Vergoeding voor terug geleverde energie van zonnepanelen; ondernemer heeft adequaat gehandeld om het door de consument mogelijkerwijs ontstane nadeel op te heffen.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 80789

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vergoeding voor terug geleverde energie van zonnepanelen.

De consument heeft op 4 september 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft van de ondernemer ten onrechte geen vergoeding ontvangen voor de via zonnepanelen terug geleverde energie. De zonnepanelen zijn correct aangemeld bij de leverancier per 28 december 2012.
Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
Uit de contacten die de consument met de ondernemer heeft gehad over de aanmelding van de zonnepanelen en het corrigeren van de nota mocht de consument afleiden dat hij een en ander op de juiste wijze had doorgegeven en dat de ondernemer de terug geleverde energie zou vergoeden. De consument kan er niet mee instemmen dat dit nu is doorgeschoven naar de nieuwe leverancier. De consument krijgt de vergoeding nu pas een jaar later en nu loopt hij het risico dat hij meer dan 5000kWh zal terug leveren waardoor de vergoeding lager uitvalt. De consument heeft het schikkingsaanbod van de ondernemer niet aanvaard, omdat de consument het een principiële kwestie vindt en hij een uitspraak van de commissie verlangt: “Het gaat me niet om het geld.”

De consument verlangt dat de ondernemer alsnog een vergoeding van € 300,– betaalt.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
 
[naam netbeheerder] heeft de terug levering pas aangemeld per augustus 2013. Het contract tussen de consument en de ondernemer is per 22 juli 2013 geëindigd. Alleen als [naam netbeheerder] besluit om de aanmelding alsnog per december 2012 in hun administratie te verwerken, kan de ondernemer de terug geleverde energie over de periode december 2012-22 juli 2013 vergoeden. Inmiddels is gebleken dat de nieuwe leverancier voor de teruglevering 0-standen als beginstanden heeft gehanteerd. De consument heeft door de gang van zaken dus geen nadeel ondervonden. De ondernemer heeft de consument aangeboden het klachtengeld en een bedrag van € 50 te vergoeden maar de consument heeft dat schikkingsvoorstel afgewezen. 

Ter zitting is namens de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ondernemer kan niet meer nagaan of in de telefoongesprekken met de consument de suggestie zou zijn gewekt dat de aanmelding van de zonnepanelen bij de ondernemer voldoende zou zijn. Desalniettemin heeft de ondernemer zich ervoor ingespannen om de consument tegemoet te komen door ervoor zorg te dragen dat [naam netbeheerder] en de nieuwe leverancier bereid bleken om uit te gaan van 0-standen zodat de consument alsnog de volledige teruglevering, ook over de in geding zijnde periode, vergoed krijgt. Dat de consument meer zal terug leveren dan 5000 kWh is niet aannemelijk en bovendien hanteert de nieuwe leverancier, [naam nieuwe leverancier], geen salderingsgrens. De consument is door de gang van zaken dan ook niet benadeeld.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Ook indien de ondernemer bij de consument ten onrechte de suggestie heeft gewekt dat hij de zonnepanelen niet (ook) bij de netbeheerder diende aan te melden en hij alsnog voor de terug geleverde energie een vergoeding van de ondernemer zou ontvangen – dat is niet komen vast te staan maar de commissie gaat daarvan veronderstellenderwijs uit – heeft de ondernemer adequaat gehandeld om het door de consument mogelijkerwijs ontstane nadeel op te heffen. Doordat zowel de netbeheerder als de nieuwe leverancier op verzoek van de ondernemer bereid bleken om van de 0-standen uit te gaan, krijgt de consument alsnog de terug geleverde energie volledig vergoed. Gebleken is dat de nieuwe leverancier – dit volgt ook uit de website van [naam nieuwe leverancier] – geen salderingsgrens hanteert.

Van ander nadeel voor de consument is niet gebleken. Weliswaar krijgt de consument de vergoeding nu later uitbetaald, maar het eventuele nadeel dat hij daardoor lijdt zou – uitgaande van de wettelijke rente – ruimschoots zijn gecompenseerd door het aanbod dat de ondernemer aan de consument heeft gedaan. De consument is ten onrechte niet op dit aanbod ingegaan. Omdat dit aanbod reeds voor het aanhangig maken van het geschil bij de commissie is gedaan, is de klacht ingevolge het reglement van de commissie ongegrond. Ter zitting heeft de consument aangegeven dat het hem niet om een financiële tegemoetkoming te doen is, zodat de commissie ook geen aanleiding ziet om de ondernemer alsnog aan zijn aanbod gehouden te achten.

Hieruit volgt dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie op 24 januari 2014.