TF-relais defect met als gevolg meerverbruik; ondernemer is schadeplichtig jegens de consument omdat de ondernemer zijn zorgplicht ten aanzien van het onderhoud van het TF-relais niet is nagekomen.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Installatie    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 96433

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een door de consument gewenste schadevergoeding vanwege het feit dat wegens een defect TF-relais van haar boiler tot extra (dag)stroomverbruik heeft geleid gedurende de jaren 2002-2013.
 
De consument heeft haar klacht op 21 februari 2014 voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Over de jaren 2002-2013 is een extra (dag)stroomverbruik tot 10.000 kWh opgetreden. Er is aangetoond dat de relais-kast in de woning kapot was, alsmede dat de meter in de woning defect was. Aantoonbaar is nadat in december 2014 de aansluiting door de ondernemer is vervangen, te weten de meter en de relais-kast, het stroomverbruik weer is gedaald tot het normale niveau van voor 2002.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Mijn klacht betreft een gebrekkige aansluiting waarvoor ik de ondernemer aansprakelijk stel op basis van artikel 17.2 van de algemene voorwaarden. Afhankelijk van de wijze van berekening schat ik de schade op een bedrag van tussen de € 1.000,– à € 2.200,–. Die gebrekkige aansluiting is in 2001/2002 begonnen. Gebleken is ook dat de elektriciteitsmeter defect was en dat de draden aan elkaar waren gesmolten. Er is sprake geweest van een onvoorspelbaar stroomverbruik. Ik woon alleen in een studio (zonder wasmachine) en aan mijn apparatuur kan het niet liggen. Ik verbruik echter evenveel als een driepersoonshuishouden in plaats van een eenpersoonshuishouden. De gehele aansluiting is destijds vervangen, te weten de meter en het defecte relais. Ik heb in de voorgaande jaren ook eerder geklaagd bij de ondernemer over het niet goed functioneren van het relais, maar daar is door de ondernemer niet op gereageerd.

De consument verlangt een schadevergoeding van de ondernemer.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De klacht van de consument betreft het toegenomen elektriciteitsverbruik na een defect Toon Frequent-relais (TF-relais) welke de boiler aanstuurt. De consument is van mening dat door het defecte relais haar energieverbruik voor het dagtarief in de jaren 2002-2013 tot 10.000 kWh is toegenomen. Boilers worden tijdens de laag tarief-uren automatisch met behulp van een boiler-relais bediend. Bij een boiler-relais wordt tijdens de laag tarief-uren de spoel op afstand bekrachtigd (ingeschakeld) en weer uitgeschakeld, als de laag tarief-uren voorbij zijn. De boiler van de consument functioneerde met een TF-relais, hetgeen erop neerkomt dat gelijktijdig met het inschakelen van het boiler-relais het telwerk van de kWh-meter overschakelt van hoog tarief naar laag tarief. Tot 2014 bood de ondernemer aan een aantal klanten de service – zonder overeenkomst – dat het inschakelen van de boiler in het goedkopere tarief plaatsvond. De ondernemer deed dit met behulp van een kastje (een boiler-relais) in de meterkast. De consument geeft aan dat het verbruik van dagstroom in totaal (tot 2014) met 10.000 kWh is toegenomen en dat het verbruik van nachtstroom gemiddeld gelijk is gebleven. Evenwel, juist door dit laatste feit, blijkt dat het oplopen van het dagstroomverbruik niet is te wijten aan een defect van het TF-relais van de boiler sinds 2002. Immers, als de boiler niet meer ‘s-nachts maar overdag opwarmt moet er een evidente daling in het nachtstroomtariefverbruik waargenomen worden. Dat laatste is niet het geval. Wat de oorzaak van het toegenomen verbruik in dagstroom is dan wel moet zijn, kan de ondernemer niet met zekerheid zeggen, maar de ondernemer acht een oorzaak gelegen in verouderde apparatuur of meer elektrische apparaten waarschijnlijker.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Het TF-relais behoort tot de binneninstallatie van de consument. Tot 2014 lag echter het onderhoud bij de ondernemer en de ondernemer ziet dat ook als haar verantwoordelijkheid.

