Tablet heeft te weinig schade. Klacht ongegrond, maar consument krijgt schadevergoeding

  • Home >>
  • Webshop >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Webshop    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegerond   Referentiecode: 196514/200875

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Dit geschil vloeit voort uit een koopovereenkomst tussen consument en ondernemer. Consument heeft een hoes voor haar tablet gekocht bij ondernemer en deze hoes zou schade aan te tablet hebben veroorzaakt. Ondernemer is het hier niet mee eens, maar heeft een compensatie aangeboden. Een deskundige heeft namens de commissie een onderzoek verricht. Uit het onderzoek blijkt dat de omvang van de klacht klein is. Echter, herstel of reparatie is technisch gezien niet mogelijk, omdat het tabletbedrijf het beleid voert om deze tabletsoort niet te repareren. Het gaat hier om cosmetische schade en de tablet functioneert verder. De klacht van de consument wordt ongegrond verklaard. De commissie oordeelt ook dat de compensatie die de ondernemer heeft geboden redelijk is en deze alsnog aan de consument toegekend moet worden.

De uitspraak

Behandeling van het geschil

Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Webshop (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De commissie heeft een onderzoek laten doen door de heer [naam], die daarvan schriftelijk rapport heeft uitgebracht.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 20 april 2023 te Utrecht.

De commissie heeft de behandeling van het geschil op basis van de stukken, zonder mondelinge behandeling, afgedaan.

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 4 maart 2022 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een beschermhoes voor een [naam tablet] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 10,95.

De levering vond plaats op of omstreeks 5 maart 2022.

Het geschil betreft schade die het gevolg zou kunnen zijn van gebruik van het geleverde product.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Begin augustus 2022 heeft de consument gemerkt dat de hard plastic ring in de beschermhoes de achterzijde van de [naam tablet] heeft beschadigd. De schade bedraagt € 155,–; wat de huidige inruilwaarde van het apparaat zou zijn in onbeschadigde staat. Met de schade krijgt de consument niets terug.

De ondernemer wil niet meer dan € 30,– compenseren, dan wel een tweedehands [naam tablet] geven.

De nieuwprijs van het beschadigde apparaat was € 389,–.

Standpunt van de ondernemer

Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De schade (twee krasjes) aan de achterkant van de [naam tablet] stelt eigenlijk niets voor. Als de consument het apparaat zou verkopen, zal het heel weinig invloed hebben op de prijs. Het is dan toch een tweedehands [naam tablet].

Daarnaast is de ondernemer er niet van overtuigd dat deze krasjes door normaal gebruik zijn ontstaan. Dit kan ook ontstaan door bij de ring de hoes richting de [naam tablet] te duwen en door te draaien.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De deskundige heeft de [naam tablet] onderzocht.

Op de achterzijde (backcover) zijn duidelijke slijtagekrassen zichtbaar, veroorzaakt door het draai-mechanisme van de blauwe [naam tablet]hoes. Het draai-mechanisme is van hard plastic gemaakt. Bij het draaien raakt dit de achterkant rond het [naam]-logo en veroorzaakt de beschadiging.

Op de verpakking van de hoes zit een artikellabel. De beschadiging is niet te verwijten aan het product [naam tablet] zelf, maar geheel aan de hoes.

Volgens de deskundige is de omvang van de klacht gering.

Herstel of reparatie is technisch niet mogelijk. De backcover zou vervangen moeten worden, maar [naam tablet bedrijf] heeft de policy dat een [naam tablet] niet gerepareerd wordt. Ze worden omgeruild tegen bijbetaling. Het originele onderdeel is om die reden niet leverbaar. De kosten van omruil zijn meestal 80-90 procent van de nieuwprijs.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft vastgesteld dat het door de ondernemer aan de consument geleverde product, een hoesje voor de [naam tablet] van de consument, schade aan die [naam tablet] van de consument heeft veroorzaakt. Niet is gebleken dat het gebruik door de consument niet correct is geweest.

Gebleken is dat de beschadiging uitsluitend van cosmetische aard is, de werking van de [naam tablet] is niet aangetast. De schade is bovendien, naar de commissie heeft begrepen, bij gebruik van een hoes voor de [naam tablet] in het geheel niet zichtbaar.

Bovendien heeft de consument, behalve het cosmetische aspect, geen directe vermogensschade geleden. De door de consument aangegeven waardevermindering is immers slechts van theoretische aard, wat alleen in een vermogensnadeel zou kunnen resulteren, als de consument de [naam tablet] onmiddellijk verkocht zou hebben. De consument is dan ook niet met de gevolgen van de aangevoerde waardevermindering geconfronteerd.

De consument heeft wel recht op een in redelijkheid en billijkheid vast te stellen aspectschade, vanwege de beschadiging.

De ondernemer heeft voor aanmelding van het geschil een voorstel gedaan om het geschil op te lossen. De consument kon daarbij kiezen tussen een compensatie van € 30,– of voor een vervangend apparaat met een bijbetaling van € 120,–.

De commissie is van oordeel dat dit een redelijk voorstel is voor de beperkte en uitsluitend cosmetische beschadiging aan het apparaat. Het aangeboden bedrag van € 30,– voldoet aan de eisen van redelijkheid en billijkheid ten compensatie van de aspectschade.

De commissie acht het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan ter oplossing van de op zichzelf terechte klacht, voordat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. De consument is ten onrechte niet op dit aanbod ingegaan.

Omdat dit aanbod reeds voor het aanhangig maken van het geschil bij de commissie is gedaan, is de klacht op grond van de redelijkheid en billijkheid naar het oordeel van de commissie ongegrond.

De ondernemer is echter gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, nu de commissie dit een redelijke oplossing van het geschil acht.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De consument heeft de keuze tussen een compensatie van € 30,–, of levering van een vervangend apparaat met bijbetaling van € 120,–.

De consument bepaalt haar keuze binnen veertien dagen na de verzenddatum van dit bindend advies.

De ondernemer handelt overeenkomstig de door de consument gemaakte keuze binnen veertien dagen nadien.

Als de consument binnen de gestelde termijn geen keuze aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt, vervalt haar aanspraak daarop.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Webshop, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, mr. H.F. Lankhorst en mr. P. Rijpstra, leden, op 20 april 2023.