft de ondernemer aan de klachten voor kennisgeving aan te nemen.   Ten aanzien van het meerwerk merkt de ondernemer op dat tijdens de uitvoering van het werk houtrot is aangetroffen. Daarvoor was een stelpost opgenomen in de offerte. Artikel 7 van de toepasselijke voorwaarden is niet van toepassing, omdat via deze stelpost in de kosten was voorzien. Daarbij is de ondernemer nog coulant geweest door niet alle kubieke centimeters te berekenen die hersteld zijn.   Een schriftelijke reactie op de klacht van de consument bij de geschillencommissie heeft de commissie niet ontvangen.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het probleem met de kitranden vloeit voort uit de wens van de consument om met een lichte verf over de donkere kit heen te schilderen. Ingeval van barsten in de verf zie je dan meteen de ondergrond er doorheen. Bij een donkerdere verf treedt dat effect veel minder op.   De houtrot zat hoog aan de voorgevel. Ik heb de consument gemeld dat het er zat en de reparatie was akkoord. Er is nog lang niet alles berekend wat ik heb hersteld. Voor dat herstel stond een stelpost in de offerte. Dan is er geen sprake van meerwerk in de zin van de algemene voorwaarden.   Ik voelde me niet prettig bij de manier waarop de consument mij benaderde met zijn klachten en heb daarom niet op zijn klachten gereageerd.   Het werk was nog niet opgeleverd. De discussie ging over de nota voor de tweede termijn. De buitenzijde was tot aflakken aan toe klaar. Ik denk dat het buitenwerk voor drie kwart klaar was en dat er nog voor een € 750,– aan werk uit te voeren was.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De brief van de consument d.d. 24 december 2008 aan de ondernemer, met een omschrijving van de klachten, is als leidraad bij de inspectie, gehanteerd. Beide partijen waren het hier mee eens.   Mede ook op aanwijzing van de consument heeft de deskundige het volgende geconstateerd: Algemeen: De houten ramen en raam- en deurkozijnen zijn allemaal samengesteld uit meranti. Deze houtsoort is redelijk grofporig. (zie toelichting deskundige).   Craqualeren van de verf op de kit – Raam- en draairamen van de keuken, erker en kleine slaapkamer: Bij deze raamkozijnen en ramen is de verf op de kitranden gecraqualeerd. Dit euvel is vooral goed waarneembaar bij de, in een lichte kleur afgewerkte, ramen. De kleur van de vanuit het verleden toegepaste kit is donkerbruin. – Slaapkamer klein: Behang ter plaatse van de bovendorpel van het raamkozijn is, tijdens het schilderen van het raamwerk, in lichte mate met verf geraakt. De bereikbaarheid van het raamkozijn werd in hoge mate bemoeilijkt door de opslag van spullen in de kleine kamer. De verfplek op het behang is een feit. De deskundige ziet de klacht echter meer als een onderdeeltje in de optelsom van ontevredenheid over het gehele schilderwerk. – Slaapkamer achter: Ter plaatse van de linkerstijl en bovendorpel is de donkerblauwe lakverf in lichte mate slecht gedekt. Het bijsnijwerk van het lakwerk langs het behang is aanvaardbaar. – Plat dak: De oude kit, glaslatten en dergelijke zijn inmiddels door de aannemer verwijderd. De consument liet een foto zien van de oude situatie.   