Switchprocedure en geschatte eindstand; toelaatbaar systeem

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Switchprocedure    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE06-1498

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de gevolgen van de volgens de consument te hoog vastgestelde switchstand.

De consument heeft in april 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ik ben in februari 2006 overgestapt naar een andere gasleverancier. Ik kreeg op 7 en 8 maart 2006 een normale jaarafrekening voor de periode tot en met januari 2006, en een eindafrekening voor de periode januari-februari 2006.
Op die laatste afrekening wordt volgens mij van een te hoge eindstand uit gegaan. Deze zou betekenen dat ik 7 tot 8 m³ gas per dag heb gebruikt, terwijl ik in die periode nog twee weken weg was, tegen gemiddeld 3 m³ in de jaren daarvoor. Dat is onmogelijk. De ondernemer verwijst mij naar de nieuwe leverancier en beiden verwijzen naar de netbeheerder.

Ik heb ook nog een geschil met de ondernemer inzake ###; het betreft de huur van gasapparatuur.

De consument verlangt aanpassing van de eindafrekening.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De netbeheerder bepaalt de switchstand en daar zijn wij en de nieuwe leverancier aan gehouden.

In het dossier bevinden zich e-mailberichten van de nieuwe leverancier, welke, kort gezegd, inhouden dat de nieuwe leverancier als beginstand heeft genoteerd 16324, en dat de consument in juli 2006 zelf een stand van 16834 heeft doorgegeven, hetgeen erop wijst dat de berekende switchstand reëel is. Overigens is het verbruik zoals de oude leverancier [de ondernemer; commissie] over de laatste maand in rekening heeft gebracht evenmin irreëel, omdat het een wintermaand betreft.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De drempel voor correcties wordt meestal bepaald op een bepaald percentage, ik meen dat deze drempel 15 of 20% bedraagt. Dergelijke afspraken worden gemaakt in de B´con (ik weet niet waar die afkorting voor staat). In ieder geval zijn dit afspraken in de sector in samenspraak met de DTE.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie is niet bevoegd inzake de klacht met betrekking tot ###.

Wat de klacht omtrent de eindafrekening betreft:

In het kader van switches van de ene naar de volgende leverancier zijn bepaalde regelingen getroffen met betrekking tot de switchstanden.

Daarbij kan het voorkomen dat de berekende switchstand in beperkte mate afwijkt van de werkelijke stand. Indien het gaat om een switch, en niet om een verhuizing, is het belang van de consument echter beperkt, omdat zijn (financiële) belang beperkt is tot het prijsverschil van hooguit enkele tienden van centen over een beperkte afwijking in de hoeveelheid, dus hooguit om enkele euro´s, maar meestal minder. Een dergelijke praktijk acht de commissie vooralsnog niet ontoelaatbaar, om het systeem van switches en de daarmee beoogde na te streven marktwerking daadwerkelijk mogelijk te maken.
Voor zover een en ander zou leiden tot te hoge voorschotten kan de consument vermindering vragen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Beslissing

De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil inzake ### te behandelen.

Het door de consument verlangde wordt voor het overige afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 29 augustus 2006.