Tijdelijke computerstoring levert tijdelijk overmacht op; verplichting om overeenkomst na te komen blijft bestaan

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 15609/22857

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt over bestelde wijn die niet geleverd is als gevolg van een computerstoring. De consument heeft de ondernemer gevraagd om de koopovereenkomst alsnog na te komen, maar de ondernemer is daartoe niet bereid. De ondernemer stelt dat de levering niet kon doorgaan vanwege een computerstoring en heeft zijn standpunt niet verder kenbaar gemaakt. De consument wil dat de overeenkomst alsnog wordt nagekomen. De commissie stelt dat aan de consument werd medegedeeld dat de wijn die hij besteld had niet alsnog geleverd kon worden en dat de consument opnieuw moest bestellen. De aanbieding waarop de consument gereageerd had was echter al verstreken, waardoor hij een hogere prijs zou moeten betalen. De commissie geeft aan dat een tijdelijke computerstoring slechts een tijdelijke overmachtssituatie voor de ondernemer oplevert. Na herstel van de storing herleven de verplichtingen uit de overeenkomst weer. De commissie verklaart de klacht gegrond. De ondernemer moet alsnog de overeenkomst nakomen en de flessen wijn aan de consument leveren.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 25 oktober 2019 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van wijn, te weten zes flessen Galets des Pontifes Chateauneuf du Pape en twaalf flessen Georges Duboeuf Moulin a Vent tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 157,35, inclusief servicekosten.

De levering heeft niet plaatsgevonden.

Het geschil betreft de vraag of de ondernemer gehouden is de overeenkomst na te komen.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft de wijn bij de ondernemer besteld, maar die bestelling is niet geleverd ten gevolge van een computerstoring. De consument heeft de ondernemer gevraagd om de koopovereenkomst alsnog na te komen. De ondernemer is daar niet toe bereid. De levering kon niet doorgaan vanwege overmacht. De computerstoring ontslaat de ondernemer niet van de verplichtingen uit de koopovereenkomst.

De consument verlangt daarom alsnog nakoming van de overeenkomst.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Tussen partijen is een koopovereenkomst tot stand gekomen, waarbij de ondernemer zich verbonden heeft wijn te leveren tegen een tussen partijen overeengekomen prijs.

De ondernemer heeft naar de consument aangegeven dat sprake is geweest van een computerstoring, waardoor niet op de oorspronkelijk overeengekomen dag geleverd kon worden.
Aan de consument werd meegedeeld dat hetgeen hij besteld had niet alsnog geleverd kon worden en dat de consument opnieuw moest bestellen. De aanbieding waarop de consument gereageerd had was echter verstreken, zodat hij een hogere prijs zou moeten betalen.

De ondernemer beroept zich naar de consument op een tijdelijke computerstoring. Hoewel de computerstoring tijdelijk was, zag de ondernemer geen mogelijkheid na het oplossen van de storing alle bestellingen alsnog uit te voeren.

Naar het oordeel van de commissie kan een ondernemer door een computerstoring zodanig getroffen worden, dat de tussen een ondernemer en afnemers gesloten overeenkomsten niet nagekomen kunnen worden. Maar een tijdelijke computerstoring levert slechts een tijdelijke overmacht-situatie voor een ondernemer op. Na herstel van de storing herleven tussen een ondernemer en een afnemer de verplichtingen uit tussen hen gesloten overeenkomsten.

De commissie heeft er begrip voor dat de ondernemer er van uit gaat dat consumenten zich na enige tijd al voorzien hebben van bestelde levensmiddelen. Een consument zou echter wel in de gelegenheid moeten zijn om desgewenst alsnog het bestelde geleverd te krijgen. Er is immers een onherroepelijke overeenkomst tot stand gekomen.

Een consument hoeft daarom geen genoegen te nemen met het opnieuw moeten bestellen met verlies van het aanvankelijk genoten voordeel, zelfs niet met een korting van € 10,–.

De consument heeft daarom op goede gronden aan de ondernemer gevraagd de overeenkomst alsnog na te komen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De ondernemer dient alsnog de tussen partijen gesloten overeenkomst na te komen. De ondernemer moet alsnog aan de consument zes flessen Galets des Pontifes Chateauneuf du Pape en twaalf flessen Georges Duboeuf Moulin a Vent leveren tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 157,35, inclusief servicekosten.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer levert alsnog, zoals oorspronkelijk overeengekomen, zes flessen Galets des Pontifes Chateauneuf du Pape en twaalf flessen Georges Duboeuf Moulin a Vent.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van twee weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

Daarvoor betaalt de consument een bedrag van € 157,35, inclusief servicekosten.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, W.H.X. Amian en mr. A.J.E. Weijenborg-Meiss, leden, op 1 juli 2020.