Schilderwerk – Voordeur: In de afwerklaag zijn op enkele plaatsen "zakkers" zichtbaar. Deze bevinden zich ter hoogte van het middelste scharnier en in de bossing van de twee paneeltjes. – Ruitjes voordeur: In de deur bevinden zich negen ruitjes van blank gelaagd glas. Twee ruitjes zijn beschadigd. In het glas van het kleine ruitje rechts boven zijn enkele kromme krasjes zichtbaar, die niet veroorzaakt zijn door schuren met schuurpapier o.d. Het lijken krasje die veroorzaakt zijn door schoonmaakwerkzaamheden. In de grootste middelste ruit bevindt zich een scherpe strakke wit uitgeslagen kras, ongeveer anderhalf tot twee centimeter. vanuit de verticale glasroede. Dit is duidelijk door een braam van een mes veroorzaakt. De krasje in de kleine ruit kunnen veroorzaakt zijn door de schilder, maar ook door anderen. De grote kras op de middelste ruit kan veroorzaakt zijn tijdens het verwijderen van de aanwezige folie. Met zekerheid kan ik dat niet zeggen. – Kamerdeur: De afwerklaag is op diverse plaatsen minder goed dekkend. – Ruitjes kamerdeur: In de paneeldeur bevinden zich een negental facet geslepen ruitjes. Deze ruitjes zijn nieuw geleverd en geplaatst. De schilder heeft deze afgekit en overgeschilderd. Bij vijf ruitjes zijn duidelijk krassen zichtbaar langs de glasroeden. De gemeten afstand tussen de kras en houten glasroede bedraagt drie a vier mm. Dat is bij alle vijf de ruitjes het geval. De kras is duidelijk veroorzaakt door afmessen van de kit.   Keukenraam – Gebarsten verf op kitranden: De deskundige verwijst naar zijn algemene opmerkingen. De kitafwerking van de glaslat aan de buitenzijde van de middenstijl is, van binnenuit beoordelend, slordig afgewerkt. – Schilderwerk: De blauwe afwerklaag is op diverse plaatsen minder goed dekkend. De ondergrond "schijnt" er doorheen. Dit wordt soms versterkt door de grofporigheid van de ondergrond. Het besnijwerk langs de wanden is acceptabel uitgevoerd. De wanden zijn afgewerkt als grof schuurwerk. Strak besnijden met een donkere kleur langs een dergelijke wand is bijzonder lastig. Wanneer het schuurwerk even wordt aangeraakt met verf vloeit die in het schuurwerk weg. Om die reden wordt er bij voorkeur iets van de wand, nagenoeg niet zichtbaar, afgeschilderd.   Raam: Een enkele zakker is waarneembaar in wit afgewerkte raam.   Erker: – Schilderwerk De afwerklaag is diverse plaatsen minder goed dekkend. De ondergrond "schijnt" er doorheen. – Gebarsten verf op kitranden. Zie algemene opmerkingen. – Vlekken in de ruiten: Het houtwerk van het buitenschilderwerk is gereinigd met een tuinmeubelreinigingsmiddel, te weten L.C.I. (info van aannemer). Het reinigingsmiddel is de deskundige volkomen onbekend. Hij vraagt zich af waarom niet op een "normale" wijze is gereinigd met water en ammoniak of Sint Maarten of dergelijk. In beide ruiten, onder de bovenzijde van het houtwerk, zijn vlekjes zichtbaar van opgedroogd reinigingsmiddel. Het is niet waarneembaar of het middel in het glas is ingevreten Maatvoering glas: isolerend glas, 170 x 1,25 centimeter en 110 x 1,25 centimeter.   Schuifpui: – Vlekken in de ruiten. In het glas, onder de bovenzijde van het houtwerk, zijn vlekjes zichtbaar van opgedroogd reinigingsmiddel. Het is niet waarneembaar of het middel in het glas is ingevreten. Maatvoering en soort glas: isolerend glas, 119 x 211 millimeter. – Houtreparatie. Houtreparatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd aan de buitenzijde van het raamkozijn van de erker, te weten vier ondereinden van stijlen /onderdorpels (zie toelichting deskundige).   Buitenschilderwerk: Twee raamkozijnen zijn geheel geschilderd. De zijkanten van het kozijn zijn in de kleur van de rabatdelen geschilderd (zie toelichting deskundige).   Herstel Herstel is mogelijk. Daartoe beveelt de deskundige de navolgende werkzaamheden aan.   Craqualeren van de verf op de kit: – Betreft: alle raamkozijnen en ramen. – Alle loszittende en gebarsten verflagen van de kit verwijderen. Kit ontvetten en licht opschuren met zeer fijn schuurpapier, gronden met grondverf overschilderen en overlakken. De beste oplossing is de donkerbruine kit uit te snijden en te vervangen door witte kit. Dit brengt echter wel iets hogere kosten met zich mee.   