Ten onrechte algehele betaling opgeschort. Gebreken staan niet in redelijke verhouding tot het ingehouden bedrag

  • Home >>
  • Klussenbedrijven >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: Betaling    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: KLU03-0008-1

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 18 december 2002 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het installeren en betegelen van een keuken op basis van regie tegen het door de consument te betalen uurtarief van € 27,– en € 0,95 per kilometer reistijd. De consument klaagt er over dat te veel werd berekend, te weinig gespecificeerd en slechte kwaliteit werk werd geleverd.   De overeenkomst is uitgevoerd in januari 2003.   De consument heeft een bedrag van € 1.984,91 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 27 januari 2003 mondeling en op 12 februari 2003 schriftelijk de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij de voorbespreking heeft de ondernemer gezegd 4 dagen werk bij benadering nodig te zullen hebben. Met die verwachting hebben wij de overeenkomst gesloten. Wij hadden vertrouwen in de ondernemer en controleerden de gewerkte uren niet. Zelf heb ik diverse werkzaamheden verricht, zodat de ondernemer tijd en uren bespaarde. Op 6 januari 2003 is de ondernemer met zijn werkzaamheden begonnen en op 25 januari 2003 ontvingen wij een tussentijdse factuur. Die viel ons bar tegen want er werden al 46,75 uur berekend, terwijl het werk eerst half af was. Bovendien konden volgens ons de berekende kilometers niet kloppen. Er zijn te veel kilometers gerekend, omdat de afstand van deur tot deur slechts 6,4 kilometer bedraagt en tevens kilometers zijn gerekend voor de inleidende gesprekken en voor eigen fouten zoals vergeten sleutels ophalen. Vele kilometers zijn besteed aan het halen van materialen, zodat dus niet efficiënt is gewerkt. Er zijn wat correcties in de factuur aangebracht, maar volgens ons niet genoeg. Wij verlangden een nauwkeurige specificatie, maar die wil de ondernemer niet geven. Het tegelwerk is slordig uitgevoerd. Daarop besloten wij de opdracht te beëindigen.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd. De keuken heeft een L-vorm van ongeveer 250 bij 200 cm. Eerst na ontvangst van de tussentijdse afrekening realiseerden wij ons, dat wij boven ons budget zouden uitkomen. Daarvoor hadden wij geen zicht op de gewerkte uren en hebben daar niet naar gevraagd. Intussen heb ik het werk in eigen beheer afgemaakt. Er moest nog een stuk van ongeveer 70 cm worden betegeld plus een rij boven het aanrechtblad en voegen. De tegels zijn niet goed verlijmd en daarom barsten zij gemakkelijk. Ons vertrouwen in de ondernemer was weg, toen wij de afrekening kregen en de ondernemer geen volledige specificatie wilde geven.   De consument verlangt vaststelling van de factuur op € 1.095,80.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb op 6 januari 2003 een [branche]opdrachtformulier laten ondertekenen en daarop is aangegeven dat het werk in regie wordt uitgevoerd voor een uurtarief van € 27,– exclusief BTW en een kilometervergoeding van € 0,95. Gezegd is twee weken voor dit werk uit te trekken. Een afspraak van vier dagen werk heb ik niet gemaakt, anders zou dat op het opdrachtformulier staan. Voor de ontvangst van de factuur heeft de consument het werk al stilgelegd, ofschoon het tegel- en voegwerk toen nog niet klaar was. Hij zou het zelf af maken. Als hij dat gedaan heeft vraag ik mij af of de door hem geplaatste tegels scheef zitten of die ik plaatste. De tijden die ik heb opgegeven kloppen. Op aandringen van de consument heb ik enige correcties in de kilometers aangebracht.   Met betrekking tot het deskundigenrapport merk ik op dat er geen rekening mee is gehouden, dat de consument het werk tussentijds liet staken. Er moet nog wat afgewerkt worden zoals een achterwandje en vervangen van gescheurde tegels. Dat zijn geen tekortkomingen. De tegels geven door hun kleur en vorm een onrustige indruk, maar zijn niet slordig geplaatst. Ik vind de klacht gering tot onopvallend. Voor de hand ligt dat ik het werk afmaak en de gebreken herstel.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik heb de gewerkte uren en gereden kilometers nauwkeurig bijgehouden. Ik leg de staten daarvan over. Er moesten water- en afvoerleidingen worden verplaatst en elektriciteitsvoorzieningen aangepast. Ter illustratie van het verloop en omvang van het werk laat ik een fotoreportage zien. De tegels zijn goed verlijmd. Dat garandeer ik. De factuur van 24 januari 2003 is de gecorrigeerde factuur en die dient betaald te worden.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld. Tegelwerk op de achterwand van de keuken is onvakkundig aangebracht. Twee tegels zijn gescheurd en een achterwandje onder het aanrecht ontbreekt. De klachten zijn opvallend maar herstel is mogelijk door enkele tegels te verwijderen en opnieuw aan te brengen. Verder dient een achterwandje te worden geplaatst. De herstelkosten bedragen € 238,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Blijkens het ondertekende [branche]opdrachtformulier is het werk in regie aangenomen zonder een richtprijs of geschat aantal uren. De consument stelt dat de ondernemer vier dagen werk als tijdsduur heeft genoemd, maar de ondernemer bestrijdt dat. Een kostenlimiet heeft de consument niet gesteld. De consument bekritiseert de berekende uren wel, maar onderbouwt zijn kritiek niet feitelijk. Eerst na zes dagen werken heeft hij naar uren geïnformeerd en dat viel toen tegen. De deskundige heeft op de bestede uren geen aanmerkingen gemaakt. De commissie vindt in de urenverantwoording van de ondernemer, kijkend naar de werkzaamheden die zijn verricht, geen reden tot matiging. Het had op de weg van de consument gelegen om een limiet af te spreken en vast te leggen, of zich beter te laten informeren over de gewerkte uren, als dat voor hem van zo belangrijk was. Dat heeft hij echter nagelaten. Op grond van het vorenstaande acht de commissie de klacht op het punt van de teveel berekende uren ongegrond. Wat de berekende kilometers betreft, kan men niet slechts uitgaan van de afstand deur tot deur, omdat immers ook vanaf andere plaatsen van en naar het werkadres wordt gereden. Mogelijk is niet maximaal efficiënt gewerkt, maar evenmin buitengewoon slecht. Het berekenen van kosten voor initiële besprekingen is ongebruikelijk maar niet ongeoorloofd. Het kilometertarief was in de opdracht vastgelegd, dus daarover kan de consument achteraf niet klagen. Ook dit onderdeel van de klacht acht de commissie derhalve niet gegrond. De deskundige beoordeelt het tegelwerk als onvoldoende, maar te herstellen. De commissie deelt de conclusie van de consument, dat opnieuw betegeld dient te worden, niet. De commissie volgt het oordeel van de deskundige en kent een vergoeding voor herstel van het tegelwerk toe van € 238,–. De consument heeft gelet op artikel 12.1 van de algemene voorwaarden volstrekt ten onrechte algehele betaling opgeschort, omdat de gebreken niet in redelijke verhouding staan tot het in ingehouden bedrag.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 238,– wegens onvoldoende kwaliteit van het geleverde tegelwerk.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 22,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld, waarbij de commissie gebruik maakt van haar matigingsbevoegdheid.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Aan de ondernemer wordt € 1.724,41 en aan de consument wordt € 260,50 overgemaakt.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Klussenbedrijven op 23 juli 2003.