Toegezegde iPad Air niet ontvangen; het niet tijdig activeren van de code en het niet verkrijgen van een nieuwe code komt voor rekening en risico van de consument.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 100318

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de toegezegde iPad en energie besparende producten; voorts het in rekening brengen van de energiekosten over de maand november 2015.

De consument heeft in september 2014 de klacht bij de ondernemer aangekaart.

De consument heeft het onbetaald gelaten bedrag van € 405,02 bij de commissie in depot gestort.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument is in mei 2014 overgestapt naar de ondernemer, waarbij hem een iPad en energie besparende producten zijn beloofd. De consument heeft deze iPad en producten niet ontvangen omdat hij vanwege vakantie niet binnen 2 maanden met zijn unieke code heeft gereageerd.

De consument is door de ondernemer enige tijd aan het lijntje gehouden met telefonische toezeggingen dat hij een nieuwe code zou krijgen om alsnog de iPad te kunnen bestellen. De consument kreeg die nieuwe code echter niet.

De consument heeft de betalingen gestopt omdat de ondernemer zich niet aan haar afspraken heeft gehouden. Daarop kwamen al snel dreigementen met deurwaarderskosten. In het laatste gesprek werd de consument medegedeeld dat hij geen nieuwe code kreeg omdat de betalingen niet goed verliepen.

Ondanks de aanschaf van een nieuwe energiezuiniger ketel, het 1,5 graad lager zetten van de thermostaat en het verhogen van het maandbedrag, moest de consument toch nog bijbetalen op de jaarafrekening. Uit de jaarafrekening blijkt dat voor de maand oktober 2015 nog € 161,– openstaat.

De consument is per 4 november 2015 overgestapt naar [naam van energieleverancier]. Desondanks moest hij over de maand november 2015 aan de ondernemer € 244,– betalen.

De consument stelt voor de waarde van de iPad, zijnde € 398,–, en van de energie besparende producten weg te strepen tegen de openstaande bedragen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Met het aangaan van de leveringsovereenkomst met de ondernemer is de consument tevens akkoord gegaan met de actievoorwaarde als vermeld in artikel 3, met name inhoudend: “Deze actiecode blijft geldig tot 2 maanden na het toezenden ervan. Na 2 maanden vervalt de actiecode en kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op het product. De actiecode is persoonsgebonden.”

De ondernemer heeft het voucher (actiecode) voor het device op 24 april 2014 ter hand gesteld. Het voucher verliep na twee maanden, dus op 24 juni 2014 (de ondernemer vermeldt kennelijk per vergissing 2016). Op 13 juni 2014 heeft de ondernemer via Paradigit nog een herinnering verstuurd. Pas op 29 juli 2014 heeft de consument contact met de ondernemer opgenomen. Op 18 augustus 2014 is de consument erover geïnformeerd dat de ondernemer de actiecode niet zal heractiveren.

De consument heeft de leveringsovereenkomst per 4 november 2015 voortijdig beëindigd. Dit betekent dat de consument conform artikel 9 van de actievoorwaarden ‘vergoeden opzegvergoeding vorige leverancier’ de opzegvergoeding van de vorige leverancier dient terug te betalen.

De ondernemer heeft voorts het recht om de opzegvergoedingen voor het voortijdig beëindigen van de leveringsovereenkomsten in rekening te brengen.

Omdat het device niet is besteld brengt de ondernemer geen kosten voor het device in rekening.

Het termijnbedrag van november 2015, welk termijn bedrag altijd voorafgaand aan de toekomende maand moet worden voldaan, is op de afrekening al meegenomen en is dus met de consument al verrekend.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Ter zitting heeft de ondernemer verklaard dat de iPad en energie besparende producten in het aanbod gekoppeld waren.

De ondernemer heeft aan de commissie toegestuurd een brief d.d. 6 maart 2014, gericht aan de consument, waarin deze wordt gewezen op de achterzijde van de brief en de welkomstmap. Op de achterzijde van de brief staat – voor zover thans van belang -:
“Wanneer krijg ik de iPad?
Zodra je bent overgestapt en [naam van de ondernemer] het eerste voorschotbedrag van je rekening heeft afgeschreven, krijg je binnen twee weken een e-mail met een unieke code. Met deze code kun je de iPad bestellen in de webshop. Na een paar dagen krijg je hem gratis thuisbezorgd.”

Vaststaat dat de consument op 24 april 2014 het voucher met de code heeft gekregen, welke code binnen 2 maanden geactiveerd had moeten worden.

Eerst ter zitting heeft de consument verteld dat hij niet vanwege vakantie maar vanwege privé omstandigheden een zestal weken in een huisje heeft verbleven waar hij geen internet had en dat hij door diezelfde privé problemen de afwikkeling van de iPad en energie besparende producten voor zich uit heeft geschoven. In welke periode die zestal weken vielen heeft de consument desgevraagd niet kunnen aangeven.

Duidelijk is geworden dat de consument op 29 juli 2014, toen hij de ondernemer benaderde over de activering van de code c.q. het verkrijgen van een nieuwe code, de ondernemer ook niet heeft ingelicht over de ter zitting naar voren gebrachte redenen van het niet tijdig activeren van de code.

Het valt de ondernemer dan ook niet te verwijten dat zij geen coulance heeft getoond met betrekking tot het overschrijden van de termijn van twee maanden. In dat kader heeft de ondernemer nog aangegeven dat zij zich met name strikt aan de actievoorwaarden hield vanwege de enorme rompslomp die een dergelijke actie met zich mee bracht.

Het niet tijdig activeren van de code en het niet verkrijgen van een nieuwe code is naar het oordeel van de commissie dan ook – daargelaten de voor de consument nare privé omstandigheden – geheel voor rekening en risico van de consument.

Wat betreft de betaling van het termijnbedrag voor november 2014, is de commissie van oordeel dat de ondernemer terecht betaling van dat bedrag wenst, nu dat bedrag op de eindafrekening al is meegenomen als zijnde betaald.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Mitsdien wordt beslist als volgt.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht ongegrond en wijst het door de consument verlangde af.

De commissie bepaalt dat het door de consument in depot gestorte bedrag van € 405,02 aan de ondernemer wordt uitbetaald.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie op 26 mei 2016.