Tekortkomingen binnen garantietermijn zijn inherent aan de levensduur van het aangebrachte verfsysteem.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Ondeugdelijk werk (non conformiteit)    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: SCH08-0015

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 22 april 2004 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (schilderwerkzaamheden) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.560,07. De overeengekomen werkzaamheden vonden plaats op of omstreeks juli 2004 met enig nawerk in november 2004. De consument heeft omstreeks november 2007 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Na 3 jaar was de consument niet tevreden over het schilderwerk en zij heeft daarbij gewezen op de tekortkomingen in het schilderwerk aan een aantal kozijnen, de voorgevel, de geveldaklijst en de keukenuitbouw. Ook wordt nog gesproken over houtrot en opengebarsten verbindingen en scheuren in de voorgevel. De consument is van oordeel dat herstel van de tekortkomingen onder de garantie valt.   Ter zitting heeft de consument nog desgevraagd medegedeeld dat het grootste deel van de werkzaamheden was afgerond in juli 2004 en dat er in november 2004 nog nawerkzaamheden zijn verricht   De consument verlangt dat de tekortkomingen zullen worden verholpen en dat de herstelwerkzaamheden in ieder geval gedeeltelijk voor rekening van de ondernemer komen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De overeengekomen werkzaamheden zijn naar behoren uitgevoerd. Ondanks dat de overeenkomst niet ziet op bouwkundig herstel zijn door de ondernemer diverse reparaties uitgevoerd, teneinde het schilderwerk goed te laten zijn. Het schilderwerk is goed geweest en aan de consument is na binnenkomst van de klacht aangeboden tegen gereduceerde betaling herstelwerkzaamheden te verrichten. De ondernemer stelt zich op het standpunt dat die herstelwerkzaamheden niet onder de gegeven garantie vallen.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, vastgesteld dat een groot aantal tekortkomingen in het schilderwerk een normaal verschijnsel zijn voor de tijdsduur van het aangebrachte verfsysteem. Voor zover er sprake is van scheurvorming wordt die veroorzaakt door de ondergrond. Enkele houtverbindingen zijn door de werking van het hout opengebarsten en bij een rabbatdeel is houtrot geconstateerd. De geconstateerde gebreken aan het hout- en muurwerk zijn inherent aan de levensduur van het aangebrachte verfsysteem. Herstel is technisch mogelijk: vervanging van rotte delen en het andermaal verrichten van buitenschilderwerk.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Tussen partijen staat vast dat de garantietermijn 3 jaar bedraagt. Voorts is ter zitting vast komen te staan dat 95% van de werkzaamheden is opgeleverd in juli 2004 en dat daarna in november 2004 nog enkele werkzaamheden zijn verricht als gevolg van in de zomer van 2004 gepleegde werkzaamheden door derden. Die latere werkzaamheden zagen op schilderwerk aan de keukenuitbouw en schilderwerk bij en rond de voordeur. Daargelaten het oordeel van de deskundige, hetwelk -kort gezegd- inhoudt dat verreweg de meeste tekortkomingen inherent zijn aan de levensduur van het aangebrachte verfsysteem, dient allereerst de vraag beantwoord te worden of de garantietermijn nog van toepassing is. Nu 95% van het werk is opgeleverd in juli 2004 eindigde de garantietermijn in juli 2007 (artikel 13 van de algemene consumentenvoorwaarden voor afwerkingsbedrijven). Consument heeft eerst geklaagd in november 2007, dus na ommekomst van de garantietermijn. Alle tekortkomingen ten aanzien van het in juli 2004 opgeleverde werk kunnen derhalve, nu de garantietermijn in juli 2007 is verlopen, niet worden gezien als aan de ondernemer toerekenbare tekortkomingen. Voorzover er sprake is van tekortkomingen ten aanzien van het eerst in november 2004 opgeleverde werk is de commissie, met de deskundige, van oordeel dat die tekortkomingen inherent zijn aan de levensduur van het aangebrachte verfsysteem. Overigens is voor de tekortkomingen als gevolg van houtrot niet gebleken dat die zijn onstaan door onvoldoende verricht schilderwerk. Blijkens de overgelegde stukken heeft de ondernemer tijdens de werkzaamheden diverse verrotte en of aangetaste houtdelen vervangen alvorens schilderwerk te plegen. Niet aannemelijk is geworden dat de ondernemer bij het verrichten van die werkzaamheden op toerekenbare wijze tekort is geschoten.   Tenslotte stelt de commissie vast dat de ondernemer naar aanleiding van de klachten van de consument aan de consument heeft aangeboden herstelwerkzaamheden te verrichten voor een gereduceerde prijs. De consument is in afwachting van de behandeling van de klacht door de commissie daarop niet ingegaan en de commissie merkt op dat zij alsnog met de ondernemer daaromtrent een overeenkomst zou kunnen sluiten.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht ongegrond en wijst het door de consument verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf op 27 februari 2009.