Vergoeding voor storingen en wegvallen verbinding

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEL09-0241

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de kwaliteit van de aansluiting.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat zij sinds januari 2008 te maken heeft met veelvuldige en aanhoudende storingen van haar internet- en telefoonverbinding. Deze klachten zijn door de consument bij de ondernemer gemeld bij brief van 31 juli 2008. De ondernemer heeft deze storingen niet verholpen, hetgeen voor de consument aanleiding is geweest het abonnement per 31 maart 2009 te beëindigen. De consument stelt hierdoor schade te hebben geleden.   De consument verlangt vergoeding van de gemaakte kosten ad € 490,–, terugbetaling van de in rekening gebrachte kosten voor een vervangend modem ad € 129,– en terugbetaling van de abonnementskosten ad € 47,98 per maand vanaf januari 2008.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft aangevoerd dat uit verschillende metingen blijkt dat de consument beschikt over een 15 MB aansluiting. Hieruit volgt niet dat de consument een wegvallende verbinding heeft. Uit de facturen kan opgemaakt worden dat de consument ook gebruik maakt van de telefoniedienst. Ook hieruit blijkt niet dat er problemen zijn met de verbinding. De boete voor de livebox is reeds gecrediteerd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer heeft in één van zijn brieven bevestigd dat zijn dienstverlening niet optimaal is geweest. Niet gebleken is dat de dienstverlening hierna structureel is verbeterd. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, kan hier ook niet zonder meer van uitgegaan worden. Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   De ondernemer dient de abonnementskosten gedurende acht maanden ad € 383,84 aan de consument terug te betalen. Tevens dient de ondernemer de kosten van de externe deskundige ad € 50,– en de kosten van het gebruik van de mobiele telefoon ad € 150,– te vergoeden, alsmede de kosten van de telefoonrekening juli 2008 (mobiel) ad € 90,– (indien al niet eerder vergoed). In totaal derhalve € 673,84. De verleturen komen niet voor vergoeding in aanmerking, omdat de consument onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt deze schade daadwerkelijk te hebben geleden.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 673,84. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 15 juni 2009.