Vereniging van Eigenaren is rechtspersoon, geen consument. Bovendien geen sprake van een overeenkomst waarbij de VVE in contractuele relatie staat tot de ondernemer. Commissie niet bevoegd.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC02-0062

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vraag of de ondernemer gerechtigd is het overnachtingtarief dat in rekening wordt gebracht aan de huurders van de recreanten/eigenaren, te verhogen.
 
Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer heeft als verweer onder meer naar voren gebracht dat binnen de Vereniging Van Eigenaren (VVE) sprake is van leden die meerdere kampeermiddelen op het recreatiepark hebben die worden doorverhuurd aan derden. Omdat deze recreanten een beroep/bedrijf uitoefenen is de commissie niet bevoegd. Gewezen wordt daarbij op de recreanten ‘naam consument’ en ‘naam consument.
De VVE voert aan dat deze genoemde recreanten respectievelijk 2 en 4 eenheden in eigendom hebben en dat daarnaast sprake is van nog zo’n 40 eigenaren met hun eigen chalet/caravan.
De commissie stelt vast dat niet de VVE maar de individuele huurders – van wie een aantal lid is van de VVE- als verhuurder aan derden optreden.
Ingevolge art 3 van het reglement van de commissie is de commissie (slechts) bevoegd geschillen te beslechten voortvloeiend uit totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten tussen consumenten en ondernemers … met betrekking tot verblijfsrecreatie …
Als consument kan op grond van het bepaalde in art. 1 van het reglement worden aangemerkt de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
In dit geval is geen sprake van een natuurlijke persoon. De VVE is immers een rechtspersoon.
Bovendien is geen sprake van een overeenkomst waarbij de VVE in contractuele relatie staat tot de ondernemer. De individuele huurders staan in contractuele relatie tot de ondernemer en niet de VVE.
Om die redenen is de commissie niet bevoegd waarbij ten overvloede wordt opgemerkt dat de materiële inhoud van het geschil sterke gelijkenis vertoont met een recent aan de commissie voorgelegde klacht van een recreant bij de ondernemer zodat partijen in de uitspraak in die zaak aanknopingspunten kunnen vinden voor de toekomst.

Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing

De commissie acht zich onbevoegd van het geschil kennis te nemen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 11 oktober 2002.