Terechte afsluiting, maar heraansluiting (na 4 weken) te laat

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Afsluiting    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ECD08-0504

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de afsluiting van de verbinding.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat zij ten onrechte is afgesloten na een mislukte incasso van de factuur d.d. 12 mei 2008 ad € 46,58. De ondernemer heeft een betalingsherinnering d.d. 30 juni 2008 toegestuurd. Ondanks dat deze factuur op 18 juli 2008 is betaald, heeft de ondernemer de verbinding op 15 juli 2008 afgesloten. De ondernemer heeft de toezegging gedaan dat de consument de berekende rente en incassokosten niet verschuldigd is. De ondernemer stelt echter ten onrechte dat het veertien dagen duurt voordat de verbinding weer kan worden hersteld.   De consument verlangt tussentijdse beëindiging van het abonnement, een vaste vergoeding per dag conform eerdere uitspraken van de commissie voor het niet kunnen beschikken over telefonie en internet, indexering van deze kosten met de c.p.i. en vergoeding van alle kosten.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft aangevoerd dat de levering van de diensten tijdelijk werd opgeschort wegens betalingsachterstand. De aansluiting is op 18 augustus 2008 hervat. Op 15 augustus 2008 heeft de ondernemer het incassodossier laten sluiten, zodat de consument geen incassokosten hoefde te betalen. Op 15 september 2008 heeft de ondernemer de consument een vergoeding voor suspensieonkosten ad € 34,94 aangeboden, een maand gratis abonnement ad € 29,95 en een vergoeding van telefoonkosten van € 10,–, in totaal derhalve € 74,89. De consument heeft dit aanbod geweigerd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Tussen partijen staat vast dat de consument de factuur van 12 mei 2008, waarvoor een betalingstermijn geldt van twaalf dagen, pas op 18 juli 2008 en dus te laat heeft betaald. Dat de bank van de consument de automatische incasso heeft verhinderd, komt voor rekening en risico van de consument. Ook heeft de consument na ontvangst van de betalingsherinnering van 30 juni 2008 niet gezorgd voor ommegaande betaling van het openstaande bedrag. De consument kan de ondernemer dan ook niet tegenwerpen dat zij wegens een betalingsachterstand is afgesloten.   De commissie ziet zich voor de beantwoording van de vraag gesteld of de ondernemer de consument na ontvangst van het openstaande factuurbedrag weer tijdig heeft aangesloten. De ondernemer heeft niet betwist dat de consument het openstaande factuurbedrag op 18 juli 2008 heeft betaald.   De consument is pas op 18 augustus 2008 weer aangesloten. De commissie is van oordeel dat een termijn van vier weken te lang is, maar dat de door de ondernemer aangeboden vergoeding een redelijke compensatie hiervoor is. De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod.   De commissie acht de klacht derhalve gegrond.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, indien en voor zover daaraan nog niet is voldaan.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten op 29 mei 2009.