Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan de leverancier is voorgelegd dient het geschil schriftelijk bij de commissie aanhangig dient te zijn gemaakt; indiener te laat.

  • Home >>
  • Water >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Water    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 73448

De uitspraak:

Beoordeling van de ontvankelijkheid het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.   Artikel 6 van het reglement Geschillencommissie Water luidt als volgt:   1. De commissie verklaart op verzoek van de ondernemer – gedaan bij eerste gelegenheid – de consument in zijn klacht niet ontvankelijk: a. indien hij zijn klacht niet eerst overeenkomstig de op de overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden bij de ondernemer heeft ingediend en vervolgens bij de commissie aanhangig heeft gemaakt; b. indien de ondernemer aan de consument een termijn van vijf weken heeft gegeven om het geschil bij de commissie aanhangig te maken en de consument van die mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij na het verstrijken van voornoemde termijn zich vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onder a, kan de commissie besluiten het geschil toch in behandeling te nemen, indien de consument terzake van de niet naleving van de voorwaarden naar het oordeel van de commissie redelijkerwijs geen verwijt treft. In de door de ondernemer gehanteerde algemene voorwaarden is bepaald dat uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan de leverancier is voorgelegd, het geschil schriftelijk bij de commissie aanhangig dient te zijn gemaakt.   De ondernemer is van mening dat, nu deze termijn ruimschoots is overschreden, de consument in zijn klacht niet ontvankelijk dient te worden verklaard. De consument vindt dat het geschil inhoudelijk moet worden behandeld.   Vaststaat dat de consument zijn klacht in februari/maart 2012 aan de ondernemer heeft voorgelegd. De consument heeft bij brief van 29 december 2012 (ontvangen op 3 januari2013), en derhalve meer dan drie maanden later, het geschil bij de commissie aanhangig gemaakt. Daarmee heeft de consument niet voldaan aan het bepaalde in artikel 6 van het reglement Geschillencommissie Water. Omstandigheden die tot de conclusie zouden kunnen leiden dat de consument terzake van de niet naleving van de voorwaarden redelijkerwijs geen verwijt treft, zijn gesteld noch gebleken.   De slotsom is dat de consument niet ontvankelijk is in zijn klacht.   Beslissing   De consument wordt in zijn klacht niet-ontvankelijk verklaard.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Water, op 3 april 2013.