Termijn voor tussentijdse opzegging wegens tariefsverhoging ruim overschreden

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Ontbinding, opzegging en tussentijdse beëindiging    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ECD08-0443

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een door de ondernemer doorgevoerde tariefwijziging.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument voert aan dat de ondernemer in juli 2008 het tarief van [het ADSL abonnement] heeft gewijzigd van € 23,95 naar € 24,–. De consument is het met deze wijziging niet eens.   De consument wenst een kosteloze tussentijdse ontbinding van het contract.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft geen schriftelijk verweer gevoerd. Ter zitting heeft de ondernemer aangevoerd dat de klacht van de consument ongegrond is, aangezien de consument tussentijds kosteloos heeft kunnen opzeggen, maar de opzegtermijn ruimschoots heeft overschreden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie acht de klacht van de consument ongegrond. Bij dit oordeel heeft de commissie in aanmerking genomen, dat de ondernemer op grond van de toepasselijke algemene voorwaarden bevoegd is de tarieven van een dienst te wijzigen. Dit geldt ook voor bestaande overeenkomsten. In het laatste geval mogen contractanten evenwel tussentijds opzeggen, mits binnen dertig dagen na de bekendmaking van de wijziging(en). De consument heeft deze termijn ruim overschreden. De consument heeft weliswaar aangevoerd, dat hij geruime tijd in China verbleef en dit wellicht de reden is dat hij niet tijdig heeft opgezegd, maar de commissie is van oordeel, dat een dergelijke reden voor rekening van de consument komt en niet aan de ondernemer mag worden tegengeworpen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie acht de klacht van de consument ongegrond.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten op 23 januari 2009.