Storingsklachten internet veroorzaakt door onoplosbaar infrastructureel probleem, hetgeen aan de ondernemer kan worden toegerekend.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Internetverbinding    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 105283

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een internetverbinding.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Al sinds 2011 heb ik geen deugdelijke internetverbinding. Diverse keren is het modem vervangen. Verschillende monteurs hebben aangegeven dat er verschillende problemen waren, maar niemand heeft de problemen opgelost. Verschillende keren zijn monteurs niet komen opdagen. Ook werd ik verschillende keren niet terug gebeld. Door een en ander kon ik niet meer functioneren en raakte ik overspannen en heb een aantal weken niet kunnen werken. Uiteindelijk ben ik zelfs mijn baan verloren. Inmiddels zit ik 10 maanden na mijn eerste melding bij de huisarts steeds in behandeling bij een psycholoog, word ik nog steeds boos en beklemt het mij als ik aan deze hele geschiedenis terugdenk.

De mij aangeboden vergoeding was  ruimschoots onder de maat. Noch van de oude algemene voorwaarden noch van de thans geldende heb ik van de ondernemer een exemplaar gekregen.
Ook heb ik inzage verzocht in mijn geregistreerde gegevens en is mij het technische dossier toegezegd, maar ook daarvan heb ik geen kopie mogen ontvangen. Men heeft mij verwijtbaar en moedwillig sinds 2011 volledig laten betalen voor een netwerk waarvan men wist dat dat niet geleverd werd wat geleverd zou moeten worden. Ik heb recht op vergoeding van de uren die ik gemaakt heb om dit tot stand te krijgen. Geestelijk ben ik nog steeds niet de oude en er zijn ook andere klachten veroorzaakt door de stress, maar die zijn tegenwoordig minder erg.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Wij hebben veel contact gehad met de consument en ook verschillende monteurs gestuurd om de storing op te lossen. Het is helaas niet gelukt. Wij hebben alles op alles gezet om verschillende oplossingen aan te bieden. Wij bieden een vergoeding aan van € 325,35.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie kan ingevolge artikel 5, onder b, van haar reglement het geschil niet behandelen voor zover de klacht betrekking heeft op ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst ontstane ziekte of lichamelijk letsel.

Het is duidelijk dat de klachten worden veroorzaakt door een onoplosbaar infrastructureel probleem, hetgeen aan de ondernemer moet worden toegerekend. Naar het oordeel van de commissie komt het door de consument ondervonden ongemak onvoldoende tot uitdrukking in het aanbod van de ondernemer. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal de commissie de aan de consument toekomende vergoeding vaststellen op het hierna te noemen bedrag.

Hetgeen partijen overigens naar voren hebben gebracht, kan niet tot een andere beslissing leiden en behoeft derhalve geen afzonderlijke bespreking.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 750,– dit is inclusief het aanbod van € 325,35. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten op 29 maart 2017.