Verhouding tussen partijen onherstelbaar verstoord.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Herstel    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: INS01-0141

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op april 1999 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot levering en plaatsing van sanitair (een badkamer) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 11.500,–. Deze overeenkomst is uitgevoerd in of omstreeks juni 1999.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak.   De klachten betreffen concreet: – kitranden van de douchecabine laten los; – kitrand van de WC laat los; – aansluiting voorzijde bad en tegels is niet goed; – voorplint van de douchebak zit los   Ter zitting heeft de consument daar nog het volgende aan toegevoegd.   De ondernemer heeft de facturen van de elektricien en van [de leverancier] reeds betaald. Op het deskundigenrapport heb ik geen kritiek. Er is wellicht wel sprake van een prijsverschil in verband met het tijdsverloop. Ik vind de ondernemer niet deskundig. De verhoudingen zijn ernstig verstoord.   De consument verlangt schadevergoeding zodat het herstel door een derde uitgevoerd kan worden.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak.   De garantietermijn van 6 maanden is verstreken. Voor klachten kan de consument terecht bij [de brancheorganisatie].   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Het betreft de renovatie van een badkamer waarbij al het sanitair en de tegels zijn vervangen. De klachten betreffen: de kitranden van de douchecabine, kitrand van het toilet, de voorplint van het bad en tegels, en de voorplint van de douche.   De klachten zijn voor het grootse deel te verwijten aan slordige montage. De werkzaamheden zijn in juni 1999 opgeleverd.   In april 2000 werden er storingen aan de elektrische installatie geconstateerd. De oorzaak hiervan was een lekkage van de douchebak. Deze was zeer slordig en niet professioneel geplaatst, zie hiervoor foto’s 1, 2 en 3. Op deze foto’s is te zien, dat ondersteuning plaatsvindt door middel van een losse steen en een stuk hout. Dit is door de installateur verholpen, maar omdat de kitrand nu weer los komt, maakt de consument zich veel zorgen. De kitrand van het toilet laat los, dit is een esthetische kwestie, de kitrand heeft geen functie.De tegels aan de voorzijde van het bad sluiten niet netjes aan. De tegels zijn aangebracht door een tegelzetter, die direct door de consument is betaald. Mijns insziens is de installateur hiervoor niet aansprakelijk, hoewel de installateur de tegelzetter heeft geadviseerd en de nodige instructies heeft gegeven. De voorplint van de douchebak is na de lekkages in juni 2000 vervangen omdat deze niet meer gebruikt worden. De nieuwe plint past niet helemaal, waardoor een kiertje is ontstaan.   Herstel van de schade is technisch mogelijk, en wel op navolgende wijze.   De douchebak goed inspecteren en controleren of deze goed ondersteund is, daarna de oude kit verwijderen de randen goed vetvrij maken en opnieuw afkitten. Van het toilet oude kit verwijderen, de randen vetvrij maken en opnieuw afkitten met witte kit van goede kwaliteit. Een nieuwe voorplint plaatsen, die wel past. Deze bestellen bij de leverancier.   De kosten van deze herstelwerkzaamheden zijn:   Voor de douche (materiaal en personeel): ƒ 770,– Voor het toilet (materiaal en personeel): ƒ 290,– Subtotaal: ƒ 1.060,– 19 % BTW: ƒ 201,40 Totaalbedrag: ƒ 1.261,40   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De kern van het geschil betreft de vraag of de ondernemer toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de aannemingsovereenkomst. Deze vraag moet bevestigd worden beantwoord en wel om de volgende redenen. De deskundige heeft een onderzoek ingesteld naar de door de consument opgesomde klachten. Hij heeft vastgesteld dat de ondernemer op de betreffende punten inderdaad ondeugdelijk heeft gepresteerd. Dit geldt overigens niet voor de klacht dat de tegels aan de voorzijde van het bad niet netjes aansluiten. De deskundige heeft terecht opgemerkt dat de ondernemer hiervoor niet aansprakelijk kan worden gehouden nu de consument de tegels door een derde heeft laten aanbrengen. De ondernemer heeft de klachten niet gemotiveerd weersproken en hij is, hoewel daartoe uitgenodigd, niet aanwezig geweest bij het onderzoek van de deskundige en de mondelijke behandeling. De commissie is van oordeel dat de ondernemer aansprakelijk is voor de schade zoals door de deskundige is begroot. Voor het toepassen van een prijscorrectie acht de commissie onvoldoende gronden aanwezig. Aan de consument zal een schadevergoeding worden toegekend nu het aannemelijk is geworden dat de verhouding tussen partijen onherstelbaar is verstoord weshalve het opdragen van herstelwerkzaamheden niet meer opportuun is.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is en dat als volgt dient te worden beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van ƒ 1.261,40. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag.   Bovendien betaalt de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie aan de consument een bedrag van ƒ 250,– (terzake van het klachtengeld).   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie een bedrag verschuldigd van ƒ 350,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende op 5 oktober 2001.