Uitgangspunt omvang van de levering = juistheid van het door de meter geregistreerd verbruik

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Omvang levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 27608

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de omvang van het gasverbruik   De consument heeft in januari 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Na de vervanging van onze verwarmingsketel door een HR-ketel bleef het gasverbruik stijgen. In 2203/2004 1723 m3, in 2004/2005 1820 m3, in 2005/2006 2092 m3 en in 2006/2007 2639 m3. Over de laatste periode is er wel een correctie geweest. Alleen deze ketel is gasverbruiker en ik heb gecontroleerd of de gasmeter draaide als de ketel buiten werking was en dat was negatief. Er moest iets mis zijn met de gasmeter en er heeft op mijn verzoek en mijn kosten door de ondernemer een ijkonderzoek van de meter plaatsgevonden. De uitslag was negatief, de meter is in orde bevonden. Ik blijf er echter bij dat het oplopend gasverbruik niet kan kloppen. Na vervanging van de meter heeft er over de periode van maart 2008 tot december 2008 al een reductie plaatsgevonden tot 1803 m3, immers bij een volledig jaargebruik van deze meter moet het gebruik nog lager zijn. Het kan dan ook niet anders zijn dan dat de oude meter tocht defect was en ik verzoek een herberekening van mijn gasverbruik onder de oude meter op basis van het huidige verbruik onder de nieuwe meter.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op basis van de overeenkomst geldt dat de netbeheerder en/of de leverancier in rekening brengt hetgeen volgens de meter is geregistreerd. De meterstanden als zodanig zijn niet in geschil. Op verzoek van de consument is de meter op 11 maart 2008 door het gecertificeerd meetbedrijf van ons bedrijf onderzocht. Uit het rapport blijkt dat de meter voldoet. Wij zijn van mening dat met dit rapport is aangetoond dat de meter aan de in de ijkwet gestelde grenzen voldoet en dat derhalve mag worden uitgegaan van het verbruik zoals door de meter geregistreerd. Indien de consument het niet eens is met de inhoud van dit rapport ligt het op zijn weg om een nieuw zelfstandig onderzoek te laten verrichten. De consument dient te bewijzen dat er onverschuldigd betaald is en dat de meter niet correct functioneerde. Overigens geeft de stand 2006/2007 een vertekend beeld. Uitgaande van de harde stand op 6 november 2006, zijnde 26.607 m3, en de harde stand op 22 januari 2008, zijnde 29.062 m3, mag men uitgaan van een verbruik van 2455 m3 in 14,5 maanden. Omgerekend naar 12 maanden komt dat neer op een verbruik van 2031 m3 in 2007. Wij verwijzen naar het bijgevoegde overzicht van de opname resultaten. Verder kunnen wij geen verklaring geven voor de hoogte van het gasverbruik. Daarvoor kunnen immers redenen zijn die afhankelijk zijn van het verbruiksgedrag. Dat ligt buiten ons gezichtsveld. Wij zijn van mening afdoende te hebben aangetoond dat de meter adequaat functioneerde en er derhalve van het verbruik als door de meter geregistreerd mag worden uitgegaan. Wij verzoeken u de klacht af te wijzen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Door de ondernemer is terecht gesteld dat mag worden uitgegaan van de juistheid van het door de meter geregistreerd verbruik, nu uit het ijkingonderzoek is gebleken dat de meter correct functioneert. Uit de overgelegde uitdraai uit het meetregister kan vervolgens worden afgeleid dat het geregistreerd verbruik niet die stijging laat zien die de consument aangeeft. Zoals de ondernemer correct aangeeft in het verweerschrift bedraagt het verbruik over 2006/2007 op basis van de harde meterstanden op jaarbasis 2031 m3 hetgeen in de lijn ligt met het verbruik de jaren ervoor en ook onder de nieuwe meter daarna. Zoals klager zelf ook aangeeft heeft er op de nota’s over de periode van 7 november 2006 tot 22 januari 2008 nog een correctie plaatsgevonden, omdat aanvankelijk was uitgegaan van een onjuiste tussenstand per 4 november 2007, waardoor teveel in rekening was gebracht. De consument heeft die correctienota niet in het geding gebracht maar daarmee is wel het in rekening gebrachte verbruik over die periode lager uitgevallen dan door de consument aangegeven.   De commissie is van oordeel dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat het verbruik niet correct is geregistreerd en de klacht dient dan ook te worden afgewezen.   Beslissing   De commissie wijst de klacht af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 13 januari 2010.