Uit HISWA voorwaarden volgt dat de ondernemer altijd eerst in de gelegenheid moet worden gesteld door consument om voor herstel zorg te dragen.

  • Home >>
  • Waterrecreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: Herstel    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 101854

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op het door de ondernemer uitgevoerde schilderwerk aan de Borndiepvlet van de consument.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

In mei 2015 heeft de ondernemer conform de offerte van 26 juni 2013 schilderwerk uitgevoerd aan het schip van de consument voor een bedrag van € 12.069,75 inclusief BTW.
De consument heeft in 2015 in het zomerseizoen met het schip gevaren. Na het stallen van het schip in de winterberging bleek het schilderwerk vol met krasjes te zitten, hetgeen is geconstateerd door het jachtpoetsbedrijf dat jaarlijks het schip van consument poetst. Bovendien gaf de verf kleur af bij het poetsen. Dit heeft de consument bij de ondernemer onder de aandacht gebracht. De ondernemer heeft toen aangegeven dat dit verschijnsel zich niet behoorde voor te doen en kondigde aan onderzoek naar de oorzaak hiervan te zullen doen.

De consument stelt dat de ondernemer verantwoordelijk is voor zowel de kwaliteit van de verf als voor de uitvoering van het schilderwerk. Zo is de consument gebleken dat het schip is geschilderd met een ander verfsysteem dan is overeengekomen. Bovendien heeft de consument het vermoeden dat er maar één grondlaag en twee lagen aflak zijn toegepast.

De consument verlangt een geldelijke compensatie zodat hij het schilderwerk elders opnieuw kan laten uitvoeren. De consument houdt de ondernemer aansprakelijk voor de door hem geleden en te lijden schade vanwege de ondeugdelijkheid van het geleverde werk.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Er is geen overleg met de consument geweest omtrent het gebruik door van een ander verftype door de ondernemer. Afgesproken met consument is dat primer zou worden aangebracht en drie lagen aflak. De consument heeft het vermoeden dat te weinig primer is gebruikt en te weinig verf. De consument heeft tevens de indruk dat er onvoldoende overleg is geweest tussen de ondernemer en de onderaannemer over de werkzaamheden.

De consument heeft geen enkel vertrouwen meer in herstel door de ondernemer. De gemachtigde van de consument geeft aan dat dit gebrek aan vertrouwen is versterkt door gebrek aan initiatief aan de zijde van de ondernemer. Zo heeft hij nagelaten binnen redelijke tijd een aanbod tot herstel te doen, hij laat niets van zich horen en verschijnt ook niet bij het deskundigen onderzoek, ondanks zijn toezegging. De echtgenote van consument voegt daaraan toe dat deze kwestie de druppel is die de emmer deed overlopen en dat zich in het verleden al meerdere situaties hebben voorgedaan waarbij de ondernemer het liet afweten.

Standpunt van de ondernemer

De ondernemer heeft, ondanks het verzoek daartoe, bij de schriftelijke behandeling geen standpunt kenbaar gemaakt in deze zaak.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ondernemer stelt dat er overleg is geweest met de consument over het gebruik van een ander verftype dan geoffreerd.
De boot is door een onderaannemer geschilderd en deze heeft mogelijk een te dunne laag primer aangebracht. De ondernemer is bereid het schilderwerk te herstellen, zonder financiële consequenties voor de consument.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Korte omschrijving van de klachten

Het schilderwerk van de romp, dek en de opbouwen voldoet niet aan de verwachtingen.

Vaktechnisch oordeel

Bij het onderzoek op 1 juni 2016 in de jachthaven [naam van de jachthaven], heeft de deskundige het witgekleurde schilderwerk van dek en opbouw van de vlet visueel onderzocht.
Het schilderwerk van de blauwgekleurde romp kon niet worden onderzocht, aangezien de boot te water lag.

Het volgende werd vastgesteld: Het overgrote deel van de witte toplaag van het schilderwerk vertoonde minuscule barstjes op enkele millimeters van elkaar. Van afstand was dit niet zichtbaar. Enkel door nauwkeurig visueel onderzoek was dit waarneembaar.
Uit de ontvangen documenten is gebleken dat de boot door de ondernemer is overgeschilderd met een twee componenten verfsysteem, bestaande uit een primer en een twee componenten aflak.
Uit de gegevens van de nieuwbouwwerf is gebleken dat de boot geschilderd was met een één componenten verfsysteem.

In tegenspraak met het door de ondernemer geoffreerde, waarin werd aangeboden de werkzaamheden uit te voeren met [merknaam] materialen van de [naam van de fabrikant 1], is het werk, naar opgave van de consument uitgevoerd met primer en twee componenten aflak, type Double Coat van fabrikant [naam van de fabrikant 2].

