Vast contract is omgezet naar variabel contract waardoor tarieven zijn verhoogd

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 179202/182692

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument meent een vast contract te hebben waarvan de tarieven eenzijdig zijn verhoogd. De ondernemer voert aan dat het vaste contract dat de consument had, inmiddels is omgezet naar een contract met variabele tarieven. De commissie gaat mee met het verhaal van de ondernemer. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de jaarnota 2022 met betrekking tot de levering van energie.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft bij de jaarnota van juni 2022 laten weten dat de tarieven met meer dan 180% zouden stijgen. De ondernemer heeft daarbij eenzijdig en zonder toestemming van de consument het contract van de consument aangepast, waarin vaste leveringstarieven zijn overeengekomen.
De consument betaalt al 14 jaar een vast tarief voor gas en stroom. Dat contract is leidend en nog steeds actueel.
De ondernemer pleegt contractbreuk en handelt in strijd met de wet en de eigen algemene voorwaarden.
Het verbruik van de consument is lager maar zijn kosten zijn hoger door het onrechtmatig handelen van de ondernemer.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument beroept zich ten onrechte op een contract dat 14 jaar geleden voor drie jaar heeft afgesloten. De ondernemer meent dat de consument te dien aanzien niet ontvankelijk is.

Dat contract liep af op 1 oktober 2011 en de consument heeft na de vervaldatum niet meteen een nieuw vast contract afgesloten. Op grond van de geldende leveringsvoorwaarden is dat contract omgezet naar een variabel contract. Vervolgens heeft de consument in juni 2020 toch weer gekozen voor een eenjarig contract. Dat contract liep af op 16 juni 2021 en na die vervaldatum heeft de consument geen nieuw vast contract afgesloten.
Nu de tarieven in de turbulente energiemarkt vrij hoog liggen doet de consument opeens een beroep op een 14 jaar geleden afgesloten en inmiddels vervallen driejarig contract.

De ondernemer handhaaft de huidige tarieven en voorwaarden en vraagt de commissie de klacht ongegrond te verklaren

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer heeft uiteengezet hoe het verloop van de verschillende met de consument afgesloten overeenkomsten is geweest.
De commissie heeft naar aanleiding van de zitting geen reden gevonden om aan de uiteenzetting van de ondernemer te twijfelen.

Anders dan de consument kennelijk meent, is het driejarig contract dat de consument 14 jaar geleden heeft afgesloten, inmiddels afgelopen. De consument kan daar dan ook geen beroep meer op doen.
De commissie gaat er van uit dat de consument dat ook in 2020 moet hebben geweten toen hij een nieuw contract met de ondernemer afsloot voor de duur van één jaar.

Zolang de consument niet naar een andere leverancier overstapt, blijft de ondernemer energie leveren aan de consument en op grond van de algemene voorwaarden die tussen partijen gelden, wordt een vast contract dat afloopt omgezet in een variabel contract als er niet iets anders wordt overeengekomen.

Omdat een en ander is geregeld in de algemene voorwaarden was er voor het vervolgen van de levering op basis van een variabel contract geen uitdrukkelijke toestemming nodig van de consument.
Indien de consument het oneens is met wat de ondernemer biedt, dan staat het hem vrij om over te stappen naar een andere leverancier.

De commissie ziet geen aanleiding om de consument niet ontvankelijk te verklaren zoals door de ondernemer betoogd.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit mevrouw mr. I.E. de Vries, voorzitter, de heer ing. C. Verloop, de heer H.W. Zuur, leden, op 22 november 2022.