Tariefswijziging en zenderaanbodwijziging in deze zaak rechtmatig. Indien er geen contract meer bestaat tussen de ondernemer en een zenderaanbieder dan bestaan er geen rechten meer om de zenders aan te bieden.

  • Home >>
  • Telecommunicatiediensten >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 111688

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een analoge TV aansluiting.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument vraagt zich af of hij zich tot de juiste wederpartij heeft gericht met dit geschil nu hij hierover veelvuldig heeft gecommuniceerd met [naam handelsnaam ondernemer] maar [naam ondernemer] uiteindelijk heeft gereageerd op zijn klachten.
De ondernemer heeft onrechtmatig een prijswijziging doorgevoerd voor de levering van kabeldiensten en onrechtmatig zenders verwijderd uit het analoge zenderaanbod. Daarnaast heeft de ondernemer de consument verplicht om klant bij de ondernemer te blijven en over te stappen naar digitale TV.

De consument verlangt teruggave van de verwijderde zenders en een financiële vergoeding.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument klaagt dat de ondernemer onrechtmatig een prijswijziging heeft doorgevoerd voor de levering van kabeldiensten en verbindt deze prijsverhoging direct aan het feit dat later de zenders van Discovery Group uit het zenderaanbod van de ondernemer zijn gehaald. De prijswijziging voor de kabeldienst die is doorgevoerd per 1 mei 2017 was een reguliere prijsverhoging voor stijgende kosten en inflatie. Deze prijswijziging was al gepland ruimschoots voordat duidelijk werd dat de ondernemer met de Discovery Group niet tot een nieuwe overeenkomst zou komen.
De consument vindt daarnaast dat de ondernemer onrechtmatig zenders heeft verwijderd uit het zenderaanbod. De zenders zijn verdwenen uit het aanbod van de ondernemer omdat het contract met de Discovery Group afliep.
De consument is ten slotte van mening dat de ondernemer hem heeft verplicht om klant bij de ondernemer te blijven en over te stappen naar Digitale TV. Dat meerdere zenders niet meer zijn teruggekomen in het analoge pakket is een beleidsbeslissing van de ondernemer. Aan de consument zijn meerdere mogelijkheden geboden om digitaal te gaan kijken, waaronder het aanbieden van een gratis decoder. De consument heeft al een actief kabelabonnement sinds 2008 en heeft op grond van de algemene voorwaarden het recht om zijn abonnement op te zeggen met inachtneming van een maand opzegtermijn. Aan de consument is tevens voorgesteld dat hij per direct zou mogen opzeggen zonder kosten of opzegtermijn.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

In het klachtenformulier waarmee de consument zijn geschil aanhangig heeft gemaakt bij de commissie noemt de consument als wederpartij [naam handelsnaam ondernemer] ([naam ondernemer]). [naam handelsnaam ondernemer] is de handelsnaam van [volledige naam handelsnaam ondernemer] en zijn groepsmaatschappij [naam ondernemer]. [naam ondernemer] is aangesloten bij de geschillencommissie Telecommunicatiediensten. De TV-aansluiting waar het geschil op ziet, betreft een openbare elektronische communicatiedienst die blijkens door [naam ondernemer] overgelegde contractgegevens door [naam ondernemer] wordt geleverd, zodat [naam ondernemer]. in dit geval de juiste wederpartij is.

Aangezien de tariefsverhoging van de ondernemer per 1 mei 2017 een tariefswijziging betreft op grond van kostenstijging en inflatie en de tariefswijziging tijdig aan de consument kenbaar is gemaakt bij brief van 17 maart 2017 met de mogelijkheid om het abonnement kosteloos op te zeggen, oordeelt de commissie dat sprake is van een rechtsgeldige reguliere tariefsverhoging. Over de zenderwijzigingen van de ondernemer is de consument bij brief van 9 mei 2017 door de ondernemer geïnformeerd. De commissie oordeelt dat sprake is van een rechtmatige verwijdering van de zenders uit het zenderaanbod. Indien er geen contract meer bestaat tussen de ondernemer en de Discovery Group, zijn er geen rechten meer om de zenders aan te bieden. Dit geldt zowel voor de digitale als voor de analoge TV-aansluitingen, zo is door de ondernemer tijdens de zitting toegelicht. Op grond van de algemene voorwaarden heeft de consument steeds de mogelijkheid gehad om zijn overeenkomst met een opzegtermijn van een maand te beëindigen. Bovendien heeft de ondernemer de consument aangeboden dat hij het contract per direct zonder afkoopsom kan ontbinden. De commissie oordeelt dat van een verplichting om klant bij de ondernemer te blijven en over te stappen naar digitale TV daarom geen sprake is.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 10 oktober 2017.