Verhoging reissom terecht aan klager doorberekend.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Informatie schriftelijk    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI07-0233

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 28 november 2006 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een rondreis met verblijf in diverse hotels voor 2 personen in Marokko op basis van logies, voor de periode van 8 april 2007 tot en met 22 april 2007 voor de som van € 1.810,–.   Klager heeft een bedrag van € 1.575,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Klager heeft op 15 december 2006 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   De reisorganisator heeft bij brief, welke ontvangen is op 15 december 2006, medegedeeld, dat de reissom is verhoogd met € 213,–. Dit is niet correct. De reisorganisator moet zich houden aan de afgesproken prijzen. Wel was het mogelijk te annuleren, maar dit zou betekenen, dat de reis niet zou kunnen worden gemaakt. Ook is er contact geweest met andere reizigers. Op grond van dit contact is gebleken, dat de reisorganisator voor dezelfde reis verschillende verhogingen doorvoert. Dit terwijl allen dezelfde reis maken. Klager verlangt de betaalde verhoging van € 213,– retour.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Op zichzelf wordt betreurd, dat klager met een verhoging van de reissom is geconfronteerd. Helaas zijn ook wij geconfronteerd met prijsverhogingen, welke wij door hebben berekend aan klager. In artikel 4, lid 2, van de ANVR-Voorwaarden is bepaald, dat de reissom is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij ons bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie. Aangezien klager heeft geboekt op grond van de gids van 2006, welke dus einde 2005 is gedrukt kan het voorkomen, dat de prijzen voor 2007 hoger uitkomen. Helaas zijn de belastingen sinds het vorig jaar behoorlijk gestegen en bedragen nu € 137,– per persoon, hetgeen een verhoging betekent van € 93,50 per persoon. Ook de prijzen van de locale agent zijn gestegen, hetgeen bijvoorbeeld is terug te vinden in de prijs van het excursie pakket. Voorts staat in artikel 4, lid 3, vermeld, dat de reisorganisator het recht heeft om tot 20 dagen voor vertrek, zolang de gehele reissom nog niet is voldaan, de reissom te verhogen in verband met wijziging in de vervoerskosten, verschuldigde brandstofkosten en de toepasselijke wisselkoersen. Op grond van het bepaalde in artikel 4, lid 5 heeft de reiziger het recht de verhogingen af te wijzen en de reis te annuleren. Aangezien klager reeds op 15 december 2006 op de hoogte is gesteld van de prijswijziging, heeft zij ruimschoots de tijd gehad om een reis elders te boeken. Klager heeft dit niet gedaan. Gelet op het voerenstaande is er dan ook geen aanleiding om klager tegemoet te komen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Gelet op de hier van toepassing zijnde voorwaarden is de commissie van oordeel, dat de reisorganisator heeft gehandeld in overeenstemming met deze voorwaarden door bij mededeling van de prijsverhoging, welke meer dan 20 dagen voor vertrek is gedaan, klager de gelegenheid te geven de reis te annuleren. Voorts staat vast, dat ten tijde van de prijsverhoging de totale reissom door klager nog niet was voldaan. De commissie kan dan ook niet tot een andere conclusie komen dan dat de reisorganisator terecht en op goede gronden de prijsverhoging aan klager heeft doorberekend. Hetgeen door klager ter verdediging van haar standpunt is aangegeven kan het gegeven oordeel van de commissie niet anders maken.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Het depotbedrag wordt aan de ondernemer overgemaakt.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 24 april 2007.