Vaste aanneemsom; factuur redelijk: minderwerk

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: Kosten    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: KLU08-0027

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit op of omstreeks 5 maart 2007 en 13 mei 2007 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomsten. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.508,09 (plaatsen twee dakramen en een schuifwand) en € 1.056,74 (het plaatsen van een derde dakraam). De oplevering van de overeengekomen werkzaamheden vond plaats op of omstreeks 30 januari 2008. De consument heeft op 21 februari 2008 telefonisch en op 9 maart 2008 schriftelijk de klacht voorgelegd aan de ondernemer. De consument heeft een bedrag van € 1.934,79 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument is het niet eens met de door de ondernemer gezonden factuur. Het werk is aangenomen voor € 3.564,83. Vervolgens heeft de consument afgezien van het maken van schuifwanden (deze zijn kant-en-klaar bij een winkel gekocht). De ondernemer heeft vervolgens € 600,– voor het maken van de schuifwand in mindering gebracht. Dat bedrag staat niet in verhouding tot de overige materialen die zijn gebruikt. Verder brengt de ondernemer wel de complete schuifwand in rekening, inclusief de daarover al door hem aan de leverancier betaalde BTW. Aldus wordt de consument dubbele BTW in rekening gebracht.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het verwijderen van de oude spaanplaat, opgenomen in de offerte van 5 maart 2007, is door mijn vrouw gedaan. Wat ik nu moet betalen, komt neer op € 1.900,– voor twee dakramen, waarvan ik de kosten begroot op € 1.350,–. Dat gaat me te ver.   Ik heb me beklaagd over de factuur, maar daar viel met de ondernemer niet meer over te praten. Ik weet dat ik nog moet betalen, maar als hij met mij in gesprek was gegaan, waren we er wel uit gekomen.   De consument verlangt dat de rekening wordt aangepast aan de geleverde materialen en arbeid. Zelf berekent de consument een bedrag van € 1.335,50 als redelijke vergoeding.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft, na het geven van de opdracht op grond van de uitgebrachte offertes, voor een andere schuifwand gekozen dan waar oorspronkelijk in de offerte van uit was gegaan. De consument wist dat de nieuwe schuifwand aanzienlijk duurder was dan de eerder bestelde. De oude schuifwand heeft de ondernemer laten vervallen en de nieuwe is in rekening gebracht. Dat was ook zo afgesproken.   De kastenwand is netjes en zonder problemen geplaatst en opgeleverd. Dubbele BTW is niet berekend, want alle bedragen op de factuur zijn al inclusief BTW. Dat de consument elders afwijkende (lagere) prijzen heeft gevonden voor de geplaatste ramen en arbeid, is niet relevant. Daarbij is geen rekening gehouden met een zekere marge voor de ondernemer. Bovendien heeft de consument de offertes getekend en heeft hij daarmee ingestemd met de daarin opgenomen aanneemsommen. Het crediteren van € 600,– voor de oorspronkelijk bestelde kastenwand is een ruime creditering geweest, want de ondernemer begroot de kosten van die wand op € 541,84. Het resterende bedrag is dus alleszins redelijk.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer heeft op basis van een tweetal offertes werk aangenomen voor een vaste aanneemsom. Na totstandkoming van de overeenkomst heeft de consument een wijziging in de opdracht aangebracht in die zin, dat hij voor een ander soort schuifwand heeft geopteerd. Vervolgens heeft de ondernemer de nieuwe schuifwand aangekocht en de kosten daarvan, inclusief hulpmateriaal en manuren voor het plaatsen, bij de consument in rekening gebracht, onder aftrek van € 600,– als minderwerk vanwege het niet maken van de oorspronkelijk voorziene schuifwanden.   De commissie is, anders dan de consument, van oordeel dat de gezonden factuur alleszins redelijk is. De ondernemer heeft het oorspronkelijk geoffreerde bedrag als uitgangspunt genomen. De consument heeft met dat bedrag voor het plaatsen van twee ramen en twee schuifwanden ingestemd. Gelet op zijn berekening van de daadwerkelijke kosten van de niet geplaatste schuifwanden, is een creditering van € 600,– op dat overeengekomen bedrag voor de ramen en schuifwanden alleszins redelijk. Dat vervolgens de kosten van de nieuwe schuifwanden bij het restant van de aanneemsom worden opgeteld, is ook logisch. De wijze waarop het nieuwe factuurbedrag is berekend kan de commissie dus billijken. Verhoudingsgewijs is de consument daarmee niet slechter af dan met het bedrag dat hij oorspronkelijk als aanneemsom heeft aanvaard.   De commissie kan dus geen gronden vinden om de ondernemer gehouden te achten iets aan het factuurbedrag te doen. Daarom zal worden beslist als na te melden.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag ad € 1.934,79 als volgt verrekend. Het depot wordt uitbetaald aan de ondernemer.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Klussen- en Vloerenbedrijven op 12 juni 2008.