Tijdens schriftelijke procedure voldoet ondernemer vordering consument. Deze gaat door voor vergoeding klachtengeld.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Klacht    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: INS99-0050

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in 1997 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en installeren van een centrale verwarmingsinstallatie, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 13.955,–. Deze overeenkomst is in november 1997 uitgevoerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak:   Bij de aansluiting van een radiator had de ondernemer een fout gemaakt met de aansluiting van de warmwatertoevoer. Deze fout is door de ondernemer hersteld, maar daarbij heeft deze geen tape gebruikt bij de montage van de koppeling aan de radiator. Nadien is daardoor lekkage opgetreden, als gevolg waarvan de consument ƒ 1.250,– schade heeft geleden.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft voorafgaande aan deze procedure de aansprakelijkheid voor de schade niet betwist, maar heeft evenmin gereageerd op brieven van de consument. Nadat de consument het onderhavige geschil op 30 maart 1999 aanhangig had gemaakt, heeft de ondernemer op 31 mei 1999 een bedrag van ƒ 1.250,– aan de consument betaald. De ondernemer meent daarom het door de consument betaalde klachtengeld niet verschuldigd te zijn.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De door de consument verlangde schadevergoeding is inmiddels door de ondernemer betaald, zodat nog slechts een beslissing over de kosten moet worden genomen. Het door de ondernemer daaromtrent ingenomen standpunt is onjuist. De ondernemer heeft de klacht zelf niet betwist en had derhalve de schadevergoeding aan de consument dienen te betalen. In dat geval was de onderhavige procedure niet noodzakelijk geweest. Door pas gedurende de procedure tot betaling over te gaan, is de klacht door de consument terecht ingediend en zal de ondernemer derhalve de behandelingskosten van het geschil moeten voldoen en het klachtengeld aan de consument dienen terug te betalen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer is overeenkomstig het reglement van de commissie aan de commissie een bedrag verschuldigd van ƒ 350,– ter zake van behandelingskosten.   Bovendien betaalt de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie aan de consument een bedrag van ƒ 175,– (klachtengeld).   Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven op 6 september 1999.