Het is de deskundige bekend, evenals de verffabrikanten en ondernemers in de jachtbouw en jachtreparatie, dat bij het aanbrengen van een twee componenten verfsysteem op een bestaand één componentsysteem er altijd een zeker risico is dat het twee componenten systeem het onderliggende bestaande verfsysteem negatief belast. Dit kan als gevolg hebben dat het twee componenten systeem de onderliggende laag aantast en dat er schade gaat ontstaan in het aangebrachte twee componenten systeem.

De applicateur dient de bestaande laag deugdelijk af te dekken, zodat de nieuwe aflaklaag geen schade kan ondervinden van dit niet matchen van de twee systemen.
Gelet op hetgeen werd vastgesteld is het aannemelijk dat dit in het onderhavige geval niet afdoende is gebeurd met als gevolg de barstjes in de toplaag.

Om meer zekerheid over de oorzaak van het onderhavige gebrek te verkrijgen kan dit door verftechnisch destructief onderzoek door een onafhankelijk laboratorium uit te laten voeren.

Herstel

Herstel is mogelijk.
Op welke wijze het herstel afdoende kan worden gerealiseerd is afhankelijk van de voorstellen van de verffabrikant en de reparateur, eventueel aan de hand van resultaten van een onderzoek door een verf technisch laboratorium of proefnemingen voorafgaand aan het herstel.

Toelichting

Volgens verklaring van de consument heeft de ondernemer, na geconfronteerd te zijn met de problemen met het schilderwerk, toegezegd deze op zijn kosten te (laten) herstellen.
Op het moment van het onderzoek had de consument hieromtrent echter nog geen concrete voorstellen van de ondernemer ontvangen.

Als het geheel geschuurd, geprimerd en afgelakt met twee lagen twee componenten verf moet worden zal dit rond de € 10.000,– inclusief BTW gaan kosten.
Beoordeling van het geschil

De commissie heeft gelet op hetgeen over en weer door partijen voor zover hier relevant het volgende overwogen.

De klacht betreft de kwaliteit van het schilderwerk, uitgevoerd in opdracht van de ondernemer. 
De commissie heeft een deskundige opdracht gegeven om de klacht van de consument te onderzoeken. De commissie neemt de technische bevindingen van de deskundige, zoals hiervoor weergegeven, over. Naar alle waarschijnlijkheid is door het aanbrengen van een twee componenten verfsysteem op een bestaand één componentensysteem de onderliggende laag aangetast, waardoor er schade is ontstaan in het aangebrachte twee componenten systeem. Aannemelijk is dat de bestaande laag mogelijk niet afdoende is afgedekt, waardoor de nieuwe aflaklaag schade heeft ondervonden van dit niet matchen van de twee systemen, in de vorm van barstjes in de toplaag. Herstel is mogelijk door het gehele verfwerk te schuren, primer aan te brengen en af te lakken met twee lagen twee componenten verf.

De ondernemer heeft deze klacht in feite erkend en aangeboden herstelwerkzaamheden uit te voeren.
Het aanbod van de ondernemer om de fout ongedaan te maken, acht de commissie redelijk, temeer daar het aanbod inhoudt dat daarmee de klacht volledig zal zijn verholpen.
Gezien het aanbod van de ondernemer, ter zitting herhaald, en gezien de uit de van toepassing zijnde algemene HISWA voorwaarden voortvloeiende verplichting om de ondernemer eerst in de gelegenheid te stellen om voor herstel zorg te dragen, ziet de commissie geen aanleiding om de vordering van de consument om een vervangende schadevergoeding toe te kennen, te honoreren.
De ondernemer heeft de klacht omtrent de kwaliteit van het schilderwerk weliswaar niet voortvarend opgepakt en ook heeft hij niet voldoende gecommuniceerd, doch dat acht de commissie onvoldoende om tot een ander oordeel te komen. Dit geldt ook voor het bij de consument ontbrekende vertrouwen in het door de ondernemer voorgestelde aanbod.

Op grond van hetgeen ter zitting is besproken met partijen is de commissie tot de conclusie gekomen dat de consument niet mee zal werken aan herstel van zijn schip door de ondernemer. Het niet meewerken aan het aanbod van de ondernemer is echter naar haar oordeel voor risico van de consument, hetgeen in dit geval betekent dat de door de consument verlangde vervangende schadevergoeding niet wordt toegekend.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ingevolge het reglement van de commissie ongegrond is, nu het aanbod van de ondernemer is gedaan voor het aanhangig maken van het geschil door de consument bij de commissie.

Nu de commissie het aanbod van de ondernemer tot herstel van de boot van consument een redelijke oplossing van het geschil acht, is de ondernemer gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod indien de consument alsnog herstel van de schilderwerkzaamheden wenst. De consument dient dat binnen vier weken na verzending van dit bindend advies aan de ondernemer kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn kan de ondernemer niet meer gehouden worden zijn aanbod gestand te doen.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing
 
Het door klager verlangde wordt afgewezen.

De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, indien en voorzover de consument daar binnen voormelde termijn daar een beroep op doet.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie op 25 oktober 2016.