Termijnoverschrijding door indiening van de klacht bij de Belgische geschillencommissie Reizen. Niet-ontvankelijk.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Procedure    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI06-1659

De uitspraak:

De ANVR Reisvoorwaarden zijn op de overeenkomst van toepassing.

Artikel 17 van de ANVR Reisvoorwaarden geeft aan hoe de reiziger dient te handelen bij klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst. Artikel 17 lid 2 bepaalt dat een klacht, die gedurende de reis niet naar tevredenheid wordt opgelost, uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd moet worden ingediend bij het boekingskantoor of de reisorganisator. Indien een klacht vervolgens niet tijdig tot tevredenheid wordt opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, bepaalt artikel 17 lid 3 dat de reiziger desgewenst tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis het geschil schriftelijk kan voorleggen aan de commissie.

Artikel 5 van het Reglement Geschillencommissie Reizen bepaalt dat de commissie de consument ambtshalve in zijn klacht niet ontvankelijk verklaart indien hij zijn klacht niet eerst overeenkomstig de op de overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden bij de ondernemer heeft ingediend en vervolgens bij de commissie aanhangig heeft gemaakt. Tenzij de consument niet valt te verwijten dat hij de klacht niet heeft ingediend overeenkomstig de voorwaarden.

De commissie stelt vast dat het geschil betrekking heeft op een reis gedurende de periode van 18 tot en met 25 februari 2006. Na terugkomst heeft klager de klacht per brief gedateerd 2 maart 2006 aan de reisorganisator voorgelegd. Per brief gedateerd 3 april 2006 heeft de reisorganisator inhoudelijk op de klacht gereageerd. Vervolgens hebben partijen nog gecorrespondeerd tot 15 mei 2006. En voorts bevat het dossier een brief van de Belgische Geschillencommissie Reizen, gedateerd 5 oktober 2006, waarin klager wordt verwezen naar de (Nederlandse) commissie. Per brief gedateerd 14 oktober 2006, door de commissie ontvangen op 17 oktober 2006, heeft klager de commissie verzocht het geschil in behandeling te nemen.

Op grond van het voorgaande stelt de commissie vast dat de klacht tijdig aan de reisorganisator is voorgelegd, maar dat de termijn voor het indienen van een klacht bij de commissie met bijna vijf maanden is overschreden.

Klager is van mening dat de termijnoverschrijding hem niet valt te verwijten. Klager beroept zich op overmacht als gevolg van het feit dat de Geschillencommissie in Brussel hem maanden aan het lijntje heeft gehouden alvorens tot de conclusie te komen dat zij de claim ten onrechte in behandeling had genomen. Klager was door een misverstand, via Google bij de Geschillencommissie in Brussel terecht gekomen en had daar zijn klacht ingediend.

De reisorganisator heeft niet ingestemd met de termijnoverschrijding. De reisorganisator beroept zich op de ANVR Reisvoorwaarden, welke klager bij het boeken van de reis heeft ontvangen, en stelt tevens dat in de brochures van de reisorganisator omstandig de klachtprocedure met inbegrip van de beroepsmogelijkheid bij de commissie is uitgelegd. Voorts is de reisorganisator van mening dat ongeacht het stadium waarin de correspondentie zich bevindt, een consument eraan gehouden is om de termijn van indiening bij de commissie in het oog te houden.

De commissie is van oordeel dat klager voldoende is geïnformeerd over de toepasselijke voorwaarden. Klager heeft immers op het boekingsformulier getekend voor de ontvangst van de ANVR Reisvoorwaarden. Voorts is klager geïnformeerd middels de brochure van de reisorganisator. Klager had zich op deze informatie moeten baseren. Indien klager de informatie van de reisorganisator negeert en op eigen initiatief andere bronnen “op-googelt” dient dat voor zijn risico te blijven. De commissie wijst derhalve een beroep op overmacht af.

Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende kan de commissie niet tot het oordeel komen dat klager ter zake van de termijnoverschrijding redelijkerwijs geen verwijt treft.

De commissie besluit derhalve het geschil niet in behandeling te nemen.

Beslissing

Klager wordt in zijn klacht niet ontvankelijk verklaard.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 27 december 2006.