Tariefwijzigingen moeten, voor zoveel zij ten nadelen strekken van de afnemers, minstens twee weken tevoren te worden aangekondigd.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Tariefbepalingen    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: OPN-000371

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op de aanvangstijden voor dag- en nachttarief met betrekking tot verbruik van elektriciteit.

De consument heeft een bedrag van ƒ 91,63 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak.

Ik had een aansluiting bij het Nutsbedrijf Heerlen. Daar gold een dag-nachttariefregeling die inhield dat in de zomertijd vanaf 7 uur ’s avonds het nachttarief gold.

Op 22 mei 2000 kreeg ik een brief waarin stond dat in verband met een fusie met Mega Limburg met ingang van 1 april 2000 het nachttarief om 9 uur ’s avonds zou ingaan. Vanzelfsprekend kan een dergelijke wijziging niet achteraf met terugwerkende kracht worden ingevoerd.
Omdat wij onze wasmachine, droger en afwasmachine – alle dagelijks gebruikt – direct na 7 uur plachten in te schakelen, hebben wij schade geleden tot een bedrag van ƒ 91,63. Dit heb ik ingehouden op de openstaande rekeningen.
Als de ondernemer vervolgens stelt dat op 5 februari 2000 in regionale bladen is gepubliceerd dat de tarieven per 1 januari 2000 zijn gelijkgeschakeld met die van Mega Limburg, dan geldt ook daarvoor dat een dergelijke wijziging achteraf met terugwerkende kracht volgens mij niet mogelijk is. Bovendien lees ik geen regionale kranten en ik mag van de ondernemer verwachten dat deze de hem bekende klanten persoonlijk aanschrijft. Van het door de ondernemer genoemde voordeel heb ik niet kunnen profiteren omdat ik van dat mogelijke voordeel ook pas achteraf op de hoogte raakte.

De consument verlangt vergoeding van de door hem geleden schade zoals hiervoor genoemd.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak.

Medio september 1999 is reeds aan alle klanten van Nutsbedrijf Heerlen medegedeeld dat het bedrijf zou gaan fuseren en zijn ook de veranderingen toegelicht. Ter zitting heb ik een exemplaar daarvan aan uw commissie overgelegd.
Er bestonden verschillende dag-nachttariefregelingen, voor wat betreft de tariefuren.
Nadat EZ en de DTE de tarieven hadden vastgesteld, hebben wij op 5 februari 2000 in regionale kranten gepubliceerd dat met ingang van 1 januari 2000 de tarieven in Heerlen gelijk zouden zijn aan die van Mega Limburg, waarbij ook de laag tarief-uren werden vermeld.

Omdat er medio april onduidelijkheid bleek te bestaan hebben wij per 22 mei 2000 nogmaals alle gebruikers van hoog-laagtarief afzonderlijk geïnformeerd dat per 1 april 2000 het lage tarief om 21.00 uur in ging. Hierbij moet bedacht worden dat in de wintertijd het nachttarief volgens de regeling van Heerlen pas om 21.30 in ging en volgens die van Mega Limburg reeds om 21.00 uur, zodat de klanten daar enig voordeel van hebben gehad.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Vooropgesteld moet worden, dat de Algemene Voorwaarden toestaan dat tariefwijzigingen in regionale dagbladen worden gepubliceerd. Anders dan de consument meent is de ondernemer niet gehouden alle afnemers aan te schrijven.

Uit de door de ondernemer ter zitting overgelegde circulaire van het najaar 1999 blijkt niet welke nieuwe tijden voor het nachttarief zouden gaan gelden.

Dat betekent dat eerst per 5 februari 2000 bekend werd gemaakt welk tarief per 1 januari 2000 zou gaan gelden. Het spreekt voor zich dat wijzigingen ten nadele van de klanten niet op een dergelijke wijze achteraf kunnen worden doorgevoerd. Dergelijke wijzigingen dienen, voor zoveel zij ten nadele strekken van de afnemers, minstens twee weken tevoren te worden aangekondigd. Ook al had de ondernemer het niet in de hand dat niet tijdig de afnemers konden worden ingelicht, dit is een omstandigheid die voor zijn risico komt.

Ofschoon met betrekking tot de brief van 22 mei 2000, welke de wijzigingen per 1 april 2000 nog eens recapituleert, hetzelfde gezegd zou kunnen worden, geldt daarvoor dat (ook al is onduidelijk waarom daarin nu ineens wordt gerefereerd aan de datum van 1 april in plaats van 1 januari 2000) toen, op 22 mei 2000, aan de afnemers in elk geval sedert 5 februari 2000 de wijzigingen (ingaande minstens twee weken nadien, dus 19 februari of daaromtrent) bekend konden zijn.

Dit alles gezegd zijnde, moet geconstateerd worden dat de consument geen enkel nadeel heeft geleden, in die zin dat hij tot ongeveer eind maart (begin zomertijd), wilde hij profiteren van nachttarief, in zijn eigen visie zelfs na 21.30 uur de machines moest aanzetten. De mogelijkheid om vanaf 7 uur de machines aan te zetten bestond volgens de oude regeling eerst vanaf, ongeveer, eind maart, maar toen kon de nieuwe tariefregeling al bekend zijn en kon de consument dus daarop zijn gedrag afstemmen.
De brief van 22 mei 2000 brengt in dit alles, zoals gezegd, geen wijziging.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is; in de door de ondernemer gecreëerde onduidelijke situatie ziet de commissie evenwel aanleiding te bepalen dat het klachtengeld voor zijn rekening komt.
Mitsdien dient als volgt te worden beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Niettemin betaalt de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie aan de consument een bedrag van ƒ 50,–, te verrekenen met het depot.
De commissie bepaalt dat uit het door de consument gedeponeerde bedrag ad ƒ 91,63 een bedrag van ƒ 41,63 aan de ondernemer zal worden overgemaakt en het restant ad ƒ 50,– aan de consument zal worden gerestitueerd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven op 25 januari 2001.