Verantwoordelijkheid tijdige portering bij betreffende ondernemers

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Telefoonnummer    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ECD08-0273

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft nummerportering.   De consument heeft op 19 juni 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De overgang van de vorige provider voor internet en bellen naar de ondernemer had met nummerportering moeten plaatsvinden. Dat is mislukt. Daardoor heeft de consument langere tijd twee aansluitingen parallel aan moeten houden en dus dubbele kosten gemaakt.   De consument verlangt aanvankelijk alsnog volledige nummerportering (dan wel, als dat niet mogelijk zou zijn, een vergoeding daarvoor) en een vergoeding voor het dubbel betaalde abonnement.   Nader verlangt de consument (nadat de portering uiteindelijk is geslaagd sinds het aanhangig maken van het geschil) een vergoeding van € 231,04 in verband met dubbel betaald abonnement, gemaakte kosten voor helpdesk en indienen klachtkosten, nader te verhogen in verband met geleden ongemak en dergelijke. De consument wijst daarbij het schikkingsvoorstel van de ondernemer –tot een lager bedrag- af.   Ter zitting merkte de consument nog op dat de dienstverlening nog steeds niet goed verliep; zo was hij nog steeds niet in staat via de website zijn gebruiksfaciliteiten te bedienen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De gevraagde portering werd door [telefoonprovider] afgewezen. Later bleek dat een ander bedrijfsonderdeel van [de telefoonprovider] het nummer in beheer had. Intussen is de verbinding van de consument wel in werking gesteld met een tijdelijk nummer.   De ondernemer is bereid de consument een tegemoetkoming te geven nu hij enige tijd zijn nummer niet heeft kunnen gebruiken. Vergoeding van de helpdeskkosten wil de ondernemer bij uitzondering verstrekken. Vergoeding van het bij [de telefoonprovider] betaalde abonnement acht de ondernemer niet voor compensatie in aanmerking te komen. De consument heeft immers wel degelijk internet toegang gehad via de ondernemer en had dus het [telefoon] abonnement toen niet meer nodig; de samenhang met de nummerportering ontgaat de ondernemer.   De ondernemer is bereid € 58,13 te vergoeden.   Beoordeling van het geschil   De commissie oordeelt dat de klacht gegrond is.   De consument mag naar het oordeel van de commissie niet de dupe worden van het feit dat de twee professionele partijen niet in staat zijn gebleken onderling de nummerportering tijdig te regelen. De commissie merkt op dat hem niet kan worden verweten dat hij zijn internetbellen bij zijn oude provider heeft aangehouden totdat de portering was gelukt. Overigens is de consument in strikte zin niet onbereikbaar geweest.   De commissie stelt naar redelijkheid een vergoeding door de ondernemer van de consument ter hoogte van € 300,– vast, te verhogen met de klachtkosten, maar inclusief een vergoeding voor geleden ongemak.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer zal binnen veertien dagen na verzending van deze beslissing een vergoeding van € 300,– aan de consument betalen.   De ondernemer dient verder overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld, nu de klacht gegrond is.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten op 15 oktober 2008.