Stempel van 6,5 bij 3 cm met de tekst: BOVAG garantie uitgesloten: koper heeft verklaar ter zake kundig te zijn en ziet af van BOVAG garantie of andere garantie op het geleverde

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Garantie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE07-0068

De uitspraak:

Uit de stukken blijkt het volgende.

Op 8 juni 2006 heeft de consument bij de ondernemer een gebruikte auto gekocht, een [merk en type] van oktober 1997 voor de prijs van € 2.450,– inclusief BTW.   Op de koopovereenkomst is een stempel gezet van circa 6,5 bij 3 cm met de tekst:   BOVAG GARANTIE UITGESLOTEN “Koper heeft verklaard ter zake kundig te zijn en ziet af van BOVAG- of andere garantie op het geleverde”.   De koopovereenkomst is ondertekend door de consument.   In de periode na de koop zijn tot 6 oktober 2006 aan de auto gebreken ontstaan die hebben geleid tot kosten van in totaal € 676,35.   De consument wenst deze kosten vergoed te zien en voert daartoe aan dat de ondernemer een ondeugdelijke auto heeft geleverd. Op de behandeling van het geschil is van toepassing het Reglement van de commissie zoals dat geldt per 13 september 2004.   In artikel 4 lid 3 van dit Reglement is bepaald dat de commissie bevoegd is een geschil te behandelen indien het gaat om de koop van een gebruikte auto waarbij de koper niet uitdrukkelijk heeft verklaard af te zien van Bovag garantie en waarbij de koopprijs van de auto tenminste € 4.500,– bedraagt dan wel – indien dit minder is – in ieder geval meer dan 35% van de oorspronkelijk cataloguswaarde.   Uit de stempel op de koopovereenkomst blijkt dat de consument afstand heeft gedaan van Bovag garantie.   Bij de stukken bevindt zich een e-mail van 30 oktober 2006 van de consument, gericht aan de ondernemer, waarin hij vermeld dat de auto inderdaad, gelet op de opmerking op de koopovereenkomst, is verkocht zonder garantie.   De commissie houdt het ervoor dat de consument op die wijze uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van Bovag garantie.   De omvang van de stempel en de tekst laten ook geen ruimte voor misverstanden op dit punt.   Nu de koper uitdrukkelijk heeft afgezien van Bovag garantie speelt de prijs van de auto geen rol meer.   Op grond van het voorgaande acht de commissie zich onbevoegd het geschil te behandelen.   Het door de consument in depot gestorte bedrag van € 212,93 zal aan de consument moeten worden gerestitueerd.   Daarnaast zal het klachtengeld – met inhouding van € 25,– als kosten voor behandeling – worden gerestitueerd.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.   Met in achtneming van het bovenstaande dient het depotbedrag van € 212,93 aan de consument te worden gerestitueerd alsmede een deel van het klachtengeld tot het bedrag van € 87,50.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 6 juni 2007.