Tijdens de huwelijksdag bleek dat de zoom van de japon slechts te zijn gespeld en niet ingenomen: van een professionele bruidsmodezaak mag meer worden verwacht.

  • Home >>
  • Bruidsmode en Maatwerk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bruidsmode en Maatwerk    Categorie: Schade    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEX08-0020

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 18 januari 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een bruidsjapon alsmede accessoires tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.221,– totaal. De prijs van de bruidsjapon was daarin begrepen en bedroeg € 1.690,–. Voorts werd overeengekomen de bruidsjapon op maat te maken tegen kosten van uiteindelijk € 49,–. De levering vond plaats op 9 mei 2008.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Tijdens het kleden op de huwelijksdag bleek dat de zoom van de voering van de japon niet was ingenomen en nog slechts gespeld was. De consument heeft direct telefonisch contact opgenomen met de ondernemer. Deze kon slechts adviseren de stof af te knippen dan wel met een grove steek vast te zetten. Er kon niemand komen om het probleem op te lossen omdat er geen vervoer was. De consument heeft toen zo goed en zo kwaad als het ging de voering vastgezet met spelden, maar de spelden bleven tijdens de huwelijksdag niet zitten en regelmatig kwamen de onderlagen (voering en tule) onder de japon uit. Een en ander was voor de consument een behoorlijke domper op de dag. De klacht heeft betrekking op het feit dat de japon niet volgens afspraak was vermaakt, maar ook op het feit dat de ondernemer de consument op het moment dat dit werd ontdekt met de brokken heeft laten zitten en op de wijze waarop de ondernemer achteraf met de klacht is omgegaan.   De consument gaat niet accoord met het aanbod van de ondernemer om haar de veranderkosten ten bedrage van € 49,– terug te betalen alsmede een ongemakkentoeslag van € 200,–, maar verlangt vergoeding van de veranderkosten verhoogd met een vergoeding van € 500,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Zowel bij de pascontrole als bij het strijken is over het hoofd gezien dat de voeringrok nog in de spelden zat. De ondernemer vindt het onvergeeflijk dat dit niet is gezien en betreurt het dat hij op de huwelijksdag niet in de gelegenheid was om naar de consument toe te komen. De ondernemer heeft excuses gemaakt en is welwillend om de kwestie op een respectvolle manier af te handelen met een acceptabele vergoeding die in verhouding staat tot de ernst van de klacht.   De ondernemer heeft op 26 juni 2008 de veranderkosten ten bedrage van € 49,– aangeboden alsmede een ongemakkentoeslag ten bedrage van € 200,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie stelt vast dat de ondernemer de juistheid van de klacht erkent en ter compensatie van het ongerief excuses en een vergoeding heeft aangeboden. De commissie twijfelt niet aan de welwillendheid van de ondernemer om tot een respectvolle klachtafhandeling te komen, echter, gelet op de ernst van de klacht en de mate van ongerief acht de commissie de aangeboden vergoeding te laag. De commissie neemt daarbij in overweging dat de consument de ondernemer het vertrouwen had geschonken haar voor deze bijzondere dag geheel te kleden. De consument had daartoe bij de ondernemer zowel haar bruidsjapon als alle accessoires besteld en had bovendien met de ondernemer afgesproken dat hij de bruidsjapon passend zou maken. Nu de consument de verzorging van haar kleding in handen had gegeven van een professionele bruidsmodezaak mocht zij er van uit gaan dat zij zich tijdens de huwelijksdag over haar kleding geen zorgen zou hoeven maken. De ondernemer heeft dit vertrouwen van de consument beschaamd en is bij de uitvoering van de overeenkomst ernstig tekort geschoten. Uiteraard had het niet mogen voorkomen dat de zomen van de onderlagen van de rok nog niet waren afgewerkt zoals dat met de consument was overeengekomen. Maar bovendien valt de ondernemer te verwijten dat deze de consument niet direct te hulp is geschoten toen deze hem op de huwelijksdag belde. Op dat moment was het volgens klagers verklaring, die niet door de ondernemer is weersproken, 11.30 uur terwijl de plechtigheid om 15.00 uur was voorzien. De afstand tussen de winkel van de ondernemer en het adres van de consument bedraagt circa 20 kilometer. Er was derhalve nog tijd om de consument te hulp te schieten. Ook een vervoersprobleem had opgelost kunnen worden.   Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden acht de commissie de door de consument verlangde vergoeding redelijk. De commissie stelt derhalve de door de ondernemer te betalen vergoeding, met inbegrip van de veranderkosten, vast op het hierna te vermelden bedrag.   De klacht is gegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 549,–. De reeds aangeboden bedragen zijn hierin begrepen. Betaling, indien en voor zover nog niet geschied, dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 50,–.   Het artikel wordt aan de consument teruggestuurd, indien deze het hierbij gevoegde strookje retourneert. De kosten van retournering komen voor rekening van de consument.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Textiel en Schoenen, op 19 februari 2009.