De ondernemer kan dan ook verantwoordelijk worden gehouden voor een juiste werking van het TF-relais van de boiler. Onduidelijk is wanneer het defect is opgetreden. Dat valt niet goed terug te zien in het gefactureerde verbruik van het dag- en nachttarief. De ondernemer komt alleen langs voor controle en onderhoud als er een klacht wordt ingediend. Het verbruik van de consument is niet extreem veel, maar ook niet extreem laag. De ondernemer betwist dat de elektriciteitsmeter defect zou zijn geweest. De meter is ook niet geijkt en daartoe niet verder onderzocht.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Vaststaat dat het TF-relais (bij vervanging ultimo 2014) defect was en dat de verantwoordelijkheid/zorg voor dat TF-relais (hoewel dat behoort tot de binneninstallatie van de consument) bij de ondernemer lag zoals de ondernemer ter zitting uitdrukkelijk heeft aangegeven. Onduidelijk is vanaf wanneer het TF-relais niet meer goed functioneerde en meer in het bijzonder in hoeverre dat defect heeft geleid tot extra (dag)stroomverbruik bij de consument. De commissie is van oordeel dat op basis van het overgelegde verbruiksoverzicht van de consument af te leiden valt dat het (dag)stroomverbruik in ieder geval vanaf 2008 een substantiële (ongeveer 500 kWh meerverbruik op jaarbasis) verhoging laat zien ten opzichte van de daaraan voorafgaande jaren en dat het verbruik vanaf 2014 aanzienlijk is gedaald. Het nachtstroomverbruik is daarentegen aanvankelijk licht gestegen en is vanaf ongeveer 2008 heel licht gedaald. Al met al is de commissie van oordeel dat het geconstateerde meerverbruik van dagstroom over de periode van 2008 tot en met 2013 (door de commissie naar redelijkheid en billijkheid vastgesteld op ± 3.000 à 3.500 kWh) te wijten is geweest aan een disfunctioneerde TF-relais van de boiler. De consument heeft ook onbetwist door de ondernemer naar voren gebracht dat zij in het verleden meerdere malen haar zorg omtrent de verhoging van het elektriciteitsverbruik bij de ondernemer heeft neergelegd en waarop toentertijd niet (adequaat) is gereageerd. De commissie meent dan ook dat het door haar geconstateerde meerverbruik voor rekening dient te komen van de ondernemer en dat de ondernemer in dat opzicht schadeplichtig is jegens de consument omdat de ondernemer zijn zorgplicht ten aanzien van het onderhoud van het TF-relais niet (goed) is nagekomen. De commissie, die naar redelijkheid en billijkheid beslist, zal de consument dan ook een schadevergoeding toekennen van € 500,–; die vergoeding acht de commissie onder de gegeven omstandigheden passend en billijk. Dat de elektriciteitsmeter verder niet goed zou hebben gefunctioneerd zoals de consument stelt, is door haar niet verder aangetoond in het licht van de concrete betwisting daarvan door de ondernemer. Die stelling van de consument zal dan ook worden gepasseerd. Ook haar wens om eventueel een immateriële schadevergoeding te krijgen vanwege het door haar geleden ongerief acht de commissie niet passend en geboden, eens temeer omdat de consument dat verder ook niet heeft onderbouwd/geconcretiseerd, terwijl daarvoor naar de wettelijke maatstaven ook geen grondslag voor is. Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht van de consument deels gegrond is zodat de ondernemer eveneens gehouden is om het door de consument betaalde klachtengeld te vergoeden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een schadevergoeding van € 500,–.

De betaling dient plaats te vinden binnen één maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien de betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 27,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, op 12 oktober 2015.