Termijn van 3 weken is te lang voor het vervangen van een modem

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Modems en randapparatuur    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ECD08-0680

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de in rekening gebrachte kosten.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat hij gedurende vijf weken geen telefoon- en internetverbinding heeft gehad. In verband hiermee heeft hij mobiele telefoonkosten moeten maken. De ondernemer heeft niet zorgvuldig gereageerd op de klachten van de consument.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het door de ondernemer genoemde bedrag ad € 73,40 betreft de abonnementskosten over twee maanden, niet over tweeënhalve maand. De mobiele telefoonkosten zijn hoger geweest dan de door de ondernemer aangeboden vergoeding van € 100,–. De consument stelt vooral excuses van de ondernemer aangeboden te willen krijgen, alsmede vergoeding van het klachtengeld.   De consument verlangt terugbetaling van de abonnementskosten over de periode dat hij geen verbinding heeft gehad, vergoeding van de abonnementskosten over drie weken nadat de service door een andere provider was overgenomen, vergoeding van de mobiele telefoonkosten en van het klachtengeld, alsmede excuses van de ondernemer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft, samengevat weergegeven, aangevoerd dat de consument de ondernemer slechts van 18 juli tot 11 augustus 2008 – en daarmee geen redelijke termijn – heeft gegeven om de gerezen problemen op te lossen. De ondernemer heeft in reactie op de brief van de consument van 12 augustus 2008 al één maand abonnementskosten vergoed.   De ondernemer heeft ter minnelijke regeling van het geschil aangeboden de volledige creditering van de abonnementskosten gedurende de periode dat de consument geen gebruik heeft kunnen maken van de aansluiting (creditering 17 juli tot 30 september 2008 ad € 73,40 waarvan reeds betaald € 36,14) en een aanvullende vergoeding van € 100,– voor de onkosten gedurende deze periode.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie is van oordeel dat een termijn van drie weken te lang is voor het vervangen van een modem. Het verweer van de ondernemer dat de consument hem geen redelijke termijn heeft gesteld om de verbindingen te herstellen, wordt derhalve verworpen.   De commissie acht het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan, nadat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. De commissie overweegt hierbij dat de consument niet aannemelijk heeft gemaakt dat de ondernemer de abonnementskosten verkeerd heeft berekend. Evenmin heeft de consument aannemelijk gemaakt dat zijn mobiele telefoonkosten hoger zijn geweest dan het op voorhand alleszins redelijke bedrag van € 100,–. De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod.   De commissie acht de klacht gelet op het voorgaande gegrond.   Zoals de commissie reeds tijdens de zitting kenbaar heeft gemaakt, laten (welgemeende) excuses zich niet afdwingen, zodat die vordering van de consument wordt afgewezen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen. De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, indien en voor zover daaraan nog niet is voldaan.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten op 25 maart 2009.