Voordeur: – Schilderwerk: De zakkers afschuren, eventueel bijplamuren met lakplamuur en overlakken. – Ruiten: De grootste middelste ruit vernieuwen (indien deze vernieuwd moet worden volgens de commissie). Kamerdeur: – De kamerdeur, aan kamerzijde, overschilderen. – Ruitjes: vijf ruitjes vernieuwen. Facet geslepen en gedeeltelijk gematteerd (maatvoering 20 x 29 centimeter).   Keukenraam: – Schilderwerk. Binnenzijde: – Het raamkozijn (blauw) geheel overlakken. – Draairaam wegschuren, eventueel bijplamuren met lakplamuur en overlakken. Buitenzijde: – Kit langs glaslat middenstijl wegsnijden en opnieuw strak afkitten.   Erker: Het plafond van de erker en kozijn geheel overlakken. Vlekken in de ruiten: De vlekken verwijderen met een reinigingsmiddel. Slaapkamer achter: De linkerstijl en bovendorpel overschilderen.   De herstelkosten begroot de deskundige in totaal op € 932,24, inclusief het schoonmaken van de isolerende beglazing, één en ander als gespecificeerd in diens rapport.   Ter toelichting daarop heeft de deskundige nog het navolgende opgemerkt. Binnenschilderwerk Zoals uit de inspectie is gebleken is de dekking op diverse onderdelen van het binnenschilderwerk minder goed of kritisch. Dit wordt mede veroorzaakt door de grofporigheid van het meranti, maar dat is geen excuus. De kwaliteit van de algehele uitvoering is te kwalificeren in de categorie, matig tot redelijk.   Craqualeren van de verf op de kit De kleur van beglazingskit in de licht afgelakte draairamen is, vanuit de "bestaande" situatie donkerbruin. Dit is echt ongelukkig. Wanneer de verflaag op de kitzoom maar een klein beetje wordt beschadigd door mechanische invloeden (ramen/ruiten zemen) of door verftechnische invloeden wordt de bruine kleur zichtbaar. Het meest voorkomende verftechnische gebrek is cracuale- oftewel barstvorming van de verflaag op de kit. Dit wordt veroorzaakt door het verschil in uitzetting van de twee materialen, verf en kit. Kit blijft langer elastisch dan de verf. De verf hardt eerder uit. Daarnaast heb je het probleem van watergedragen verf op kit. De kitranden voor het schilderen licht opschuren en/of ontvetten is een belangrijke voorbehandeling. De kitranden voorstrijken met een synthetische grondverf wordt, ondanks dat het in principe niet mag, ook wel gedaan.   Buitenschilderwerk De zijkanten van twee raamkozijn (voorgevel, tweede verdieping) zijn in de kleur van de rabatdelen geschilderd. Dit is een keuze geweest van de ondernemer. Het werkt namelijk makkelijker om de zijkanten in de kleur van de rabatdelen te schilderen. Het is echter logischer om de zijkanten in de kleur van de kozijnen te schilderen. Het is dan een geheel. Overleg tussen de consument en aannemer had dit kunnen voorkomen.   Houtreparatie Dit betreft de stelpost van de houtreparatiewerkzaamheden. Een stelpost wordt toegepast als men niet weet tijd hoeveel materiaal men nodig heeft voor een bepaalde werkzaamheid. Men geeft dan een inschatting van de kosten en voert deze kosten op als een stelpost. De aannemer heeft de kosten houtreparatie geoffreerd als een stelpost, te weten per 100 kubieke centimeter à € 62,– inclusief BTW. Hij heeft geen inschatting gemaakt van de totale reparaties.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de rapportage van de deskundige volgt dat er aan het schilderwerk nog wel het één en ander mankeert. Partijen hebben inhoudelijk geen bezwaren tegen de rapportage aangevoerd. De commissie neemt de bevindingen en conclusies van de deskundige dan ook over en maakt die tot de hare.   Voldoende is ook gebleken dat het benodigde vertrouwen tussen partijen is komen te vervallen. De ondernemer heeft nagelaten om adequaat te reageren op de klachten van de consument over de kwaliteit van het schilderwerk. Uit het deskundigenrapport blijkt dat die klachten niet onterecht waren. De omstandigheid dat het niet tot een oplevering is gekomen, acht de commissie dan ook (mede) veroorzaakt door het niet reageren op de klacht van de consument.   