Ventilator is geen airconditioning.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI04-0431

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 6 mei 2003 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Manaus in Brazilië met verblijf in een bungalow op basis van volpension, voor de periode van 16 t/m 29 oktober 2003 voor de som van € 3.196,–.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   De in de reisgids Zomer 2003 van de reisorganisator vermelde airconditioning in onze bungalow bleek niet aanwezig. De wel aanwezige ventilator aan het zeer hoge plafond bracht uiteraard de temperatuur niet naar beneden. Overdag was die zowel binnen als buiten 34°C. ’s Morgens bij het ontwaken was de temperatuur 30°C (we hadden een thermometer bij ons). Door het muskietennet te verwijderen probeerden we het effect van de ventilator beter te voelen maar dat hielp niet. zelfs door met onze hoofden aan het voeteneind te gaan liggen (om beter onder de op grote hoogte hangende ventilator te liggen) kregen we niet een echt goede nachtrust.   Het heeft ons vakantieplezier voor een goed deel bedorven. Hadden we dit van tevoren geweten, dan zouden we deze reis niet geboekt hebben.   Een medewerker van het ressort liet zich ontvallen dat Brazilianen niet in deze bungalows zonder airconditioning zouden willen logeren.   Klager stelt niet tevreden te zijn met het door de reisorganisator gedane aanbod d.d. 27 februari 2004, maar verlangt een hogere vergoeding.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Uit het schrijven van klager aan de commissie valt op te maken dat het geschil zich toespitst op het al dan niet aanwezig zijn van airconditioning in de verblijfsaccommodatie op het TIWA-Resort in het Amazonegebied. Klager stelt dat de beschrijving van deze reis duidelijk maakt dat alle verblijfsaccommodaties beschikken over mechanische airconditioning. Door het ontbreken van deze mechanische installatie heeft klager slechte nachtrust ervaren gedurende het gehele verblijf wat klager, naar eigen zeggen, een deel van het vakantieplezier benam.   The Amazone Experience is een uniek eco-project opgezet in het hart van het Braziliaanse Amazonegebied. Zowel regionale als nationale autoriteiten in Brazilië zijn zeer enthousiast over de opzet en steunen het initiatief van harte, niet op de laatste plaats omdat uiterste zorg aan het omliggende milieu wordt besteed, waardoor het predikaat ‘eco-project’ kan worden verleend. Dit predikaat brengt echter een aantal verplichtingen met zich mee. Zo dient een blijvend natuurlijk evenwicht tussen het ressort enerzijds en het omringende landschap anderzijds gegarandeerd te worden, alsmede moet milieubewust worden omgesprongen met de verschillende aanwezige energiebronnen. In deze duurzame omgeving kunnen bezoekers van het ressort op een unieke wijze kennis maken met dit gedeelte van de Braziliaanse Amazone.   De beschrijving van The Amazone Experience in onze brochure Zomer 2003 maakt melding van airconditioned bungalows. Deze beschrijving impliceert echter niet dat het hier een mechanische airconditioninginstallatie betreft. Een dergelijke installatie zou namelijk sterk in tegenspraak zijn met het streven en de oorspronkelijke insteek van het eco-resort. Om het milieu zo min mogelijk te schaden is gekozen voor een natuurlijke airconditioning, in samenhang met een ventilator, die in iedere verblijfsaccommodatie aanwezig is. De benaming "airconditioning" betekent echter een regeling van temperatuur en vochtigheidsgraad van de lucht in binnenruimten. Het woord "airconditioned" betekent dus niet impliciet dat de lucht op mechanische wijze wordt geventileerd. In het TIWA Amazone Resort wordt, zoals reeds eerder aangegeven, de lucht op natuurlijke wijze geventileerd. Dit is, blijkens de definitie van het woord in het woordenboek van Van Dale, eveneens een vorm van airconditioning, oftewel klimaatregeling.   Overeenkomstig artikel 17 lid 1 van de ANVR-reisvoorwaarden dient een reiziger de door hem bevonden tekortkomingen zo spoedig mogelijk te melden aan de betrokken dienstverlener, in casu het Nederlands management van het ressort, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien deze dienstverlener niet binnen redelijke termijn de klachten van de reiziger kan oplossen, dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met, in casu, de reisorganisator op de door deze voorgeschreven wijze. Deze wijze staat eveneens beschreven in de eerder genoemde brochure. Eveneens is de klachtprocedure opgenomen in de algemene informatie en reisvoorwaarden, welke klager tezamen met de boekingsbevestiging zijn toegestuurd. Klager heeft haar ongenoegen nimmer kenbaar gemaakt aan het aanwezige hotelmanagement, noch aan ons hoofdkantoor. Onze organisatie, noch onze hulppersonen zijn niet in de gelegenheid gesteld om klagers’, na terugkomst aangekaarte, klachten te kunnen verhelpen. Een mogelijke oplossing zou bijvoorbeeld kunnen hebben bestaan uit het plaatsen van een extra ventilator gedurende het verblijf van klager.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   In geschil is de vraag of klager in de accommodatie een "klassieke" airconditioning mocht verwachten. Naar het oordeel van de commissie was dit het geval. De uitleg van de reisorganisator met betrekking tot het begrip "airconditioned" heeft de commissie niet mogen overtuigen, temeer nu een ventilator wel mechanisch is, maar niets doet aan de luchtvochtigheid, hetgeen klager in dat gebied wel mocht verwachten. Aan klager komt een aanmerkelijk hogere vergoeding toe dan door de organisator is aangeboden.   Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat klager minder heeft ontvangen dan wat klager redelijkerwijs mocht verwachten. De commissie acht de klachten van dien aard dat de reisorganisator klager een vergoeding verschuldigd is. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 900,–, inclusief het aanbod van € 150,‑‑ van de reisorganisator. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 6 juli 2004.