Van ondernemer kan niet worden verlangd dat hij consument had moeten inlichten dat het bed uitsluitend geschikt is voor twee afzonderlijke matrassen. Geen spontane mededelings- of informatieplicht.

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: THU02-0108

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in of omstreeks november 2001 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer verplichtte zich daarbij tot het leveren van een hemelbed exclusief matras(sen) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 589,46. De levering vond plaats op of omstreeks 17 december 2002.   De consument legde de klacht in of omstreeks oktober 2002 voor aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De constructie van de bedbodems zorgt voor een vervorming van de matras. Het bed lijkt niet geschikt voor een tweepersoonsmatras, maar dat is nooit verteld en stond ook niet in de catalogus. Het tweepersoonsmatras is waarschijnlijk onherstelbaar beschadigd.   De consument verlangt dat de ondernemer het bed terugneemt tegen inruil van een ander bed en/of terugbetaling van geld, en dat de ondernemer een schadevergoeding betaalt voor het beschadigde matras.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De klacht is niet ontstaan door een constructiefout of een kwaliteitsgebrek van hetgeen wij hebben geleverd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor klachten die zijn ontstaan door het verkeerd samenstellen van de bedcombinatie.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Het ledikant met de twee persoonsmatras trof ik aan bij de consument in haar slaapkamer. Duidelijk is de bobbel in het midden van de twee persoonsmatras in de volle lengte te zien. Ongeveer 5 mm hoog is deze bobbel in het matras. De bobbel wordt veroorzaakt door de opstaande kanten van de twee afzonderlijke bedbodems. De opstaande kanten van ongeveer 5 mm hoog en in totaal 6 cm breed drukken de matras in het midden omhoog. Naar mijn mening zijn deze afzonderlijke bedbodems niet geschikt voor een tweepersoonsmatras maar voor twee afzonderlijke eenpersoonsmatrassen. Van onherstelbare schade aan de tweepersoonsmatras is geen sprake, de matras zal wanneer deze een periode vlak komt te liggen zich herstellen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Ter zitting is gebleken dat de overeenkomst tot stand is gekomen op basis van de catalogus van de ondernemer, waarin een hemelbed als het onderhavige stond afgebeeld. Volgens eigen verklaring ter zitting had de consument toen al bij een andere ondernemer een nieuw tweepersoonsmatras gekocht voor dat bed.   Blijkens het deskundigenrapport beantwoordt het hemelbed als zodanig aan de overeenkomst en is geen sprake van een tekortkoming aan het geleverde zelf. Volgens de deskundige zijn de afzonderlijke bedbodems echter niet geschikt voor een tweepersoonsmatras. Het enkele feit dat de consument bij het aangaan van de koopovereenkomst op dit punt een onjuiste voorstelling van zaken had, doet aan de geldigheid van de overeenkomst echter niet af. Nu niet is gesteld of gebleken dat de consument vooraf aan de ondernemer kenbaar had gemaakt dat hij reeds beschikte over een tweepersoonsmatras voor het bed of alleen een bed wilde dat geschikt is voor een tweepersoonsmatras, kan niet aan de ondernemer worden verweten dat hij de consument vooraf had behoren in te lichten dat het bed eigenlijk uitsluitend geschikt is voor twee afzonderlijke matrassen en rustte op de ondernemer in dit verband geen spontane mededelings- of informatieplicht. Blijkens de ter zitting getoonde catalogus had het daarin afgebeelde bed echter – anders dan het onderhavige – alleen op de hoeken van het bed poten terwijl volgens de daarin opgenomen toelichting bovendien sprake zou zijn van een spiraalbodem, hetgeen ten onrechte de suggestie zou kunnen wekken dat de bedbodem één geheel was. Niet is echter gesteld of gebleken dat de consument daardoor een onjuiste voorstelling van zaken had (gekregen). De consument stelt daarentegen zelfs aanvankelijk zeer tevreden te zijn geweest met geleverde bed en klaagde pas een maand of tien na levering voor het eerst bij de ondernemer. De nietsvermoedende ondernemer hoefde er na een dergelijk tijdsverloop bovendien redelijkerwijs niet meer op bedacht te zijn dat de consument (al) bij het aangaan van de koopovereenkomst een onjuiste voorstelling van zaken heeft gehad met betrekking tot de geschiktheid van het bed voor een tweepersoonsmatras.   Waar het hemelbed als zodanig aan de overeenkomst beantwoordt en er geen sprake is van een tekortkoming aan het geleverde zelf terwijl er volgens de deskundige ook geen sprake is van een beschadiging aan de matras, eisen redelijkheid en billijkheid dat de klacht op grond van het voorgaande ongegrond wordt geoordeeld en als volgt wordt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 13 mei 2003.