De commissie is van oordeel dat voldoende gronden bestaan om de overeenkomst tussen partijen te ontbinden, voor zover deze nog niet is uitgevoerd. In dat geval dient tot een afrekening gekomen te worden van hetgeen wel is uitgevoerd, met verrekening van de kosten voor herstel van de bestaande gebreken.   Het werk is aangenomen voor een bedrag van € 1.000,– voor het binnenschilderwerk en € 2.800,– voor het buitenwerk. Het binnenwerk is af, het buitenwerk voor drie kwart. Dat betekent dat voor het uitgevoerde schilderwerk een bedrag verschuldigd is geworden van € 1.000,– plus € 2.100,–, zijnde in totaal € 3.100,–. Verder staat vast dat aan meerwerk de plaatsing van neuslatten is opgedragen. Dit is uitgevoerd en het daarvoor berekende bedrag van € 195,– is eveneens verschuldigd geworden.   De post “houtrot” betreft geen meerwerk. Meerwerk is al dat werk dat niet is voorzien in de offerte en waarvoor in de offerte geen kostenbegroting is opgenomen. Voor het herstel van houtrot was in de offerte wel een post opgenomen, zijnde een stelpost. Daaruit volgt dat het herstel van houtrot niet viel onder de werkzaamheden waarvoor één aanneemsom werd aangeboden, maar dat dit apart, per kubieke centimeter, zou worden berekend. De consument heeft ter zitting niet weersproken dat de houtrot aan hem is gemeld en dat hij akkoord is gegaan met herstel. Dan dient de prijs per kubieke centimeter betaald te worden, waarbij de commissie in aanmerking neemt dat niet is betwist dat het herstel ook minimaal het aantal kubieke centimeters heeft betroffen dat is berekend. Het gefactureerde bedrag ter zake, € 1.323,70, is de consument dus ook verschuldigd geworden. Daarmee laat het in totaal door de consument aan de ondernemer te betalen bedrag zich berekenen op € 4.618,70.   Hierop strekt in mindering de eerste termijnbetaling ad € 1.500,–. Op basis van de rapportage van de deskundige begroot de commissie de schade (wegens herstelkosten) die voor vergoeding in aanmerking komt op € 1.000,–. In het rapport van de deskundige kan de commissie geen gronden vinden voor een oordeel dat al het glaswerk dat beschadigd zou zijn vervangen zou moeten worden, zodat de commissie de consument in zijn berekening van de schade (met name voor de vervanging van glas) niet zal volgen. Na aftrek van de eerste termijn en de schadeloosstelling, resteert een door de consument aan de ondernemer te betalen bedrag van € 2.118,70.   Met inachtneming van het voorgaande zal daarom worden beslist als na te melden.   De beslissing   De commissie verstaat dat de tussen partijen bestaande overeenkomst is ontbonden. Dat betekent dat de ondernemer geen werkzaamheden meer hoeft uit te voeren en dat partijen tot afrekening dienen over te gaan.   De commissie stelt het door de consument aan de ondernemer verschuldigde bedrag (na aftrek van zijn eerste termijnbetaling) vast op € 3.118,70.   De commissie stelt de door de ondernemer aan de consument verschuldigde schadevergoeding vast op € 1.000,–.   Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag ad € 2.500,–als volgt verrekend. Een bedrag van € 2.118,70 wordt uitbetaald aan de ondernemer. Het restant, € 381,30, wordt uitbetaald aan de consument.   De commissie wijst het meer of anders door de consument verlangde af.   Overeenkomstig het reglement van de commissie dient de ondernemer een bedrag van € 100,– te vergoeden aan de consument ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 230,–.   Aldus beslist door de geschillencommissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf op 18 december 2009.